Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Osnutek sprememb pravilnika o odvzemu rjavega medveda in volka iz narave

Ljubljana, 26. 9. 2012 - Izteka se rok za mnenja in pripombe na osnutek Pravilnika o spremembah Pravilnika o odvzemu osebkov vrst rjavega medveda in volka iz narave, katere lahko posredujete do četrtka, 27. septembra 2012 na e-naslov gp.mko@gov.si ali na naslov: Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Dunajska 22, Ljubljana. Ministrstvo, pristojno za upravljanje z velikim zvermi, vsako leto objavi nov pravilnik o odvzemu osebkov vrst rjavega medveda in volka iz narave.

Nadzorovan in omejen odvzem velikih zveri iz narave je samo eden od ukrepov v sklopu upravljanja z velikimi zvermi v Sloveniji, ki leži na prehodnem območju med Alpami in Dinaridi. Z dosedanjim ravnanjem se je uspelo ohraniti življenjski prostor in tudi populacije rjavega medveda, volka in risa. Ohranjanje velikih zveri ostaja eden od ciljev varstva narave v Sloveniji. Okvir izvajanja opredeljuje Strategija upravljanja z velikimi zvermi v Sloveniji, ki ima dva enakovredna cilja: ohranjanje zveri in zagotavljanje sožitja s prebivalci.


Na območjih, kjer živijo velike zveri prihaja namreč do konfliktov in tudi gmotnih škod. Zlasti v letošnjem letu je zaradi majhnega obroda in suše zaznati močno povečan pritisk rjavih medvedov na naselja in kmetijske površine. Teh problemov ne moremo odpraviti z odstrelom, zato bodo nujni drugi ukrepi. Za zagotavljanje sožitja so potrebni tudi drugi ukrepi, od preventivnih, varovalnih in odganjalnih, zaenkrat pa je zaradi pozitivnih trendov rasti populacije še vedno potreben tudi nadzorovan odvzem osebkov.


V pravilniku je opredeljen obseg selektivnega in omejenega odvzema medvedov ter volkov iz narave zaradi uravnavanja populacije z okoljem, ki se izvede z načrtovanim odstrelom od 1. oktobra tekočega, do 30. septembra naslednjega leta. Določa pa tudi podrobnejšo prostorsko in časovno razporeditev odvzema osebkov. Pri odvzemu medveda je določena tudi struktura odvzema glede na telesno maso posameznega osebka.


Pripravljeni osnutek spremembe pravilnika temelji na Strokovnem mnenju Zavoda za gozdove Slovenije (ZGS) za odstrel velikih zveri za obdobje 1. 10. 2012 do 30. 9. 2013, pisnem stališču Zavoda RS za varstvo narave (ZRSVN) k temu mnenju in Odgovoru ZGS k pisnemu stališču ZRSVN. Vsa navedena gradiva so objavljena na spletni strani ministrstva na spletni strani v rubriki Strokovna gradiva.


Mnenja in opozorila iz javne razprave opozarjajo na nujnost manjšega odvzema od predlaganega ter predlagajo tudi določene varovalne mehanizme za ohranjanje socialne strukture volčjega tropa.


Strokovno mnenje, pisno stališče ZRSVN in odgovor ZGS sta obravnavali tudi Strokovna komisija za podporo pri načrtovanju upravljanja z velikimi zvermi in Delovna skupina za načrtovanje upravljanja z velikimi zvermi, ki sta imenovani s sklepom ministra. Na ta način so v postopek sprejemanja pravilnika vključene vse bistvene skupine deležnikov (npr. strokovnjaki, rejci, društva, lokalne skupnosti in kmetijsko gozdarska zbornica), ki lahko neposredno izrazijo svoja mnenja in stališča. Razpon predlogov je zelo heterogen, pri predlogu za odvzem rjavega medveda npr. od 0 do 120. Obe posvetovalni telesi sta namenjeni v podporo odločitvi ministra o načrtovanem odvzemu.

