Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

7. redna seja Vlade RS

Ljubljana, 25. 4. 2013 - Vlada RS je na današnji seji sprejela Resolucijo o jedrski in sevalni varnosti v RS za obdobje 2013-2023, besedilo Uredbe o uvedbi programa za dokumentacijo o ulovu modroplavutih tunov, Načrt upravljanja z morskim gospodarskim ribištvom v teritorialnih vodah RS, Spremembe in dopolnitve Uredbe o podrobnejši vsebini in načinu priprave načrta upravljanja voda ter stališče RS do Predloga uredbe EU v zvezi z nekaterimi ribolovnimi možnostmi.

Resolucija o jedrski in sevalni varnosti v RS za obdobje 2013–2023

 

Vlada RS je na današnji seji sprejela Resolucijo o jedrski in sevalni varnosti v Republiki Sloveniji za obdobje 2013–2023.

 

Resolucija v prvem delu poudarja deset temeljnih varnostnih načel, h katerim je usmerjen zakonodajni okvir Republike Slovenije, v nadaljevanju na kratko opisuje jedrske in sevalne dejavnosti v državi, ki mu, zaradi narave področja in vpetosti v mednarodni prostor, sledi obširen pregled mednarodnega sodelovanja. V nadaljevanju sledi kratek opis veljavne zakonodaje na področju jedrske varnosti in varstva pred sevanji, s pojasnilom temeljnih rešitev v ZVISJV ter predstavitev institucionalnega okvirja, ki mimo ožje državne uprave in pristojnosti različnih resorjev na področju jedrske in sevalne varnosti opiše tudi širši institucionalni okvir. Resolucija obravnava tudi pereče probleme, vezane na raziskovanje in razvoj ter izobraževanje in usposabljanje, sodelovanje javnosti in zavezanost h kakovosti, odličnosti v vodenju in varnostni kulturi.

 

Zaključni del je posvečen ciljem in ukrepom za njihovo doseganje ter spremljanju in poročanju o izvajanju resolucije.

 

Preko uresničevanja resolucije in njenih temeljnih načel se zagotavlja zadovoljevanje človekovih gospodarskih, socialnih in drugih potreb, ki jih nudi uporaba virov sevanja in miroljubna uporaba jedrske tehnologije, izhajajoč iz omejitev, ki jih postavlja zakonodajni okvir na področju varstva pred ionizirajočimi sevanji in jedrske varnosti.

 

Uredba o uvedbi programa za dokumentacijo o ulovu modroplavutih tunov

 

Vlada RS je na današnji seji določila besedilo Uredbe o izvajanju uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o uvedbi programa za dokumentacijo o ulovu modroplavutih tunov Thunnus thynnus in jo objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

 

Uredba zagotavlja izvajanje Uredbe (EU) št. 640/2010 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 7. julija 2010 o uvedbi programa za dokumentacijo o ulovu modroplavutih tunov Thunnus thynnus in o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 1984/2003.

 

Z uredbo se za izvajanje Uredbe 640/2010/EU določajo pristojni organi glede na pristojnosti, ki jih imajo ti organi že po splošnih in drugih predpisih z njihovega delovnega področja.

 

Poleg tega se z uredbo določa pristojnost Carinske uprave Republike Slovenije (v nadaljevanju: CURS) za pošiljanje in shranjevanje potrdil o ponovnem izvozu ter za poročanje Komisiji o izvajanju Uredbe 640/2010/EU. Osebe, ki iztovarjajo, pretovarjajo ali izvajajo notranjo trgovino z modroplavutim tunom na ozemlju Republike Slovenije, morajo pred vsako notranje trgovinsko transakcijo IRSKGHO poslati obvestilo o transakciji. Prav tako morajo osebe, ki uvažajo, izvažajo ali izvajajo ponovni izvoz modroplavutega tuna v oziroma iz Republike Slovenije, pred vsako transakcijo CURS poslati obvestilo o transakciji.

 

Uredba vsebuje tudi prekrškovne določbe ter izvršilne ukrepe za zagotovitev izvajanja določil Uredbe 640/2010/EU v Republiki Sloveniji.

