Skoči na vsebino

NOVICA

Odmera nadomestila za kritje stroškov delovanja in vzdrževanja namakalnih in osuševalnih sistemov v letu 2019

Ljubljana, 16. 5. 2019 - Finančna uprava Republike Slovenije (FURS) bo predvidoma v petek, 17. maja 2019, pričela fizičnim in pravnim osebam pošiljati odločbe, v katerih je odmerila nadomestilo za kritje stroškov vzdrževanja osuševalnih sistemov ter nadomestilo za kritje stroškov delovanja in vzdrževanja namakalnih sistemov v letu 2019.

Pravnim osebam (podjetja, župnije, lovske družine, krajevne skupnosti itd.) in fizičnim osebam s pristopnico bo FURS odločbe vročala elektronsko prek portala eDavki. Več o tem si lahko preberete na spletni strani FURS.

 

V Odmero 2019 je vključenih 209 osuševalnih in namakalnih sistemov, za katere naj bi se za namen vzdrževanja zbralo okoli 620.000 evrov sredstev. Za osuševalne in namakalne sisteme, ki niso vključeni v Odmeri 2019, se sredstva ne bodo zbirala. Obveznosti iz naslova Odmera 2019 morajo zavezanci poravnati v 30 dneh od vročitve odločbe. Glede na določbo 85. člena Zakona o davčnem postopku se šteje, da je vročitev odločbe opravljanja 15. dan od dneva odpreme iz odločbe. Vročitev odločbe, vročene elektronsko preko portala eDavki, je opravljena z dnem, ko zavezanec z elektronskim podpisom vročilnice prevzame dokument. Če dokumenta ne prevzame v 15 dneh od dneva, ko mu je bilo obvestilo puščeno preko portala eDavki, velja vročitev za opravljeno z dnem preteka tega roka. Morebitne pritožbe zoper odločbe pa se vložijo pri pristojnem finančnemu uradu v 15 dneh od vročitve. 


Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je na osnovi svojih zakonskih obveznosti pripravilo Odredbo o določitvi višine nadomestila na hektar za kritje stroškov za vzdrževanje osuševalnih sistemov in delovanje ter vzdrževanje namakalnih sistemov v letu 2019, ki je bila objavljena v Uradnem listu RS, št. 82/2018. Zavezanci za plačilo so lastniki in zakupniki (zakupi, ki so urejeni z odločbo upravne enote in vknjiženi v zemljiški knjigi) kmetijskih zemljišč, tako fizične (15.140 zavezancev) kot pravne osebe (252 zavezancev), ki se jim nadomestilo odmeri v sorazmerju s površino zemljišč.

 

V letu 2019 se bodo z zbranimi sredstvi vzdrževali osuševalni in namakalni sistemi v skladu s pripravljenimi programi vzdrževanja, in sicer v višini razpoložljivih sredstev za posamezen sistem. Podatke za Odmero 2019 je pripravil Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov RS, izvajalec javne službe upravljanja in vzdrževanja HMS in občine, ki imajo v upravljanju namakalne sisteme. Sredstva z odmere se zbirajo na posebni proračunski postavki ministrstva in so ločena po posameznih melioracijskih sistemih. 

 

Če imate dodatna vprašanja, se lahko ob ponedeljkih med 9. in 11. uro obrnete na:
•    Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov RS, (01 434 11 00, e-pošta:  info.skzgrs@gov.si)
•    Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (01 478 90 59, e-pošta: mkgp.hms@gov.si ).

 

*   *   *