Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

19. seja Vlade RS

Uredba o ukrepih za sanacijo in obnovo gozda po vetrolomu iz Programa razvoja podeželja 2014-2020 
 

Vlada RS je izdala Uredbo o ukrepih za sanacijo in obnovo gozda po naravni nesreči  vetrolomu iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020.
Uredba ureja izvedbo podukrepa Preprečevanje in odprava škode v gozdovih zaradi gozdnih požarov ter naravnih nesreč in katastrofičnih dogodkov, ki je del ukrepa Naložbe v razvoj gozdnih območij in izboljšanje sposobnosti gozdov za preživetje iz Programa razvoja podeželja 2014-2020, in sicer naslednje operacije: Odprava škode in obnova gozdov po naravni nesreči vetrolomu in Ureditev gozdnih vlak, potrebnih za izvedbo sanacije gozdov po vetrolomu.


Uredba po operacijah določa namen podpore, upravičence, upravičene stroške, pogoje za izplačilo sredstev, obveznosti, finančne določbe in postopke.   
Za izvedbo operacij iz te uredbe je predvidenih 3,5 milijona evrov.


Naravna nesreča vetrolom je nastala med 11. in 13. decembrom 2017. Vsa potrebna dela za sanacijo gozdov po naravni nesreči so določena v Načrtu sanacije gozdov, poškodovanih v vetrolomu, ki ga je pripravil Zavod za gozdove Slovenije. 


*   *   *
 

Spremembe in dopolnitve Uredbe o shemah neposrednih plačil 
 

Vlada RS je izdala Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o shemah neposrednih plačil.


Spremembe izvajanja nekaterih neposrednih plačil za leto 2019 in naslednja leta so bile pripravljene na podlagi izkušenj z dosedanjim izvajanjem. 


Pri kmetijski praksi zelene komponente »površine z ekološkim pomenom – praha z medonosnimi rastlinami« sta se na seznam medonosnih rastlin dodali bela gorjušica in oljna redkev, spremenjeni pa so tudi nekateri datumi za obvezno prisotnost medonosnih rastlin. Namen spremembe je povečanje zanimanja kmetov za praho za medonosne rastline.


Za podporo za zelenjadnice se spreminja obdobje pridelave zelenjadnic in način prijave načrtovane pridelave, s ciljem, da bi se v večji meri upoštevala tehnologija pridelave zelenjadnic. 
Med spremembami so tudi dopolnitev pogojev za prejemanje plačila za mlade kmete in podaljšanje roka za oddajo vloge za umik iz sheme za male kmete do 6. 5. 2019 ter povečanje ovojnice za shemo osnovnega plačila, ki sedaj znaša 56,02 %.
   

*   *   *

 

Spremembe in dopolnitve Uredbe o ukrepih kmetijsko-okoljska-podnebna plačila, ekološko kmetovanje in plačila območjem z omejitvami iz Programa razvoja podeželja 2014-2020
 

Vlada RS je izdala Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o ukrepih kmetijsko-okoljska-podnebna plačila, ekološko kmetovanje in plačila območjem z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020.


Uredba se spreminja zaradi zamenjave seznama območij z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost (OMD). Razmejitev OMD, ki niso gorska, so morale na podlagi Uredbe Sveta 1305/2013/EU izvesti vse države članice EU. 


Nova priloga 13 uredbe vsebuje spremenjeni seznam OMD, ki vsebuje slikovno predstavitev OMD in seznam vseh območij po občinah. Za vsako občino je navedena njena skupna površina, površina kmetijskih zemljišč v gorskem območju, območjih z naravnimi omejitvami in v območjih s posebnimi omejitvami.


V prehodnih določbah uredba ureja postopke, začete pred uveljavitvijo uredbe, in vlaganje zahtevkov za ukrep OMD ter obravnavo teh zahtevkov.

   
*   *   *
 

Letni načrt razpolaganja z državnimi gozdovi za leto 2019
 

Vlada RS je sprejela Letni načrt razpolaganja z državnimi gozdovi za leto 2019. 

 

Zakon o gozdovih v lasti RS določa, da se prodaja in menjava državnih gozdov ter neodplačni prenos lastninske pravice državnih gozdov na občino lahko izvede le, če je državni gozd vključen v letni načrt razpolaganja z državnimi gozdovi. Predlog letnega načrta pripravi družba Slovenski državni gozdovi d.o.o. (SiDG), sprejme pa ga vlada.

 

Letni načrt za leto 2019 sestavljajo program prodaje nepremičnin, program menjave nepremičnin in program neodplačnih prenosov gozdnih zemljišč na občine. Pri letnem načrtu je SiDG upoštevala interes države po zaokrožitvi kompleksov in zmanjšanju deleža državnih gozdov v solasništvu.

 

V letnem načrtu razpolaganja z gozdovi je v programu prodaje nepremičnin načrtovana izvedba 103 poslov, program menjave predvideva 8 poslov ter program neodplačnih prenosov gozdnih zemljišč na občine 5 poslov. Skupna ocenjena vrednost vseh poslov predstavlja več kot 2 milijona evrov neto prihodkov.

 

*    *     *

Dodatek št. 2 k Pogodbi o razpolaganju z gozdovi v lasti Republike Slovenije
 

Vlada RS je v imenu Republike Slovenije z družbo Slovenski državni gozdovi sklenila Dodatek št. 2 k Pogodbi o razpolaganju z gozdovi v lasti Republike Slovenije in pridobivanju gozdov št. 2330-16-000114.

 

Pogodbeni stranki sta 29. 6. 2016 sklenili Pogodbo o razpolaganju z gozdovi v lasti RS in 29. 3. 2017 Dodatek št. 1 k Pogodbi. Pogodbeni strani sta ugotovili, da je pri izvrševanju Pogodbe prišlo do odstopanj v zvezi z načinom in obliko poročanj, zaradi česar sklepata dodatek št. 2. 

 

Z dodatkom urejata aktivnosti, s katerimi bo družba uresničila načrt najboljše gospodarske rabe objektov, ki se nanašajo predvsem na pravno ureditev nepremičnin, potrebna vzdrževalna in investicijska dela ter ustrezna dela za odstranitev ostankov objektov.

 

Dodatek ureja še vsebino, obliko, način in rok Poročila o realiziranih pravnih poslih razpolaganja z državnimi gozdovi, rok za vložitev zahtevka za izplačilo kupnine, varstvo osebnih podatkov in skrbnika pogodbe.


*    *     *

Zamenjava člana Sveta za promocijo kmetijskih in živilskih proizvodov
 

Vlada RS je sprejela sklep spremembi Sklepa o imenovanju članov Sveta za promocijo kmetijskih in živilskih proizvodov. Z mesta člana sveta je za čas do poteka mandatne dobe članov sveta razrešila mag. Roberta Serca in namesto njega imenovala Anko Miklavčič Lipušček, ki jo je predlagala Gospodarska zbornica Slovenije, Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij.

 

*    *     *