Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

11. Seja Vlade RS

Ljubljana, 6. december 2018 - Vlada je na današnji seji obravnavala in sprejela štiri točke z delovnega področja Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju ukrepov iz OP za izvajanje ES za pomorstvo in ribištvo v RS za obdobje 2014–2020, ki se izvajajo z javnimi razpisi

 
Vlada RS je izdala Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju ukrepov iz Operativnega programa za izvajanje Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo v Republiki Sloveniji za obdobje 2014–2020, ki se izvajajo z javnimi razpisi.


Uredba ureja izvajanje tistih ukrepov iz Operativnega programa za izvajanje evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo v RS za obdobje 2014–2020, ki se izvajajo z javnimi razpisi. Operativni program je potrjen z Izvedbenim sklepom Komisije.


S spremembami uredbe se določa, da so lahko upravičenci ukrepov, namenjenih akvakulturi in predelavi ribiških proizvodov in proizvodov iz akvakulture, vse pravne ali fizične osebe, ki so gospodarske družbe ali samostojni podjetniki posamezniki in so ob oddaji vloge registrirani za dejavnost gojenja in predelave vodnih organizmov v RS, in ne samo mikro, mala in srednje velika podjetja. V skladu s tem se spreminjajo tudi finančne določbe, saj se stopnja intenzivnosti sofinanciranja za podjetja, ki niso MSP, zmanjša za 20 %. Spreminja se tudi lestvica glede vračila sredstev, če upravičenec v predpisanem roku ne izpolni obveznosti v zvezi z doseganjem vrednosti kazalnikov rezultata. 


Prvi javni razpisi na podlagi spremenjene in dopolnjene Uredbe se pričakujejo v začetku leta 2019. 

 

*    *    *

 

Poročilo o izvajanju Načrta in Programa ukrepov za izvedbo načrta razvoja namakanja in rabe vode za namakanje v kmetijstvu do leta 2023 za leto 2018  

 

Vlada Republike Slovenije je 24. 8. 2017 sprejela Načrt razvoja namakanja in rabe vode za namakanje v kmetijstvu do leta 2023 (Načrt) in Program ukrepov za izvedbo načrta razvoja namakanja in rabe vode za namakanje v kmetijstvu do leta 2023 (Program).

 

Spremljanje izvajanja Načrta in Programa ter presoja učinkov izvedenih ukrepov za njeno izvedbo sta predmet letnega poročanja.

 

V Programu je ocenjeno, da bo do leta 2023 mogoče zgraditi 2467 ha namakalnih sistemov (NS) z več uporabnikih in 348 ha NS s posameznimi uporabniki ter tehnološko posodobiti NS na 1273 ha kmetijskih zemljišč. V to oceno so vključeni tudi NS, ki jih lastniki zemljišč zgradijo z lastnimi sredstvi.

 

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano uvede namakanje z odločbo. V letu 2018 je bilo izdanih 69 odločb o uvedbi zasebnih NS z enim uporabnikom, 5 odločb o uvedbi zasebnih NS z več uporabniki in 8 odločb o uvedbi lokalnih NS.

 

Republika Slovenija za gradnjo in obnovo NS namenja sredstva prek Programa razvoja podeželja 2014–2020.

V letu 2018 so bili objavljeni trije javni razpisi s področja namakanja, na katere je Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja prejela:

  • 53 vlog za gradnjo zasebnih NS s posameznimi uporabniki na 336,34 ha kmetijskih zemljišč v višini 2.905.194,54 evrov,
  • 7 vlog za izgradnjo NS, ki so namenjeni več uporabnikom na 385,03 ha kmetijskih zemljišč v višini 2.597.420,31 evrov, in
  • 6 vlog za tehnološke posodobitve NS na 952,70 ha kmetijskih zemljišč v višini 4.988.233,39 evrov.


*    *    *

 

Predlog Pravil družbe Slovenski državni gozdovi, d.o.o. o oddajanju gozdov v lasti RS v najem
 

Vlada RS je sprejela Pravila družbe Slovenski državni gozdovi, d. o. o., o oddajanju gozdov v lasti Republike Slovenije v najem.


Na podlagi Zakona o gospodarjenju z gozdovi v lasti RS je družba Slovenski državni gozdovi, d. o. o., (SiDG), dobila v gospodarjenje državne gozdove, v okviru katerega sodi tudi upravljanje z gozdovi. 


Pravila družbe SiDG o oddajanju gozdov v lasti RS v najem (Pravila) določajo način, postopek, pogoje ter ceno najema gozdov in objektov, ki jih je družba SiDG dobila v upravljanje. 


Nepremičnine v lasti RS, se praviloma lahko oddajo v najem fizičnim in pravnim osebam le odplačno, in sicer za izvajanje dejavnosti s področja športa, kulture, turizma, lova in ribolova, izobraževanja, izvajanja raziskovalnih dejavnosti, rekreativnih dejavnosti ter drugih dejavnosti, ki pomenijo krepitev socialne funkcije gozda. Državni gozdovi se lahko, v nekomercialne namene, izjemoma oddajo v najem neodplačno za izvajanje izobraževalnih programov na področju gozdarstva, za namene varovanja okolja in ohranjanja narave, za uporabo gozda kot opazovalno ali gojitveno območje za gozdno vegetacijo, plodove ali živali, kot območje za raziskovalno delo, ali drugo izobraževanje, in sicer izvajalcem javnih služb ohranjanja narave in organizacijam ter društvom iz navedenih področij, ki delujejo v javnem interesu. Kadar obstajajo utemeljeni razlogi, se lahko nepremičnine oddajo v najem tudi za namene preprečitve večje gospodarske škode in varovanja okolja.


Pravila določajo nekatere omejitve in prepovedi. Določajo tudi, da je najem lahko dolgoročen ali kratkoročen. 


SiDG upravlja državne gozdove v svojem imenu in za svoj račun. Najemnina je prihodek družbe in ne prihodek proračuna države.

 

*    *    *

Imenovanje direktorja Zavoda za gozdove Slovenije 
 

Vlada RS je imenovala Damjana Oražma, z dnem 12. 12. 2018, za direktorja Zavoda za gozdove Slovenije za dobo štirih let z možnostjo ponovnega imenovanja.

 

Natečajna komisija je v skladu s sprejetimi Merili za izbiro in metodami preverjanja usposobljenosti kandidatov v postopku javnega razpisa za delovno mesto direktor/direktorica Zavoda za gozdove Slovenije, preverjala usposobljenost treh kandidatov. Ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je predlagala Vladi RS, da za položaj direktorja Zavoda za gozdove Slovenije imenuje Damjana Oražma. Predlagani kandidat je uspešno vodil ZGS že v zadnjem mandatu, izpolnjuje formalne pogoje, ima ustrezne delovne izkušnje in je bil s strani natečajne komisije ocenjen za primernega kandidata za imenovanje na delovno mesto direktor/direktorica ZGS. 


*    *    *