Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

14. seja Vlade RS

Mnenje o pobudi družbe Mercator in drugih za oceno ustavnosti nekaterih členov Zakona o kmetijstvu

 

Vlada RS je sprejela Mnenje o pobudi družbe Mercator in drugih za oceno ustavnosti 61.f člena, prvega in drugega odstavka 61.g člena, prvega odstavka 61.h člena in 177.a člena Zakona o kmetijstvu (ZKme-1) ter četrtega odstavka 14. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o kmetijstvu (ZKme-1E).


Vlada se z navedbami in očitki družbe Mercator, Engrotuš, Petrol, OMV Slovenija, Magistrat international, Proloco medico in Lojze Čop o neskladnosti 61.f člena (nedovoljena ravnanja), prvega in drugega odstavka 61.g člena (pisnost pogodb), prvega odstavka 61.h člena (dolžno nadzorstvo) in 177.a člena (globe za nedovoljena ravnanja) Zakona o kmetijstvu ter četrtega odstavka 14. člena (prehodne določbe v verigi preskrbe s hrano) Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o kmetijstvu z 2., 3., 14., 28., 74. in 87. členom ustave ne strinja. 


Po mnenju vlade so  očitki neutemeljeni, saj so določbe zakona skladne z ustavo. Pobudniki niso natančno konkretizirali škodljivih posledic, ki naj bi nastale zaradi začetka izvrševanja zakona in s tem tudi niso izkazali pravnega interesa, ki mora biti neposreden in konkreten. Zato vlada predlaga Ustavnemu sodišču, da zadevno pobudo zavrže. 


Novela ZKme-1E ni prinesla »velikih« ali bistvenih sprememb, saj ne opredeljuje novih tipov nedovoljenih ravnanj ali jih širi. Gre zgolj za natančnejšo opredelitev, takrat veljavnih določb in nedvoumno opredelitev nedovoljenih ravnanj. Obenem pa gre za lažje izvajanje nadzora nad nedovoljenimi ravnanji. 


Prav tako želi Vlada izpostaviti, da ne gre za novo in nepričakovano zakonsko ureditev tega področja, saj je le to pravno urejeno že od leta 2014 z Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 26/14). Že od leta 2011 pa je veljala »mehka regulativa«, t.j. Kodeks dobrih poslovnih praks med deležniki v agroživilski verigi, s katerim so se deležniki na področju prehranske verige zavezali k bolj pravičnemu medsebojnemu ravnanju. 


Ustavno sodišče bo navedeno pobudo obravnavalo prednostno. Glede na navedene razloge in v skladu z dejstvom, da je Ustavno sodišče zavrnilo predlog pobudnikov, da se do dokončne odločitve zadrži izvajanje že navedenih členov Zakona o kmetijstvu.


Na ravni EU je bil sprejet političen dogovor med Komisijo, Evropskim parlamentom in Svetom glede vsebine Direktive o nepoštenih trgovinskih praksah v verigi preskrbe s hrano. Ta direktiva bo predvidoma sprejeta še v mandatu sedanjega Evropskega parlamenta. Slovenski Zakon o kmetijstvu je v navadnih določbah skladen s predlogom EU direktive. Države članice pa lahko uvedejo tudi strožjo zakonodajo na tem področju. Države članice bodo imele po sprejetju direktive 24 mesecev, da jo prenesejo v svoj pravni red, ter 30 mesecev, da jo začnejo izvajati.  

 

Izjava ministrice za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano dr. Aleksandre Pivec po seji vlade

 

*    *     *

 

Poročilo o stanju in oceni škode po naravnih ujmah v gozdovih v letu 2018

 

Vlada RS je s sklepom potrdila Poročilo o stanju in oceni škode v gozdovih zaradi napada podlubnikov v letu 2018 ter vetroloma v dneh od 29. do 30. oktobra 2018, ki izpolnjujeta pogoje za naravno nesrečo.


Ocena neposredne škode v gozdovih znaša 7,2 milijona evrov zaradi vetroloma med 29. in 30. oktobrom 2018 in 8,9 milijona evrov zaradi prenamnožitve populacije podlubnikov med 1. januarjem in 31. oktobrom 2018. Skupaj je škode za 16,1 milijona evrov, kar presega 0,3 promila načrtovanih prihodkov državnega proračuna za leto 2018. 


Zaradi vetroloma bo treba posekati oziroma spraviti iz gozda 280.000 m3 dreves, zaradi prenamnožitve populacije podlubnikov pa 593.000 m3 dreves. 
Sredstva za odpravo posledic naravne nesreče in sanacijo poškodovanih gozdov se zagotavljajo v okviru Programa razvoja podeželja 2014-2020 (pol milijona evrov) in proračuna Republike Slovenije (366.000 evrov). 

 

*   *   *

 

Imenovanje predstavnikov ustanovitelja v svete območnih enot Zavoda za gozdove Slovenije 

 

Vlada RS je sprejela sklep o imenovanju predstavnikov ustanovitelja v svete območnih enot Zavoda za gozdove Slovenije.

 

V svete območnih enot Zavoda za gozdove se imenujejo: Milena Brešan (Tolmin), Alenka Korenjak (Bled), Matevž Adamič  (Kranj), Matjaž Juvančič  (Ljubljana), Andraž Poljšak  (Postojna), Franc Prelesnik  (Kočevje), Sašo Novinec  (Novo mesto), Gašper Bevc  (Brežice), Gregor Meterc  (Celje), Marjetka Jošt  (Nazarje), Benedikt Kopmajer  (Slovenj Gradec), Zoran Planko (Maribor), Jože Pojbič  (Murska Sobota) in Simon Poljanšek (Sežana).  

 

*    *     *