Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

37. seja Vlade RS

Ljubljana, 27. 6. 2019 - Vlada S je na današnji seji obravnavala in sprejela dve točki z delovnega področja Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Poročilo delovne skupine in pogajalska izhodišča

 

Vlada RS je sprejela poročilo Delovne skupine vlade za pripravo pogajalskih izhodišč za izvedbo postopka pogajanj za sklenitev izvensodnih poravnav z upravičenci v zvezi z zahtevki za plačilo odškodnin iz naslova nezmožnosti uporabe vrnjenih kmetijskih zemljišč, kmetij in gozdov, vloženimi v zvezi z drugim odstavkom 72. člena Zakona o denacionalizaciji (Uradni list RS, št. 27/91-I, 56/92 – odl. US, 13/93 – odl. US, 31/93, 24/95 – odl. US, 20/97 – odl. US, 23/97 – odl. US, 65/98, 76/98 – odl. US, 66/00, 66/00 – ORZDen27, 11/01 – odl. US, 54/04 – ZDoh-1 in 18/05 – odl. US) oziroma 145.c členom in 145.a členom Zakona o izvrševanju kazenskih sankcij (Uradni list SRS, št. 17/78, 23/82 in 41/87, Uradni list RS, št. 8/90, 12/92, 58/93, 71/94 – ZODPM, 10/98, 72/98 – ZKP-A, 26/99, 22/00 – ZIKS-1 in 59/02 – ZIKS-1A), katerih zavezanec za plačilo je Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije in o katerih še ni bilo pravnomočno odločeno.

 

Delovna skupina vlade za pripravo pogajalskih izhodišč za izvedbo postopka pogajanj za sklenitev izvensodnih poravnav z upravičenci v zvezi z zahtevki za plačilo odškodnin iz naslova nezmožnosti uporabe vrnjenih kmetijskih zemljišč, kmetij in gozdov preneha z delovanjem.

 

Vlada RS je tudi sprejela pogajalska izhodišča za izvedbo postopka pogajanj za sklenitev izvensodnih poravnav z upravičenci v zvezi z zahtevki za plačilo odškodnin iz naslova nezmožnosti uporabe vrnjenih kmetijskih zemljišč, kmetij in gozdov.

 

*  *  *

 

Poročilo o delu in zaključni račun Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov RS za leto 2018

 

Vlada RS je dala soglasje k Poročilu o delu in zaključnemu računu Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije za leto 2018, ki ga je na svoji 2. redni seji dne 5. 3. 2019 s sklepom št. 8/2019 sprejel Svet Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije.

 

Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije (SKZG) je v letu 2018 realiziral presežek odhodkov nad prihodki v višini 3.299.909 evrov. Razlog za presežek je v dejstvu, da je SKZG, tudi po prenosu dejavnosti gospodarjenja z gozdovi na družbo SiDG, ostal zavezanec za plačilo odškodnin denacionalizacijskim upravičencem za nezmožnost uporabe zemljišč tudi za gozdna zemljišča, ne le kmetijska. Izkazani presežek odhodkov nad prihodki bo SKZG pokrival iz presežka prihodkov preteklih let.

 

Po dejanski rabi SKZG upravlja z 59,4230 ha kmetijskih zemljišč, od tega je 51.2325 ha zemljišč, ki so primerna za kmetijsko rabo v Republiki Sloveniji. SKZG ima sklenjenih skupaj 16.830 zakupnih, brezplačnih in najemnih pogodb s katerimi oddaja 53.500 ha kmetijskih zemljišč. SKZG je v letu 2018 prodal 14,6335 ha zemljišč, od tega 9,7232 ha kmetijskih zemljišč, 3,9928 ha gozdov in 0,9131 ha pozidanih zemljišč ter 0,0044 ha vodnih zemljišč v skupni vrednosti 1.527.613,17 evrov. SKZG je v letu 2018 kupil 131,1149 ha zemljišč v skupni vrednosti 2.417.463,36 evrov od tega 125,6633 kmetijskih zemljišč, 5,0788 ha gozdov ter 0,3728 ha pozidanih in ostalih zemljišč. SKZG je v letu 2018 v menjave vložil 18,8536 ha kmetijskih zemljišč in gozdov ter iz njih pridobil 19,8778 ha kmetijskih zemljišč in gozdov. V postopkih razdružitve solastnine je SKZG odtujil 8,8658 ha zemljišč ter pridobil 10,8651 ha zemljišč. SKZG je v letu 2018 v komasacije zemljišč vložil 6,9392 ha kmetijskih zemljišč in gozdov ter iz njih pridobil 7,6135 ha zemljišč. V letu 2018 je bilo na občine prenesenih skupaj 78,0681 ha zemljišč, od tega je bilo sklenjenih 120 pogodb o prenosu nezazidanih stavbnih zemljišč za 39,9657 ha, 75 pogodb o prenosu občinskih cest za 15,0744 ha in 49 pogodb za 23,028 ha ostalih zemljišč.

 

Poslovanje SKZG v letu 2018 se na splošno ocenjuje kot uspešno, saj so bili načrtovani cilji večinoma doseženi. Opozoriti pa je potrebno, da za poravnavo potencialnih obveznosti iz naslova 72. člena Zakona o denacionalizaciji (ZDen) in 145. c člena ZIKS sredstva SKZG v prihodnje ne bodo zadoščala.      

                                                         

*  *  *