Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

12. redna seja Vlade RS

Ljubljana, 26. 4. 2012 – Vlada RS je na 12. redni seji izdala Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o plačilih za ukrepe osi 2 iz Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2007-2013 v letih 2010-2013. Vlada je sprejela tudi stališča k predlogu evropske uredbe o netrgovskih premikih hišnih živali, predlogu evropske direktive glede zahtev v zvezi z zdravstvenim varstvom živali, ki urejajo trgovino znotraj EU ter uvoz psov, mačk in belih dihurjev v EU in sporočilu Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu o Evropskem partnerstvu za inovacije »Kmetijska produktivnost in trajnost«. Sprejela je tudi stališče do predloga direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive o baterijah in akumulatorjih ter odpadnih baterijah in akumulatorjih glede dajanja na trg za prenosne baterije in akumulatorje, ki vsebujejo kadmij, namenjene za brezžično električno orodje. Vlada je sprejela tudi odgovor na vprašanje državnega svetnika dr. Zoltana Jana glede nadzora cen storitev nemenjalnega gospodarstva in odgovor RS v predsodnem postopku na uradni opomin Evropske komisije zaradi neizpolnitve obveznosti o sodelovanju javnosti pri sestavi nekaterih načrtov in programov v zvezi z okoljem in o spremembi direktiv glede sodelovanja javnosti in dostopa do sodišč.

Sprememba Uredbe o plačilih za ukrepe osi 2 iz Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2007-2013 v letih 2010-2013

 

Uredba določa, da:
- je mogoče prevzemati nove obveznosti tudi za kmetijsko okoljski podukrep 214-II/6 reja avtohtonih in tradicionalnih pasem domačih živali;
- na območjih, kjer se območja vodnih teles podzemnih voda Dravske, Murske in Savinjske kotline ter prispevnih območjih zadrževalnikov Šmartinsko, Perniško, Gajševsko in Ledavsko jezero prekrivajo z najožjimi vodovarstvenimi območji za vodno telo vodonosnikov Ljubljanskega polja, Selniške dobrave, Ruš, Vrbanskega platoja, Limbuške dobrave in Dravskega polja, Dravsko-ptujskega polja, Apaškega polja, Ljubljanskega barja in okolice Ljubljane, Rižane ter vodonosnikov za območja občin Šmartno ob Paki, Polzele in Braslovč, upravičenci ne morejo prevzemati novih obveznosti za kmetijsko okoljski podukrep 214-I/2 ozelenitev njivskih površin;
- se za površino GERK-a, ki je delno v ekološki pridelavi in delno v preusmerjanju v ekološko kmetovanje, za celotno površino GERK-a dodeli plačilo za ekološko kmetovanje - izvajanje;
- površine, ki so v obdobju od 1. 1. 2007 do 31. 12. 2011 pridobile plačilo za ekološko kmetovanje - izvajanje, ne morejo več pridobiti plačila za ekološko kmetovanje - preusmerjanje, razen na območjih, določenih s predpisom, ki ureja degradirana območja;
- kmetijska gospodarstva, ki so v obdobju od 1. 1. 2007 do 31. 12. 2011 kadarkoli izgubila certifikat o ekološki pridelavi in predelavi kmetijskih pridelkov oziroma živil zaradi kršitve predpisov, ki urejajo ekološko kmetovanje, ne morejo več pridobiti plačila za ekološko kmetovanje - preusmerjanje, razen na območjih, določenih s predpisom, ki ureja degradirana območja.

 

Stališče do predloga evropske uredbe o netrgovskih premikih hišnih živali


Slovenija načeloma podpira predlog te uredbe, od Komisije pa želi jasnejšo opredelitev pojmov iz predloga uredbe za nekomercialne premike in hišne živali, saj so definicije osnova za interpretacijo dokumenta.
Slovenija ima preučitveni pridržek do vključitve v ta akt zahtevanih minimalnih kvalifikacij oseb, ki lahko vstavljajo transponderje v hišne živali. Te zahteve so namreč že določene z nacionalno zakonodajo, ki določa poklicne kvalifikacije. Veterinarski poklic je eden od reguliranih poklicev.
Slovenija želi pri tem tudi pojasnilo Pravne službe GS Sveta glede pooblastil Komisije in glede sprejemanja delegiranih aktov v zvezi z boleznimi, ki jih ta predlog uredbe ne zajema. Po mnenju Slovenije bi bili za ta namen primernejši izvedbeni akti.