 

Spremembe in dopolnitve Uredbe o podrobnejši vsebini in načinu priprave načrta upravljanja voda

 

Vlada RS je na današnji seji sprejela Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o podrobnejši vsebini in načinu priprave načrta upravljanja voda. S tem se uredba usklajuje z Direktivo 2008/105/ES  o okoljskih standardih kakovosti na področju vodne politike, spremembi in poznejši razveljavitvi direktiv Sveta 82/176/EGS, 83/513/EGS, 84/156/EGS, 84/491/EGS, 86/280/EGS ter spremembi Direktive 2000/60/ES.

 

Spreminja se 12.a člen Uredbe, ki določa referenčno obdobje za določitev vrednosti onesnaževal v posodobljenih popisih in 29. člena Uredbe, ki določa program ukrepov.

 

12.a člen sedaj glasi: »(4) Referenčno obdobje za oceno vrednosti prednostnih snovi, prednostnih nevarnih snovi in drugih onesnaževal v skladu s predpisom, ki ureja stanje površinskih voda, ki se vnesejo v popis, je izbrano leto pred zaključkom analize v skladu z 10. do 16. členom te uredbe. Referenčno obdobje za izračun povprečja vnosov za prednostne snovi in onesnaževala v skladu s predpisi, ki urejajo fitofarmacevtska sredstva, so tri leta pred zaključkom analize v skladu z 10. do 16. členom te uredbe.«.

 

Tretji  odstavek 29. člena pa se dopolni z novo alinejo, ki se glasi: »- ukrepov za preprečitev znatnega povečanja koncentracij prednostnih snovi, ki so nagnjene h kopičenju v sedimentih oziroma živih organizmih.«.

 

Načrt upravljanja z morskim gospodarskim ribištvom v teritorialnih vodah RS

 

Vlada RS je na današnji seji sprejela Načrt upravljanja z morskim gospodarskim ribištvom v teritorialnih vodah Republike Slovenije.

 

Načrt upravljanja, ki ga je Slovenija pripravila na podlagi 9. člena Zakona o morskem ribištvu (Uradni list RS, št. 115/06) in v skladu z 19. členom Uredbe Sveta (ES) št. 1967/2006, nadomesti načrt, ki ga je Vlada nazadnje potrdila s Sklepom Vlade dne 8. maja 2008. Takratni načrt je vseboval ribolovne tehnike aktivnih ribolovnih orodij (pelagične in globinske vlečne mreže ter zaporne plavarice). Nov oz. sprejet načrta upravljanja, ki vsebuje vse ribolovne tehnike v slovenskem morju (tudi  pasivna ribolovna orodja), pa vsebuje tudi dve derogaciji, in sicer:

1.      za pridnene vlečne mreže »volantine« z minimalnim odmikom 1,5 navtične milje od obale in

2.      za uporabo zapornih plavaric za ribolov cipljev.

 

Vlada je hkrati z zadnjo verzijo načrta upravljanja sprejela sklep, da obe derogaciji, ki sta navedeni v načrtu upravljanja, stopita v veljavo z dnem odobritve derogacij s strani Evropske komisije.

 

Stališče RS do Predloga uredbe EU v zvezi z nekaterimi ribolovnimi možnostmi

 

Vlada RS je na današnji seji sprejela stališče do Predloga uredbe Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 44/2012, Uredbe (EU) št. 39/2013 in Uredbe (EU) \št. 40/2013 v zvezi z nekaterimi ribolovnimi možnostmi.

 

Republika Slovenija podpira predlog uredbe Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 44/2012, Uredbe (EU) št. 39/2013 in Uredbe (EU) št. 40/2013 v zvezi z nekaterimi ribolovnimi možnostmi.

 

Predlog uredbe slovenskega ribištva ne zadeva neposredno, saj Slovenija nima kvote za nobeno vrsto rib, prav tako pa ni vključena v noben režim upravljanja ribolovnega napora na ravni EU; poleg tega slovenski morski gospodarski ribiči izvajajo ribolov le v severnem Jadranu.

 

*  *  *