Skoči na vsebino

NOVICA

3. seja Sveta za živinorejo

Ljubljana, 19. 10. 2012 – Na Ministrstvu za kmetijstvo in okolje se je včeraj popoldne na 3. seji sestal Svet za živinorejo. Člani sveta so med drugim obravnavali delo javnih služb v prihodnje in problematiki rejskih programov v prašičereji in pri kuncih ter uporabe uvoženega semena bikov v rejah, ki so vključene v rejske programe v Sloveniji.

Zaradi zniževanja proračunskih izdatkov v letu 2013 in naslednjih letih, bodo priznane rejske organizacije in druge organizacije v živinoreje prejele manj sredstev. V skladu z nižanjem sredstev so bile zato organizacije, ki izvajajo javne službe v živinoreji pozvane, da pripravijo izhodišča po prioritetah, kako racionalizirati oziroma znižati stroške delovanja služb, in sicer na način, da bodo doseženi enaki rejski cilji. V luči racionalizacije javnih služb v živinoreji in potreb po njihovi reorganizaciji, je svet predlagal oblikovanje strokovne delovne skupine, ki naj pripravi nov institucionalni razvojni koncept, kako naj bi javne službe delovale v prihodnje. Skupina naj se pri pripravi koncepta osredotoči le na strokovne vidike delovanja služb v prihodnje.


V nadaljevanju so člani sveta razpravljali o problematiki rejskih programov v prašičereji in pri kuncih – padec števila plemenskih živali. Obe panogi sta namreč v zadnjih letih, zaradi zniževanja in nihanja cen na trgu ter širitvi gospodarskih bolezni, v finančnih težavah. Posledično je to privedlo do opustitve rej plemenskih živali v obsegu, da se je njihovo število zmanjšalo pod minimum, ki ga določajo rejski programi. Pri kuncih se je stanje popravilo, tako da se je število plemenskih samic ponovno dvignilo nad raven določeno v rejskem programu, medtem ko bo v prašičereji treba spremeniti rejski program. Na področju prašičereje največji upad beležijo zaradi izpada 5.000 plemenskih živali na farmi Nemščak, ki pa jih slovenska prašičereja v kratkem času ne more nadomestiti.


Na seji sveta se je izpostavila tudi problematika uporabe uvoženega semena bikov v rejah, ki so vključene v rejske programe v Sloveniji. Takšna uporaba semena je namreč v nasprotju z rejskimi programi, saj bi rejci, ki so vključeni v rejske programe, morali uporabljati seme bikov, ki jih izberejo za to pristojne strokovne komisije. Ustrezno odbranemu biku strokovna komisija potem dodeli republiško številko.

 

*   *   *