 

Stališče do predloga evropske direktive glede zahtev v zvezi z zdravstvenim varstvom živali, ki urejajo trgovino znotraj EU ter uvoz psov, mačk in belih dihurjev v EU


Vlada RS je sprejela stališče k Predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 92/65/EGS glede zahtev v zvezi z zdravstvenim varstvom živali, ki urejajo trgovino znotraj Unije ter uvoz psov, mačk in belih dihurjev v Unijo.
Slovenija v splošnem podpira predlog te direktive in podpira predlog podaljšanja roka za klinični pregled živali pred premikom iz 24 ur na 48 ur, v skladu s priporočili Mednarodne organizacije za zdravje živali.

 

Stališče k Sporočilu Komisije o Evropskem partnerstvu za inovacije - Kmetijska produktivnost in trajnost


Glavni družbeni izzivi, ki jih naslavlja sporočilo, so pomembno povečanje povpraševanja po hrani, krmi, vlaknih in biomasi ter pritiski na naravne vire in okolje. Ti izzivi narekujejo preusmeritev k drugačni razvojni poti za oblikovanje konkurenčne in trajnostne proizvodnje hrane, krme, vlaken, biomase in biomaterialov.
Slovenija pozdravlja nov pristop, s katerim EU prepoznava ključne izzive prihodnosti in opredeljuje usmeritve, na podlagi katerih bo Evropa zagotovila ustrezne rešitve in odgovore na te izzive, saj je spodbujanje raziskav in razvoja ter inovacij ena ključnih priložnosti kmetijstva v prihodnosti. Zato je EIP »Kmetijska produktivnost in trajnost« priložnost, da se dosežke raziskovalcev, proizvajalcev, pridelovalcev in trgovcev, bolje poveže in njihovo delo osredotoči na bolj učinkovito reševanje problemov. Pri tem je treba posebno pozornost posvetiti tistim sektorjem in področjem, ki v preteklosti niso bila sposobna prestopiti določenega razvojnega praga, ki bi vodil k boljšim raziskovalnim in inovativnim tehnološkim rešitvam.

 

Stališče do predloga evropske direktive o baterijah in akumulatorjih ter odpadnih baterijah in akumulatorjih glede dajanja na trg za prenosne baterije in akumulatorje, ki vsebujejo kadmij, namenjene za brezžično električno orodje


Slovenija v splošnem podpira predlog o spremembi omenjene direktive, meni pa, da je treba predlog direktive dopolniti tako, da bo jasno razvidno, da bo od 1. 1. 2016 prepoved dajanja na trg prenosnih baterij in akumulatorjev, ki vsebujejo kadmij in so namenjeni za brezžično električno orodje, veljala za proizvodnjo in uvoz teh baterij in akumulatorjev, ne bo pa se nanašala na odprodajo že zagotovljenih zalog.

 

Odgovor na vprašanje državnega svetnika dr. Zoltana Jana glede nadzora cen storitev nemenjalnega gospodarstva


Vlada RS je sprejela odgovor na vprašanje državnega svetnika dr. Zoltana Jana glede nadzora cen storitev nemenjalnega gospodarstva, se pravi, oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja komunalne ter padavinske odpadne vode, zbiranja komunalnih odpadkov, prevoza komunalnih odpadkov, obdelave mešanih komunalnih odpadkov, odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov in urejanja ter čiščenje javnih površin.
Dr. Zoltan Jan je predlagal, da bi vlada nadzirala področje cen teh storitev. Ker so to, skladno z Zakonom o varstvu okolja, obvezne občinske javne službe, Ministrstvo za kmetijstvo in okolje te pristojnosti nima. Cene obveznih občinskih gospodarskih javnih služb se oblikujejo na predlog izvajalcev gospodarskih javnih služb, ki izvajajo storitve javnih služb. Ministrstvo za kmetijstvo in okolje v skladu z določili Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja preverja, ali je cena sestavljena skladno z navedenim pravilnikom, vendar pa nima pravne podlage, da bi presojalo višino predlaganih cen in njihovo upravičenost.

