Skoči na vsebino

NOVICA

Odmera sredstev za vzdrževanje in redno delovanje melioracijskih sistemov za leto 2012

Ljubljana, 5. 2. 2013 – Davčna uprava RS (DURS) bo danes pričela pošiljati odločbe za odmero sredstev za vzdrževanje in redno delovanje hidromelioracijskih sistemov (HMS) v letu 2012 (Odmera 2012). V Odmero 2012 je vključenih 213 HMS, za katere naj bi se, za namen vzdrževanja, zbralo okoli 670.000 evrov sredstev. Obveznosti z naslova Odmera 2012 morajo zavezanci poravnati do 30. aprila letos, morebitne pritožbe na odločbe pa vložiti pri pristojnem davčnem uradu v 15 dneh od vročitve.

 

Ministrstvo za kmetijstvo in okolje (MKO) je na osnovi svojih zakonskih obveznosti pripravilo Odredbo o določitvi višine nadomestila na hektar za kritje stroškov za vzdrževalna dela na skupnih objektih in napravah na melioracijskih območjih za leto 2012, ki je bila objavljena v Uradnem listu RS, št. 82/2012. Zavezanci za plačilo so, v skladu z Zakonom o kmetijskih zemljiščih Zakona (Uradni list RS, št. 71/11 – uradno prečiščeno besedilo in 58/12), lastniki in zakupnimi kmetijskih zemljišč, tako fizične (18.734 zavezancev) kot pravne osebe (296 zavezancev), ki je jim odmeri v sorazmerju s površino zemljišč.

 

V letu 2013 se bodo z zbranimi sredstvi vzdrževali tisti sistemi, ki so vključeni v Odmero 2012, in sicer v višini zbranih sredstev za posamezen sistem. Podatke za Odmero 2012 je pripravil Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov RS (Sklad), izvajalec javne službe upravljanja in vzdrževanja HMS, in jih uskladili z melioracijskimi skupnostmi. Sredstva z odmere se zbirajo na posebni proračunski postavki MKO in so ločena po posameznih melioracijskih sistemih. Sklad pripravlja javni razpis za izbor podizvajalcev, na podlagi katerega bodo izbrani najbolj ugodni podizvajalci vzdrževalnih del HMS.

 

 

Dodatne informacije:

 

V primeru dodatnih vprašanj je zavezancem ob ponedeljkih med 9. in 11. uro na voljo:

 

 

*   *   *