Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

11. redna seja Vlade RS

Ljubljana, 30. 5. 2013 – Vlada RS je na današnji seji sprejela Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o gozdovih in Strateški načrt promocije kmetijskih in živilskih proizvodov 2013-2018. Vlada RS je tudi razrešila in imenovala člane Sveta Inštituta za vode RS, znižala okoljske dajatve za onesnaževanje zraka z emisijo CO2 in sprejela tri stališča, in sicer stališče do podlage za izračun znižanj za kmete zaradi prilagoditve plačil v 2013, stališče v zvezi z resolucijami v okviru Mednarodne organizacije za trto in vino ter stališče do Zelene knjige o evropski strategiji za plastične odpadke v okolju

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o gozdovih
Spremembe in dopolnitve zakona se nanašajo na povečanje gospodarske aktivnosti v gozdovih z zagotavljanjem izvedbe Uredbe 995/2010/EU in njene izvedbene uredbe (Uredba 607/2012/EU).


Spremembe zakona se tako nanašajo na:
- uvajanje prevoznice za vse gozdno lesne sortimente, ki so naloženi na prevozno sredstvo, ali pri prevozu (sledljivost lesa iz gozda do kupca);
- določitev pristojnih organov za izvajanje Uredbe 995/2010/EU in Uredbe 607/2012/EU (ministrstvo, pristojno za gozdarstvo, gozdarska inšpekcija in Carinska uprava Republike Slovenije);
- možnost graditve gozdnih prometnic brez soglasja vseh lastnikov gozdov;
- možnost, da lahko Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije (SKZG RS) z Zavodom za gozdove Slovenije sklene pogodbo o opravljanju strokovnih nalog v okviru izvajanja nadzora nad koncesijami v gozdovih v lasti Republike Slovenije.

Spremembe in dopolnitve Zakona o gozdovih pomenijo odločen boj s sivo ekonomijo na področju gozdarstva. Z uvedbo t.i »prevoznice« za vse gozdno lesne sortimente, ki so naloženi na prevozno sredstvo, ali pri prevozu, se zagotavlja sledljivost lesa iz gozda do kupca. S prevoznico se skuša preprečiti nezakoniti sečnjo v Sloveniji in z njo povezano trgovino, kar je temeljni namen EU Uredbe 995/2010.


Prav tako so podjetja, ki poslujejo zakonito opozorila, da prevoz gozdno lesnih sortimenov brez kakršnega koli dokumenta pomeni nelojalno konkurenco, posledično pa ni evidentiran prihodek in ne plačilo ustreznih davščin. Zaradi tega bo »prevoznica« prispevala tudi k manjšemu izvozu hlodovine, ki se iz leta v leto povečuje.


Da bo predlagani ukrep tudi dejansko učinkoval, so predvidene visoke kazni (od 2.000 € za posameznike, pa do 150.000 € za pravne osebe, posameznike, ki samostojno opravljajo dejavnost, ali samostojne podjetnike posameznike), ob tem pa bo poleg predpisane globe sledila sankcija odvzema gozdno lesnih sortimentov oziroma lesa in lesnih proizvodov.


Zakon bo imel pozitivne učinke na gospodarjenje z gozdovi ter na učinkovitejše ukrepanje v primeru naravnih nesreč (požari, poplave, plazovi, karantenske bolezni, škodljivci). Z zmanjšanjem nezakonite sečnje in z njo povezanim prometom in trgovino z lesom, se bodo posledično povečali tudi prilivi v proračun RS.


Strateški načrt promocije kmetijskih in živilskih proizvodov 2013-2018


Načrt je Izdelan za šestletno obdobje od vključno 2013 do vključno 2018 na podlagi raziskav trga, ocene razvojnega potenciala posameznih sektorjev ter na podlagi usmeritev Sveta za promocijo.


Osnovni cilji strateškega načrta promocije z vidika ponudbe so: povezati prehransko verigo, motivirati vse člene v prehranski verigi za razvoj inovacij in višjih nivojev kakovosti ter izboljšati kakovost ponudbe kmetijskih in živilskih pridelkov in proizvodov.


Osnovni cilji strateškega načrta promocije z vidika povpraševanja so:
- izboljšati informiranost in izobraženost potrošnikov o sistemih kakovosti, sledljivosti in varnosti kmetijskih in živilskih proizvodov, o njihovih posebnih lastnostih ter različnih načinih pridelave in predelave,
- izboljšati informiranost in izobraženost potrošnikov o pomenu kakovostne in zdrave hrane ter označbah kakovosti,
- povečati povpraševanje po kakovostni lokalni hrani ter kmetijskih in živilskih proizvodih, označenih z označbami kakovosti,
- s komuniciranjem pri potrošniku vzbuditi zavedanje, da s kupovanjem lokalnih izdelkov podpira lokalni razvoj, lokalne zaposlitve in lokalno okolje, kar v povratni zanki spet vpliva tudi na njih.