 

Odgovor Slovenije na uradni opomin Evropske komisije zaradi neizpolnitve obveznosti glede sodelovanju javnosti pri sestavi nekaterih načrtov in programov v zvezi z okoljem ter o spremembi direktiv Sveta glede sodelovanja javnosti in dostopa do sodišč


Vlada Republike Slovenije je na današnji seji sprejela odgovor Republike Slovenije v predsodnem postopku na uradni opomin Evropske komisije št. SG-Greffe(2012)D/3692 z dne 28. 2. 2012 zaradi neizpolnitve obveznosti iz 3. in 4. člena Direktive 2003/35/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. maja 2003 o sodelovanju javnosti pri sestavi nekaterih načrtov in programov v zvezi z okoljem in o spremembi direktiv Sveta 85/337/EGS in 96/61/ES glede sodelovanja javnosti in dostopa do sodišč (kršitev št. 2011/2216).
Evropska komisija Republiki Sloveniji očita, da v slovenski pravni red ni ustrezno vnesla določb Direktive 2003/35/ES in sicer, da so nekatere izmed določb v slovenski zakonodaji preveč restriktivne glede na cilj Direktive 85/337/EGS, ki je med drugim omogočanje širokega dostopa javnosti do postopkov odločanja v zvezi z okoljem. V odgovoru se je Republika Slovenija zavezala, da bo spremenila 152. člen Zakona o varstvo okolja in na njem temelječ Pravilnik o podrobnejših pogojih in merilih za pridobitev statusa nevladne organizacije na področju varstva okolja, ki deluje v javnem interesu po predlogih Evropske komisije.
Glede aktivne legitimacije posameznikov v upravnih postopkih Evropska komisija opozarja na določbo 6. točke drugega odstavka 54. člena ZVO-1 in sicer, da mora poročilo predlagalca projekta o vplivih na okolje vsebovati opredelitev območja, na katerem projekt povzroča take obremenitve okolja, da lahko vplivajo na zdravje ali premoženje ljudi.
V skladu z Zakonom o splošnem upravnem postopku (ZUP) se upravnega postopka poleg (aktivne ali pasivne) stranke lahko udeležuje tudi stranski udeleženec. To je lahko fizična ali pravna oseba, katere pravni interes oziroma pravna korist, bi bila lahko prizadeta z odločitvijo organa o pravici ali obveznosti, ki je predmet odločanja v postopku. Pogoj za priznanje statusa stranskega udeleženca je obstoj omenjenega pravnega interesa. V nadaljevanju Evropska komisija meni, da je dostop do sodnih postopkov za preizkus odločb upravnih organov v Sloveniji urejen preozko.  Republika Slovenija odgovarja, da ureditev sodnega varstva po Zakonu o upravnem sporu vsakomur zagotavlja ustrezno varstvo njegovega pravnega položaja. Od udeležencev v postopkih zahteva aktivno sodelovanje v upravnem postopku, kjer se ugotavljajo in razčiščujejo pravno relevantna dejstva, kar je edini in hkrati temeljni pogoj za uveljavitev pravice do pravnega sredstva in sodnega varstva.
Glede stroškov upravnih in sodnih postopkov pri okoljskem odločanju Evropska komisija meni, da so stroški sodnih postopkov v Republiki Sloveniji zelo visoki. Glede stroškov upravnega postopka Republika Slovenija odgovarja, da po ZUP med stroške postopka uvrščamo zgolj tako imenovane posebne stroške postopka.
Glede ostalih manjših navedb Evropske komisije Republike Slovenija odgovarja, da v veljavni ureditvi postopka presoje vplivov na okolje ni predviden postopek predpresoje, to je t.i. »screening«. Zaradi tega je v okviru veljavne ureditve, kjer je prvi postopek prav postopek o presoji vplivov na okolje - kot je urejen v Zakonu o varstvu okolja - s sodelovanjem javnosti zagotovljeno sodelovanje v »dobi zgodnje in učinkovite možnosti sodelovanja, ko so pred odločitvijo o zahtevanem soglasju k posegu odprte vse možnosti«. Postopek predpresoje bo uveden z Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu okolja do konca leta 2012, pri čemer bodo na ustrezen način upoštevana tudi mnenja Komisije.

 

 

*   *   *