Skoči na vsebino

NOVICA

Svet EU v Luksemburgu izpostavil pomen varovanja okolja in znižanje vplivov podnebnih sprememb

Luksemburg, 15. 4. 2019 – Ministri EU, pristojni za kmetijstvo in ribištvo, so se danes sestali na rednem zasedanju Sveta EU. S strani Slovenije se je zasedanja udeležila ministrica dr. Aleksandra Pivec. V ospredju zasedanja je bila razprava o zakonodajnem paketu o reformi SKP, kjer so ministri razpravljali o t.i. zeleni arhitekturi (varovanje okolja in zmanjšanje vplivov podnebnih sprememb v kmetijstvu). »To je pomembna družbena prioriteta, ki ima vedno večja pričakovanja in zahteve do kmetijstva. SKP mora postati ambicioznejša na tem področju, tudi s tem, da se za te nameni najmanj 30% sredstev razvoja podeželja«, je v razpravi poudarila minsitrica. Ministri so danes obravnavali tudi poročilo Projektne skupine za afriško podeželje; kot primer dobrega sodelovanja na področju trajnostnih kmetijskih praks v kontekstu podnebnih sprememb je ministrica spomnila na slovenska prizadevanja za spodbujanje čebelarstva in skrbi za opraševalce, kar lahko predstavlja tudi priložnost za spodbujanje lokalne pridelave, novih delovnih mest in razvoja dopolnilnih dejavnosti na kmetijah.

V ospredju današnjega Sveta EU za kmetijstvo in ribištvo je bila razprava o zakonodajnem paketu o reformi SKP in sicer so ministri razpravljali o zeleni arhitekturi. Predlog nove uredbe o strateških načrtih prinaša devet specifičnih ciljev, med katerimi predvsem trije zadevajo okolje in podnebne spremembe. Pri tem je glavni namen Komisije okrepiti SKP na področju varstva okolja in prilagajanja na podnebne spremembe. Ministrica dr. Aleksandra Pivec je v razpravi dejala, da Slovenija podpira višje okoljske in podnebne ambicije SKP. »Novi sistem mora biti bolj prilagojen razmeram v državah članicah in upoštevati njihove specifične probleme ter obenem enostaven v izvedbi.« Glede standarda za dobre kmetijske in okoljske pogoje (DKOP) »Ohranjanje trajnega travinja na podlagi deleža trajnega travinja« je ministrica dejala, da naj se izvaja le na ravni države, če delež trajnega travinja v državi članici ni ogrožen. »Prav tako naj se državam članicam omogoči, da v okviru DKOP »Prepoved preusmeritve ali oranja trajnega travinja na območjih Natura 2000« omejijo zgolj na tiste površine, kjer je to potrebno z vidika varovanja okolja in narave.« Avtomatična prepoved oranja ali spremembe rabe na vseh površinah trajnega travinja v območjih Natura 2000 je po besedah ministrice za Slovenijo neprimerna, saj lahko v nasprotju z namenom standarda, vodi v izgubo biotske raznovrstnosti zaradi opuščanja kmetijstva.

 

Glede predloga Komisije, da bi morale biti ekosheme iz stebra I za države članice obvezne je dr. Pivec dejala, da Slovenija sicer ni naklonjena temu predlogu. »Slovenija bi lahko pristala na obveznost tega predloga, če bo državam članicam omogočena  zadostna prožnost pri izvajanju pogojenosti, vključno z možnostjo uveljavitve izjem po vzgledu sedanje zelene komponente.« Glede vprašanja o prispevku ukrepov razvoja podeželja, pa je ministrica izpostavila, da Slovenija podpira osredotočenost na okolje in podnebne spremembe z določitvijo, da se za to nameni vsaj 30 % sredstev razvoja podeželja. »Pri tem je pomembno, da se upošteva tudi plačilo za območja z naravnimi omejitvami in, če bo eko-shema obvezna, tudi prispevek eko-sheme.« Slovenija se po besedah ministrice zaveda, da so varstvo okolja ter blaženje in prilagajanje na podnebne spremembe pomembna družbena prioriteta in da ima družba vse večja pričakovanja glede prispevka kmetijstva. Ob koncu je ministrica še poudarila, da bo pri zeleni arhitekturi ključno, da zagotovimo ustrezno kombinacijo obveznih zahtev in dodatno podprtih nadstandardnih zahtev.

 

Ministri EU so danes izmenjali mnenja tudi o poročilu Projektne skupine za afriško podeželje, ki vključuje priporočila za sodelovanje na ravni Evropska unija-Afriška Unija na področju hrane, kmetijstva ter ustvarjanja delovnih mest v kmetijstvu in z njim povezani industriji. Ministrica dr. Aleksandra Pivec je v svojem nastopu dejala, da Slovenija podpira prizadevanja EU v smeri krepitve odnosov in partnerstva med EU in afriškimi državami na področju kmetijstva in proizvodnje hrane. »Pri tem se zavedamo, da pri sodelovanju z Afriko gre za enakopravno partnerstvo in ne več zgolj za razvojno sodelovanje. To je pomemben izziv in priložnost za EU.« Glede sodelovanja na področju trajnostnih kmetijskih praks v kontekstu podnebnih sprememb je ministrica spomnila na slovenska prizadevanja za spodbujanje čebelarstva in skrbi za opraševalce tako iz vidika zagotavljanja trajnostnega kmetijstva, kot tudi iz vidika ustvarjanja priložnosti za zaposlovanje in dodatni prihodek prebivalcev afriškega podeželja, še posebej malih pridelovalcev, mladih in žensk. »Z vzpostavitvijo Mednarodne čebelarske akademije, ki je ena od aktivnosti, ki je sledila Svetovnemu dnevu čebel pa Slovenija, s prenosom znanja in dobrih praks na področju čebelarstva, širše prispeva k zaposlovanju in dohodku za male pridelovalce in družinske kmetije in njihovi prehranski varnosti.« Čebelarstvo pa je po besedah ministrice lahko tudi priložnost za spodbujanje lokalne pridelave in razvoja dopolnilnih dejavnosti na kmetijah.

 

Na zasedanju Sveta za kmetijstvo in ribištvo je slovaška delegacija podalo informacijo o skupni izjavi ministrov za kmetijstvo Bolgarije, Češke, Poljske in Slovaške o direktivi o obnovljivih virih energije po letu 2020. V izjavi je poudarjeno, da je eden od najbolj učinkovitih načinov za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov v prometu uporaba biogoriv, zlasti kadar so le-ti iz domačih virov. Ta proizvodnja je povezana s primarno kmetijsko proizvodnjo. Ministri EU so danes obravnavali tudi pobudo glede priprave sporočila o okrepitvi ukrepov EU proti krčenju in degradaciji gozdov. Nizozemska delegacija v pobudi poziva k novemu pristopu k usklajevanju izzivov glede trajnosti, zlasti glede podnebja, biotske raznovrstnosti, zanesljive preskrbe s hrano in trajnostne rabe zemljišč, ki mora biti v središču prizadevanj za uresničitev ciljev trajnostnega razvoja in Pariškega podnebnega sporazuma.

 

*           *           *