Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

31. redna seja Vlade RS

Ljubljana, 27. 9. 2012 – Vlada RS je na 31. redni seji določila besedilo predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zaščiti živali ter sprejela Poročilo o meteorološki dejavnosti v RS za leto 2011. Vlada je tudi imenovala Matjaža Kočarja za vršilca dolžnosti generalnega direktorja Direktorata za varno hrano v Ministrstvu za kmetijstvo in okolje (MKO), mag. Sašo Dragar Milanovič za vršilko dolžnosti glavne inšpektorice Inšpektorata RS za kmetijstvo, gozdarstvo, hrano in okolje (IRSKGHO) ter vršilca dolžnosti direktorja Inštituta za vode RS. Vlada je na današnji seji sprejela tudi letno poročilo javnega podjetja Infra, izvajanje investicijske dejavnosti d. o. o. za leto 2011, podelila razrešnico direktorju in nadzornemu svetu javnega podjetja za poslovno leto 2011 ter imenovala pooblaščeno revizijsko hišo KPMG Slovenija d. o. o., iz Ljubljane za izvedbo revizije za poslovno leto 2012.

 

Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zaščiti živali


Sprememba zakona je potrebna predvsem zaradi zahtevanih sprememb slovenske zakonodaje v zvezi z zaščito živali, ki se uporabljajo v poskusih, zaradi implementacije Direktive 2010/63/EU.


Poleg tega je namen predlaganih sprememb izboljšati stanje na področju registracije in označevanja psov, kakor tudi preprečiti preprodajo pasjih in mačjih mladičev, kar je pogosto dejavnost, ki zelo slabo vpliva na dobrobit teh živali. Spremembe zakona bodo zvišale raven zaščite živali na področju uporabe živali na javnih zbiranjih in snemanjih.


Predlagane so tudi spremembe na področju dejavnosti občin v zvezi z zaščito zapuščenih in hišnih živali. Tako je predlagana možnost predpisovanja občinske pristojbine z namenom zbiranja sredstev za skrb za omenjene vrste živali. Občinskim redarstvom pa je dodeljena pristojnost nadzora dveh določil zakona in sicer fizičnega varstva živali na javnem mestu in nadzora nad označevanjem (mikročipiranjem) psov.

 

Poročilo o meteorološki dejavnosti v RS za leto 2011


Ministrstvo za kmetijstvo in okolje je poročilo pripravilo v sodelovanju z ministrstvi pristojnimi za promet in za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami.


Poročilo o meteorološki dejavnosti v RS za leto 2011 obsega povzetek vremena in podnebnih razmer v letu 2011, pregled izrednih vremenskih in vremensko pogojenih dogodkov ter izvedenih ukrepov varovanja pred neugodnimi vremenskimi razmerami in kratka poročila o delu posameznih izvajalcev meteorološke dejavnosti v Sloveniji. Slednje poleg poročila o delu državne meteorološke službe, ki jo izvaja Agencije RS za okolje, vključuje tudi poročila ustanov, ki s svojo dejavnostjo pokrivajo raziskave in izobraževanje na področju meteorologije, kot tudi poročila podjetij, ki morajo zaradi svoje dejavnosti izvajati meteorološke meritve oziroma druge meteorološke storitve.

 

Imenovanje v. d. direktorja Direktorata za varno hrano in v. d. glavnega inšpektorja na Inšpektoratu RS za kmetijstvo, gozdarstvo, hrano in okolje


Zakon o javnih uslužbencih (ZJU) določa, da generalne sekretarje in generalne direktorje v ministrstvih, direktorje organov v sestavi ministrstev in direktorje vladnih služb imenuje vlada na predlog ministra oziroma funkcionarja, ki mu je direktor vladne službe odgovoren. ZJU prav tako določa, da v času od sprožitve natečajnega postopka do imenovanja novega uradnika na položaj iz drugega odstavka 82. člena tega zakona lahko brez javnega natečaja največ šest mesecev naloge na tem položaju opravlja vršilec dolžnosti. Za vršilca dolžnosti je brez javnega natečaja lahko imenovana oseba, ki izpolnjuje predpisane pogoje. V primeru ponovitve javnega natečaja prične rok iz tega odstavka ponovno teči. Po dveh ponovitvah javnega natečaja se rok podaljša le, če se na javnem natečaju ne izkažeta kot primerna vsaj dva kandidata.


Vlada je z odločbama z dnem 1. 4. 2012 imenovala Matjaža Kočarja za vršilca dolžnosti generalnega direktorja Direktorata za varno hrano v MKO in mag. Sašo Dragar Milanovič za vršilko dolžnosti glavne inšpektorice IRSKGHO v MKO, in sicer do imenovanja generalnega direktorja oziroma glavnega inšpektorja po opravljenem natečajnem postopku, vendar največ za dobo šestih mesecev. Minister za kmetijstvo in okolje predlaga, da vlada s 1. 10. 2012 ponovno imenuje Matjaža Kočarja za vršilca dolžnosti generalnega direktorja Direktorata za varno hrano na MKO in mag. Sašo Dragar Milanovič za vršilko dolžnosti glavnega inšpektorja IRSKGHO na MKO, in sicer oba do 31. 12. 2012.


Matjaž Kočar izpolnjuje vse predpisane pogoje za opravljanje nalog vršilca dolžnosti generalnega direktorja Direktorata za varno hrano v MKO, prav tako mag. Saša Dragar Milanovič izpolnjuje vse predpisane pogoje za opravljanje nalog vršilke dolžnosti glavnega inšpektorja IRSKGHO v MKO.

 

Sklepa o soglasju ustanovitelja k imenovanju vršilca dolžnosti direktorja Inštituta za vode RS


Vlada RS je na današnji seji imenovala vršilca dolžnosti direktorja Inštituta za vode RS. Za obdobje od 1. 9. 2012 do največ 1. 9. 2013 je postal vršilec dolžnosti direktorja inštituta univerzitetni diplomiran inženir gradbeništva Jernej Prevc, rojen 1. 8. 1962.

 

Letno poročilo javnega podjetja Infra d. o. o. za leto 2011


V letu 2011 je bila izgradnja HE Boštanj je v sklopu izvedbe predvidenih ureditev dokončana, bila je pridobljena odločba uporabnega dovoljenja za akumulacijski bazen HE Boštanj, sanacijska dela po visokih vodah bodo zaključena predvidoma v letu 2012. Vrednost vlaganj v vzdrževanje vodne infrastrukture za HE Boštanj je v letu 2011 znašala 239.560 evrov (brez DDV).

 
Izgradnja HE Blanca je v večji meri dokončana. Pridobljena je bila odločba uporabnega dovoljenja za akumulacijski bazen HE Blanca. S tem je bila zaključena izgradnja vseh ureditev, katere so pogojevale dvig kote vode v reki Savi na obratovalno višino. Realizacija vlaganj v vodno, državno in lokalno infrastrukturo za HE Blanca je znašala v letu 2011 1.013.427 evrov.  V letu 2011 je bilo za zemljišča porabljenih 361.311 evrov. Odkupljenih je bilo 34.353 m2 zemljišč. Gradnje nadomestnih objektov, zaradi vplivov izgradnje HE Blanca, so v celoti zaključene.


Izgradnja HE Krško je v polnem teku. Realizacija vlaganj v vodno, državno in lokalno infrastrukturo za HE Krško je znašala v letu 2011 12.861.356 evrov (z DDV). Za zemljišča na območju HE Krško je bilo v letu 2011 porabljenih 349.206 evrov. 

 

*   *   *