Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Evropska komisija predstavila predlog 7. okoljskega akcijskega programa

Bruselj, 29. 11. 2012 - Evropska komisija je danes predstavila predlog okoljskega akcijskega programa za usmerjanje okoljske politike EU do leta 2020. Komisija je kmalu po svojih priporočilih za kratkoročno rast [ref.: europa.eu/rapid/press-release_IP-12-1274_en.htm], v katerih poudarja potrebo po zagotovitvi rasti ne samo danes, ampak tudi v prihodnosti, zdaj pripravila predloge, katerih cilj je varstvo narave, spodbujanje trajnostne rasti, ustvarjanje novih delovnih mest in usmerjanje Evrope k blaginji in zdravju znotraj meja našega planeta.

EU in njene države članice si delijo odgovornost za doseganje ciljev programa. Konkretni ukrepi, ki jih je treba sprejeti, vključujejo opuščanje okolju škodljivih subvencij, preusmeritev obdavčenja z dela na onesnaževanje, pripravo sporazumov o partnerstvu med državami članicami in Komisijo o izvajanju okoljske zakonodaje EU ter razvoj sistema za sledenje odhodkom, povezanih z okoljem, v proračunu EU.

 

Evropski komisar za okolje Janez Potočnik je povedal: „Novi akcijski program določa pot za Evropo, da postane kraj, kjer ljudje živijo v varnem in zdravem naravnem okolju, kjer gospodarski napredek temelji na trajnostnem, zelenem gospodarstvu in kjer je zagotovljena ekološka odpornost.“

 

Evropska komisarka za podnebne ukrepe Connie Hedegaard je ob tej priložnosti dejala: „Ne moremo čakati na konec gospodarske krize, da bi začeli reševati krize na področju virov, okolja in podnebja. Z vsemi se moramo soočiti sočasno ter vprašanja s področja podnebja in okolja vključiti v vse politike. Ta strategija podjetjem in politikom zagotavlja dolgoročno perspektivo, ki jo nujno potrebujemo za prehod na trajnostno, nizkoogljično družbo v Evropi.“

 

Akcijski program

 

Komisija v akcijskem programu opredeljuje devet prednostnih ciljev, med katerimi so prvi trije vsebinski:

  • varstvo narave in krepitev odpornosti ekosistemov;
  • spodbujanje trajnostnega, z viri gospodarnega, konkurenčnega in nizkoogljičnega gospodarstva;
  • učinkovito obravnavanje tveganj za zdravje, ki so povezana z okoljem.

Program določa okvir za doseganje teh ciljev:

  • izboljšanje izvajanja okoljske zakonodaje Unije,
  • izboljšanje povezovanja okoljske politike z znanostjo in utemeljevanje odločitev na znanstvenih spoznanjih,
  • zagotovitev naložb za okoljsko in podnebno politiko ter ustrezno določanje cen.
  • izboljšanje vključevanja okoljskih vidikov in usklajenosti politike.

Med svoje prednostne cilje program umešča prostorsko razsežnost okoljske politike:

  • krepitev trajnosti mest v Uniji,
  • povečanje učinkovitosti Unije pri spopadanju z regionalnimi in svetovnimi okoljskimi izzivi.

 

 

 

Naslednji koraki

 

Predlog Komisije bosta obravnavala Evropski parlament in Svet Evropske unije. Ko bo dosežen dogovor, bo novi okoljski akcijski program postal zakonodaja EU.

 

Ozadje

 

Predlagani program, ki je sedmi po vrsti, temelji na pomembnih dosežkih v 40 letih okoljske politike EU. Upošteva številne najnovejše strateške pobude na področju okolja, med drugim časovni okvir za gospodarnost z viri, strategijo za biotsko raznovrstnost do leta 2020 in Zagotovil bi naj zavezanost institucij EU, držav članic, regionalnih in lokalnih uprav ter drugih zainteresiranih strani k skupnemu programu za ukrepe okoljske politike do leta 2020.

 

Splošni okoljski akcijski programi usmerjajo razvoj okoljske politike EU že od začetka sedemdesetih let 20. stoletja. Šesti okoljski akcijski program EU je zajemal obdobje 2002–2012. Glavni dosežki na področju okolja v zadnjem desetletju so razširitev omrežja Natura 2000 (tako da ta zdaj zajema skoraj 18 % kopenske površine EU, v Sloveniji več od povprečja), uvedba obširne politike o kemikalijah in ukrepi proti podnebnim spremembam. Vendar je treba še veliko doseči pri uresničevanju ciljev, dogovorjenih na ravni EU, in izvrševanju pravil EU ter pri izboljšanju varstva biotske raznovrstnosti, kakovosti tal in voda. Prizadevanja za prekinitev povezanosti porabe virov z gospodarsko rastjo še niso pripomogla k zmanjšanju celotne porabe virov.

 

Iz končne ocene 6. okoljskega akcijskega programa je razvidno, da je bila velika večina ukrepov, določenih v programu, končana ali pa se ravno končuje. Sedem tematskih strategij (zrak, pesticidi, preprečevanje odpadkov in recikliranje, naravni viri, tla, morsko in urbano okolje), ki so bile opredeljene v 6. okoljskem akcijskem programu, je bilo podrobnejše razvitih za okrepitev politike. Nekatere strategije so spodbudile sprejetje novih ukrepov, medtem ko so bile druge bolj usmerjene v revizijo obstoječih ukrepov za izboljšanje koherence in odpravo specifičnih pomanjkljivosti.

 

Okoljski programi so namenjeni zagotovitvi splošnega okvira za okoljsko politiko. Države članice in lokalni organi ga lahko uporabljajo kot referenčni okvir pri obrambi okoljske politike pred zahtevami iz področij z nasprotnimi interesi, pri čemer je pomembno zadostno financiranje ter ustvarjanje predvidljivih okvirnih pogojev za podjetja. Program naj bi prav tako pripomogel k oblikovanju politične volje za sprejetje učinkovitih ciljev in časovnih načrtov ter njihovo poznejše uresničevanje.

 

Čeprav se veliko držav članic EU spopada z gospodarsko krizo, ima EU zaradi nujnih strukturnih reform nove priložnosti, da hitro ubere bolj trajnostno pot. Nov okoljski akcijski program kaže, kako najbolje izkoristiti te možnosti.

 

Vloga Slovenije

 

Slovenija kot članica EU bo aktivno sodelovala v postopkih oblikovanja in sprejemanje besedila programa. Stališče Vlade RS do predloga Komisije namerava predstaviti tudi širši javnosti. 

 

Več informacij:

 

Spletna stran Komisije o novem okoljskem akcijskem programu EU do leta 2020.


 

*    *    *