Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Predstavitev sanacije zadrževalnika Vogršček

Vogrsko, 21. 12. 2012 - Minister Franc Bogovič se je udeležil predstavitve sanacije Vogrščka, ki je nujno potrebna za zagotavljanje varnega obratovanja pregrade in samega namakanja ter si ogledal potek sanacijskih del. V letošnjem letu so bila izvedena pripravljalna dela ter interventno vzdrževalna dela. Prihodnje leto spomladi se bo pripravila projektna in investicijska dokumentacija za celovito sanacijo. Po zaključeni sanaciji, predvidoma v septembru 2013, se bo zadrževalnik ponovno izpraznil nato se bodo nadaljevala sanacijska dela, po zaključeni sanaciji možna polna polnitev zadrževalnika.

Minister Bogovič je izpostavil pomen zadrževalnika za spodnjo Vipavsko dolino. "Pomemben je tako iz okoljskega kot kmetijskega vidika", je dejal. "Iz okoljskega vidika je namakanje pomembno v luči podnebnih sprememb, ki nas z vedno bolj ekstremnimi vremenskimi pojavi – poplavami oziroma sušami - usmerjajo v čim bolj gospodarno in preudarno upravljanje z vodami, pri katerem moramo upoštevati kar največ možnih vidikov in vključevati kar največ pristojnih deležnikov. Iz kmetijskega vidika pa namakanje omogoča pridelavo kakovostnih domačih pridelkov v ugodnih pogojih, kar pomeni zagotavljanje tako pomembne lokalne, domače samooskrbe s hrano. Že če se ozremo na pričetke izgradnje tega zadrževalnika lahko ugotovimo, da je bil namensko zgrajen za potrebe namakanja kmetijskih površin ter za zadrževanje poplavnega vala."

 

Ministrstvo za kmetijstvo in okolje je pristopilo k sanaciji zadrževalnika po preučitvi zasnov projekta sanacije in preverjanja optimalne variante, ki bi čim manj otežila samo izvajanje namakanja. Cilj sanacijskih del, je omogočanje varnega delovanja zadrževalnika pri polni polnitvi do kote 99 m n. m. v. Ministrstvo je pri pripravi sanacije sodelovalo z uporabniki namakalnega sistema.

 

Ministrstvo za kmetijstvo in okolje si želi, je poudaril minister Franc Bogovič, "da bi se po izvedeni sanaciji zadrževalnika ustvarili dobri okoljski in kmetijski pogoji za Vipavsko dolino." Sledilo bo še urejanje optimalne porabe vode, priključevanje dodatnih zainteresiranih uporabnikov in enakopravno plačilo za porabljeno vodo. "Preučujemo pa tudi možnosti za napeljavo dodatnega voda proti Ajdovščini, ki bi omogočal namakanja intenzivnih sadovnjakov v Zgornji Vipavski dolini."

 

Zadrževalnik je bil zgrajen v letih 1986 - 1989 z namenom zadrževanja vode za potrebe namakanja kmetijskih površin ter za zadrževanje poplavnih valov. Po takratnih optimističnih načrtih, naj bi se namakalo preko 3.000 hektarjev kmetijskih površin. Dejansko pa so z vodo iz zadrževalniki koristili za namakanje približno 1.100 hektarjev.

 

V letu 2007 se je na zadrževalniku Vogršček, pod pregrado pojavil moker madež, zato so zaradi zagotavljanja varnosti zadrževalnik polnil le do kote 93,6 m n. m. v. V letu 2008 je bila izvedena interventna sanacija s prevezavo odvzema vode za namakanje na cev talnih izpustov, vendar je nižja gladina vode v zadrževalniku, ki se je znižala na koto 92 m, je povzročala težave pri zagotavljanju ustreznega pritiska vode za namakanje in čistosti vode, zato je Ministrstvo za kmetijstvo in okolje v letošnjem letu začelo s celovito sanacijo zadrževalnika, ki naj bi stala okoli 2,7 milijona evrov.


Hidrotehnik d. d., ki je koncesionar upravljanja in vzdrževanja zadrževalnika Vogršček, je pregledal hidromehansko opremo ter druge objekte in naprave, izvedel sanacijo podora na levem bregu, zatesnitev namakalne cevi ter remont ventilov na ceveh talnega izpusta.  V začetku leta 2013 se bo pripravljala projektna in investicijska dokumentacija za drugo fazo; to je celovito sanacijo. Do marca bi potem zadrževalnik napolnili do višine, ki bi omogočila izvajanje protislanske zaščite ter rednega namakanja. Po zaključku namakanja, v septembru 2013, pa se bo zadrževalnik ponovno izpraznil. Sledila bo izvedba sanacijskih del, ki zajemajo sanacijo hidromehanske opreme (zapornice, ventili na talnem iztoku), sanacija vtočnega objekta (namestitev zapornic), sanacija cevi talnega izpusta ter sanacijo odvzemnega objekta za namakanje, ki bo povezan na cevi talnega izpusta.

 

*   *   *

 

Akumulacija Vogršček

- predstavitev (.ppt)

- tehnični podatki (.doc)