Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Odziv MKO na revizijsko poročilo računskega sodišča

Ljubljana, 27. 3. 2013 - Ministrstvo za kmetijstvo in okolje bo v treh mesecih pripravilo odzivno poročilo na 14 zahtev Računskega sodišča RS. Priporočila iz Revizijskega poročila bo smiselno upoštevalo in predlagalo ustrezne rešitve, hkrati pa bo še naprej intenzivno delalo na odpravili pomanjkljivosti.

Ministrstvo je tudi že pristopilo k odpravljanju pomanjkljivosti in postopnem vzpostavljanju mehanizmov, ki so že vzpostavljeni z obstoječo normativno ureditvijo na področju voda, a še niso v celoti izvedeni, tako da se stanje postopoma izboljšuje.
Intenzivno poteka delo na pripravi manjkajočih predpisov, to je Uredbi o podrobnejših merilih plačila za vodno pravico, ki se pridobi z vodnim dovoljenjem, predpisu za izvajanje 108. člena Zakona o vodah (določitev kriterijev za posebno rabo vode), določitvi načinov in metod merjenja odvzete vode iz površinskih vodotokov kot tudi drugih še potrebnih predpisih za celovito in normativno učinkovito ureditev tega področja.


Že lani smo z namenom zmanjšanja zaostankov na področju podeljevanja pravic za rabo vode spremenili Zakon o vodah. Poenostavili so se postopki podeljevanja in prenosa vodnih pravic za lastno oskrbo s pitno vodo. Izvedel se je prenos določenih vrst rabe vode iz koncesij na vodna dovoljenja. Tako je obveznost pridobitve vodnega dovoljenja po novem določena za neposredno rabo vode za pristanišče in sidrišče, za vsakršno gojenje in za rabo vode za proizvodnjo električne energije v hidroelektrarni z instalirano močjo, manjšo od 10 MW. Od 79 pobud za tovrstne rabe vode, jih je Agencija RS za okolje rešil že več kot polovico. V ostalih primerih se še čaka na mnenje Inštituta za vode RS.


Na ministrstvu pa so v teku postopki podeljevanja koncesij za rabo podzemne vode za termalna kopališča, stekleničenje in ogrevanje. Vseh tovrstnih vlog je okoli 70, pri čemer gre pretežno za podelitev koncesij upravičencem, ki so vodo že rabili ob uveljavitvi Zakona o vodah v letu 2002 in so morali zaprositi za koncesijo v roku dveh let po uveljavitvi zakona (10. 8. 2004), nekaj pa je prosilcev za novo rabo vode.


Podelitev teh koncesij je ena od prioritet dela ministrstva, saj gre za pravno izredno zahtevno situacijo, ki je posledica skoraj desetletnih zaostankov na tem področju. V okviru tega dela bo potrebno rešiti tudi pravno vprašanje v zvezi z zaračunavanjem dajatev za ves čas rabe vode, kot v svojem poročilu zahteva računsko sodišče.  V tej luči je potrebno ob upoštevanju določb zakonov s področja voda, upravnih postopkov, področja državnih pomoči, zastaralnih rokov in tudi možnih odškodninskih zahtevkov, pripraviti poseben predpis (interventni zakon), ki bo reguliral navedena razmerja. Šele na tej podlagi se bo ugotovilo stanje izgubljenih proračunskih prihodkov zaradi nezaračunavanja teh plačil. Pri tem pa bo potrebno upoštevati tudi gospodarsko situacijo v Sloveniji.


Na podeljevanju teh koncesij in odpravi zaostankov intenzivno dela posebna delovna skupina, ki jo je imenoval že minister Franc Bogovič.


Pri pripravi  sprememb in dopolnitev Zakona o vodah in drugih predpisov s tega področja bomo k sodelovanju povabili strokovno javnost, nevladne organizacije  in druge, kar je bilo izpostavljeno tudi ob razpravi »pitna voda kot javna dobrina ali kot tržno blago«.

 

*   *   *