Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Objava treh novih javnih razpisov iz Programa razvoja podeželja v vrednosti 27 milijonov evrov

Ljubljana, 28. 12. 2012 – Ministrstvo za kmetijstvo in okolje (MKO) obvešča vse potencialne vlagatelje, da bo 4. 1. 2013 v Uradnem listu RS objavilo tri javne razpise iz Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2007–2013 (PRP), in sicer dva javna razpisa iz naslova ukrepa 121 - »Posodabljanje kmetijskih gospodarstev« ter javni razpis iz naslova ukrepa 322 - »Obnova in razvoj vasi«.

Javni razpis za naložbe namenjene prestrukturiranju kmetijskih gospodarstev na vodovarstvenih območjih (Posodabljanje kmetijskih gospodarstev)


Vnos vloge v elektronski sistem in predložitev vloge na Agencijo RS za kmetijske trge in razvoj podeželja (ARSKTRP) bo potekalo od 21. 1. do vključno 13. 2. 2013 do 24. ure. Višina razpisanih sredstev bo znašala 4 milijone evrov, od tega:

  • 2 milijona evrov za naložbe na področju živinoreje in poljedelstva (Namen A) in
  • 2 milijona evrov za naložbe namenjene ekološki pridelavi (Namen B).

Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev iz naslova ukrepa 121 v okviru PRP za naložbe, ki so namenjene prilagoditvi kmetijskih gospodarstev na zahteve kmetovanja na vodovarstvenih območjih.

 
Cilj podpore je spodbuditi prestrukturiranje in povečati učinkovitost gospodarjenja preko izpolnjevanja posebnih ciljev ukrepa ter s tem prispevati k večji naložbeni aktivnosti ali povečanju produktivnosti dela v kmetijstvu.


Vlagatelji so nosilci dejavnih kmetijskih gospodarstev, ki opravljajo kmetijsko dejavnost na ozemlju Slovenije ter izpolnjujejo predpisane pogoje za dodelitev sredstev. Do podpore na javni razpis so upravičena kmetijska gospodarstva, ki imajo na dan objave javnega razpisa v uporabi več kot 2 ha kmetijskih zemljišč na najožjih vodovarstvenih območjih oz. območjih stroge sanitarne zaščite (VVO I), ki so bila najkasneje na dan objave javnega razpisa določena s predpisi vlade oz. lokalnih skupnosti.


Do podpore na Namenu B so upravičena kmetijska gospodarstva, ki poleg pogojev iz prejšnjega odstavka ob vložitvi vloge izpolnjujejo še naslednji pogoj:

  • da imajo certifikat za izvajanje ekološke pridelave v letu 2012 in bodo vključeni v ekološko pridelavo v letu 2013 ali
  • da so kmetijsko gospodarstvo v preusmeritvi v ekološko pridelavo v letu 2012 in bodo vključeni v ekološko pridelavo v letu 2013 ali
  • da so se vključili v ekološko pridelavo najkasneje na dan oddaje vloge na javni razpis.

Javni razpis za naložbe namenjene mladim prevzemnikom kmetij (Posodabljanje kmetijskih gospodarstev)


Vnos vloge v elektronski sistem in predložitev vloge na ARSKTRP bo potekal od 21. 1. do vključno 13. 2. 2013 do 24. ure. Višina razpisanih sredstev bo znašala 8 milijonov evrov.


Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev iz naslova ukrepa 121 v okviru PRP za naložbe mladih prevzemnikov kmetij, če so bile te naložbe opredeljene v poslovnem načrtu, ki ga določa točka c) 1. odstavka 22. člena Uredbe 1698/2005/ES.


Cilj podpore je spodbuditi prestrukturiranje in povečati učinkovitost gospodarjenja preko izpolnjevanja posebnih ciljev ukrepa ter s tem prispevati k večji naložbeni aktivnosti ali povečanju produktivnosti dela v kmetijstvu.


Vlagatelji so nosilci dejavnih kmetijskih gospodarstev, ki opravljajo kmetijsko dejavnost na ozemlju Slovenije ter izpolnjujejo predpisane pogoje za dodelitev sredstev.


Za namen izvajanja ukrepa 121 se kot mladi prevzemnik šteje upravičenec, ki je prejel pozitivno odločbo o podpori za prevzem kmetije na podlagi Uredbe o ukrepih 1., 3. in 4. osi Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2007–2013 (Uradni list RS, št. 94/2007, 45/2008 – ZKme- 1, 73/2008, 17/2009), Uredbe o ukrepih 1., 3. in 4. osi PRP v letih 2010–2013 (Uradni list RS, št. 40/2010, 85/2010) ali na podlagi Uredbe o ukrepih 1., 3. in 4. osi PRP v letih 2011–2013 (Uradni list RS, št. 28/2011, 37/2011-popr., 103/2011, 87/2012).

 

Javni razpis za obnovo in razvoj vasi


Namen javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev iz naslova ukrepa 322 Obnova in razvoj vasi v okviru PRP.


Višina razpisanih sredstev bo znašal 15 milijonov evrov. Najnižji znesek javne pomoči bo znašal 10.000 evrov na vlogo, skupna vrednost naložbe ne bo smela preseči 500.000 evrov (brez DDV). Upravičenec lahko v celotnem programskem obdobju 2007–2013 iz naslova tega ukrepa pridobi do vključno 750.000 evrov pomoči.


Podpore v tem javnem razpisu se bodo dodeljevale za ureditev površin za skupne namene in potrebe v podeželskih naseljih, ureditev vaških jeder, ureditev komunalne in prometne infrastrukture ter povezav v naseljih, obnovo in izgradnjo večnamenskih zgradb skupnega pomena za medgeneracijsko druženje, kulturno-umetniško, športno in drugo prostočasno dejavnost lokalnega prebivalstva na podeželju in preselitev kmetij iz vaških središč z namenom njihove celostne ureditve.


Vlagatelji so občine.


Vnos vloge v elektronski sistem in predložitev vloge na ARSKTRP bo potekal od 21. 1. do vključno 12. 2. 2013 do 24. ure.

 

*   *   *

Dodatne informacije

 

Več informacij o objavljenem javnem razpisu lahko zainteresirani po njihovi objavi v Uradnem listu RS dobijo na:

Vprašanja se lahko posredujejo tudi po elektronski pošti na naslov aktrp(at)gov.si.