 

Populacija in odvzem rjavega medveda


Iz podatkov, ki so navedeni v strokovnem mnenju ZGS o stanju populacije in dosedanjem trendu odvzema rjavega medveda ter podatkov monitoringa populacije rjavega medveda, izhaja, da je populacija stabilna, biološko ni ogrožena in je v ugodnem stanju. ZGS ocenjuje, da je bil prirastek v zadnjih letih med 82 in 125 medvedi letno. ZRSVN v pisnem stališču  navaja podobne zaključke, in sicer, da naj bi bil prirastek v zadnjem letu med 90 in 108 medvedi.


ZGS ugotavlja, da je ob ukrepih varstva rjavega medveda potrebno tudi z odstrelom posegati v populacijo medvedov in tako aktivno usmerjati njen razvoj. Pomembna pa sta tako višina odvzema, kot njegova struktura. V 17-letnem obdobju, od leta 1995 do  konca leta 2011, je bilo iz slovenske populacije rjavega medveda odvzetih 759 samcev in 525 samic. Dosedanji odvzem, pomaknjen v smer večjega odvzema samcev, pomeni ohranjanje oz. povečevanje reproduktivnega dela populacije.


ZGS predlaga načrtovan odstrel v obsegu 80 osebkov v obdobju od 1. 10. 2012 do 30. 9. 2013 in pri tem ugotavlja, da ne bo ogroženo ugodno stanje populacije. V načrtovanem  odvzemu se upoštevata tudi izjemni odstrel in odlov. S tem se strinja tudi ZRSVN. Od predvidenega načrtovanega odvzema za naslednje obdobje se odšteje tudi število odvzetih osebkov, ki je preseglo za veljavno obdobje določeno število. Zato bo za rjavega medveda predlagan načrtovan odvzem za naslednje obdobje, 71 osebkov.


V Sloveniji je življenjski prostor rjavega medveda določen in omejen. V določenih lokalnih območjih številčnost rjavega medveda presega nosilno zmogljivost okolja, kar lahko negativno vpliva na sobivanje medveda in ljudi. Ohranjanje velikosti populacije v sedanjem obsegu omogoča tudi doseganje sožitja človeka z rjavim medvedom, kar je tudi eden izmed ciljev strategije. Namen poseganja v populacijo rjavega medveda zaradi uravnavanja velikosti z okoljem je torej ohranjati populacijo na dosedanji ravni številčnosti.

 

Populacija in odvzem volka


Iz podatkov, ki so navedeni v strokovnem mnenju ZGS o stanju populacije in dosedanjem trendu odvzema volka ter monitoringu volka je razvidno, da populacija volka s posegi v predhodnih letih ni upadla, pač pa je stabilna. Število škodnih primerov na rejnih živalih je v zadnjih letih visoko, škode pa imajo velik vpliv na toleranco ljudi do volkov v območju njegovega pojavljanja.


ZGS ugotavlja, da v primeru populacije volka zaenkrat ni alternativnih možnosti, ki bi omogočale, da odvzem iz narave z odstrelom ne bi bil potreben, in predlaga odstrel 10 volkov za obdobje 1. 10. 2012 do 30. 9. 2013.


ZRSVN tega ne podpira in glede na to, da so rezultati projekta SloWolf dali manjšo oceno velikosti populacije volkov, kot je veljalo do lani, predlaga, da se za odstrel načrtuje 8 volkov, 2 volka pa se predvidi kot kvota za izgube. Skupen odvzem bo tako predvidoma 10 osebkov in ne bo škodljivo vplival na ugodno stanje populacije volkov v Slovenji.


ZRSVN navaja, da je »na območju razširjenosti volkov v Sloveniji prostor prepleten mozaik kulturne in gozdne krajine, kjer je pri upravljanju s populacijo volka potrebno upoštevati tudi človeka. Pojem »uravnavanje velikosti populacije z okoljem« mora tako upoštevati tudi človeka in njegovo dejavnost. V nasprotnem primeru lahko pride do tega, na kar opozarja ZGS, namreč sobivanje človeka z volkom lahko postane ogroženo. To je še posebej pomembno tam, kjer nastajajo večje škode zaradi napada volkov. S tega stališča podpiramo odvzem volkov iz narave z namenom uravnavanje velikosti populacije z okoljem, pod pogojem, da je odvzem trajnosten.«

 

*   *   *

 

Več informacij ...