Skoči na vsebino

NOVICA

Ministrica Pivec na ogledu sanacije gozdov na Gorenjskem

Bled, 18. 12. 2018 – Ministrica dr. Aleksandra Pivec si je danes na Bledu in v Bohinju ogledala potek sanacije gozdov, ki so bili v zadnjih letih močno prizadeti zaradi napada podlubnikov. Seznanila se je s potekom sanacije in potrebnimi ukrepi za preprečitev nadaljnje škode zaradi podlubnikov. 

Ministrica dr. Aleksandra Pivec je obisk na Gorenjskem začela na sedežu GG Bled, kjer so predstavniki lastnikov gozdov, Zavoda za gozdove in lokalne skupnosti seznanili ministrico s trenutnim stanjem v gozdovih, potrebnih ukrepih in drugih odprtih zadevah s tega področja in okolja. V ospredju so izpostavili težave, s katerimi se srečujejo pri spopadanju z podlubniki.

 

Ministrica si je nato ogledala poškodovane gozdove. Ob robu ogleda je poudarila, da ministrstvo pozorno spremlja izvajanje  sanacije gozdov, še posebej na območjih kjer se pričakuje ponovni napad podlubnikov spomladi prihodnje leto. »Eno izmed takšnih območij je tudi območje Jelovice, zato je pomembno, da je sanacija pravočasno izvedena. Posebej pozivam vse lastnike zasebnih gozdov, da na podlagi odločb in navodil strokovnih gozdarskih služb v svojih gozdovih pravočasno izvedejo sanacijska opravila,« je dejala ministrica in dodala: »Lastniki tako ne bodo zaščitili le svojih gozdov in ohranili njihovo gospodarsko vrednost, pač pa na ta način vsi skupaj ohranjamo naše skupno bogastvo – slovenske gozdove.«


Ministrica je izpostavila, da so sredstva za obnovo gozdov zagotovljena v okviru Programa razvoja podeželja, delno pa tudi iz nacionalnih sredstev. »Pozornost ministrstva pa bo usmerjena tudi v preventivne in preprečevalno - zatiralne ukrepe za zmanjšanje populacije podlubnikov, ki jih izvaja ZGS,« je pojasnila ministrica Pivec.


Gozdnogospodarsko območje Bled (GGO Bled) leži v ostrih alpskih klimatskih pogojih, kjer so ujme, predvsem vetrolom in snegolom, stalni spremljevalec gospodarjenja z gozdovi. V zadnjih letih pa se je tem pridružil še napad smrekovih podlubnikov, ki so povzročili še bistveno večjo škodo kot same ujme. Škoda je še toliko izrazitejša zaradi pospešenega sajenja smrek na neprimernih rastiščih, ki jih je danes skupaj kar 63 % v lesni zalogi. 


Po žledolomu v letu 2014, ki na Bledu količinsko sicer ni bil velik (91.000 m3), je bil pa prostorsko razpršen in se je pojavil na zahtevnih in z gozdno infrastrukturo neodprtih območjih, je smrekove sestoje napadel podlubnik. Lani je bil napad izjemne dimenzije – 430.000 m3, najmočneje pa so bili prizadeti sestoji smreke na Jelovici in Mežaklji, močno pa so že načeti tudi gozdovi na Pokljuki.


Letos  je bilo posekano 325.345 m3 lesa zaradi napada podlubnikov in 127.115 m3 lesa zaradi vetroloma. Sanitarni posek obsega kar 94 % vsega poseka v GGO Bled in presega letni etat za 73 %. Zavod za gozdove Slovenije je na območju Območne enote Bled izdal 4.375 odločb za sanitarno sečno, od tega za zatiranje podlubnikov 3.308. 


Ključni problem še vedno ostaja sanacija gozdov v zasebni lasti. Le 3 % lastnikov gozdov namreč sami javijo lubadarke, za vsa ostala žarišča je potrebno odkrivanje, označevanje in izdajanje upravnih odločb s strani ZGS. Obenem zgolj četrtina lastnikov gozdov v predpisanem roku izvede sanacijo gozda. ZGS je zato izdal 100 sklepov o dovolitvi upravne izvršbe po drugi osebi in izvedel pet izvršb z odkupom gozdno lesnih sortimentov. Poleg tega ZGS izvaja tudi preventivno zatiralna dela za zagotavljanje zmanjševanja populacij podlubnikov s postavljanjem kontrolno lovnih pasti in lovnih nastav, izvedel pa je tudi mletje lesnih ostankov napadenih dreves.


Ujme, ki zadnjih pet let pustošijo po gozdovih na omenjenem območju Gorenjske, so povzročile nenačrtne in obširne goličave v gozdovih. V obdobju 2014 – 2018 je nastalo 2.673 ha goličav, od tega je na 169 ha potrebna umetna obnova. Ta je potrebna zaradi nevarnosti erozije, popestritve drevesne sestave v gozdovih z izmenjano sestavo drevesnih vrst, pomladitvenega potenciala in nevarnosti zapleveljevanja bogatejših rastišč.


Od leta 2015 je že bilo izvedeno sajenje dreves na 61 ha goličav. V letu 2019 ZGS načrtuje 40 ha sajenja iz sheme Programa razvoja podeželja in še 5 ha iz nacionalne sheme. 
 

 

 

 

 

 

*   *   *

 

- Izjava ministrice 1. del ...

- Izjava ministrice 2. del ...