Strateški načrt določa dolgoročne usmeritve za načrtovanje in izvajanje promocije in vsebuje analizo stanja na trgih kmetijskih in živilskih proizvodov Republike Slovenije in drugih držav. Opredeljuje srednjeročne razvojne priložnosti ter vsebinska in okvirna finančna izhodišča, vključno s predvidenimi proračunskimi sredstvi za promocijo za šestletno programsko obdobje.


Strateški načrt promocije opredeljuje generalno usmeritev promocije po sektorjih iz Zakona o promociji kmetijskih in živilskih proizvodov za obdobje 6 let. Predstavlja podlago za triletni izvedbeni program promocije za posamezne sektorje, če se posamezni sektorji za promocijo dejansko odločijo. Izvedbeni program promocije, ki ga potrdi tudi Evropska komisija, bo za posamezne sektorje, ki se bodo odločili vstopiti v sistem promocije, usklajen s sektorskimi odbori, ki delujejo v skladu z Zakonom o promociji kmetijskih in živilskih proizvodov.


Razrešitev in imenovanje članov Sveta Inštituta za vode RS


Vlada RS je na današnji seji imenovala do izteka mandata tri nove predstavnike Ministrstva za kmetijstvo in okolje v Svet Inštituta za vode Republike Slovenije.


Vlada RS je, na predlog Ministrstva za kmetijstvo in okolje v skladu s 30. členom Statuta Inštituta za vode Republike Slovenije, zaradi odstopa treh predstavnic Ministrstva za kmetijstvo in okolje, razrešila: Polonco Drofenik, Barbaro Avčin Tržan in Heleno Matoz. Namesto njih je do izteka mandata sveta imenovala naslednje člane, predstavnike Ministrstva za kmetijstvo in okolje: mag. Bojana Suvorovova, dr. Petra Gašperšiča in Janeza Kastelica.


Znižanje okoljske dajatve za onesnaževanje zraka z emisijo CO2


Vlada RS je na današnji seji sprejela Uredbo o okoljski dajatvi za onesnaževanje zraka z emisijo ogljikovega dioksida. Glavni namen uredbe je razbremenitev gospodarstva in zmanjšanja administrativnih ovir in vključuje:
1. oprostitve plačila okoljske dajatve  v delu, ki se nanaša na okoljsko dajatev za zgorevanje goriva:
- za gorivo, ki se rabi  v napravi, ki je vključena v shemo trgovanja z emisijskimi kuponi, če upravljavec naprave opravlja energetsko intenzivno dejavnost,
- za gorivo, ki se rabi mali napravi, ki je na podlagi 27. člena Direktive 2009/29/ES o shemi trgovanja z emisijskimi kuponi izključena iz trgovanja (ker so tako želeli njihovi upravljavci),
- za gorivo, ki se rabi v napravi de minimis (to so naprave, ki zaradi spremenjene definicije naprave v Direktivi 2009/29/ES o shemi trgovanja z emisijskimi kuponi ne izpolnjujejo več pogojev za napravo in zato niso več vključena v trgovanje z emisijskimi kuponi,
- za utekočinjen naftni plin in  zemeljski plin, ne glede na to kje se uporablja, ker želimo spodbujati rabo goriv, ki imajo manjše emisije toplogrednih plinov,
- energente, ki so dobavljeni kot gorivo za pogon v zračnem prometu razen za polete v zasebne namene, ker se za te namene v skladu z Direktivo 2003/96/ES ne plačuje trošarina.


Ker oprostitev plačila okoljske dajatve predstavlja državno pomoč, so oprostitve v tem delu dodeljene v skladu s predpisi na področju državnih pomoči.

2. 5- kratno zmanjšanje cene za enoto obremenitev okoljske dajatve v delu, ki se nanaša na fluorirane toplogredne pline. Z zmanjšanjem cene za enoto obremenitve želimo zmanjšati poslovanje na sivem trgu, ki se je v zadnjih dveh letih zelo razširilo zaradi povečanja cene uvedene okoljske dajatve in vzpodbuditi ponovno ustrezno poročanje in plačilo okoljske dajatve.


Zaradi predlaganega zmanjšanja cene za enoto obremenitve za okoljsko dajatev na Fpline ocenjujemo zmanjšanje prilivov proračun RS za leto 2013 v višini 40.000 EUR.

3. ukinitev plačila okoljske dajatve na gorljive organske snovi vezane na upravljavce naprav, ki so vključeni v trgovanje z emisijskimi kuponi.


Ukinitev okoljske dajatve, ki se nanaša na gorljive organske snovi predstavlja zmanjšanje prilivov v proračun RS v višini 60. do 80.000 EUR v letu 2013.


Stališče RS do podlage za izračun znižanj za kmete zaradi prilagoditve plačil v 2013


Vlada RS je na današnji seji sprejela stališče k zadevi Delegirana uredba Komisije o dopolnitvi Uredbe Sveta (ES) št. 73/2009 glede podlage za izračun znižanj, ki jih je treba uporabiti za kmete v državah članicah zaradi prilagoditve plačil v letu 2013 in finančne discipline za koledarsko leto 2013.


Slovenija podpira prvotni predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi prilagoditvene stopnje za neposredna plačila, določene v Uredbi za koledarsko leto 2013, ki določa prag, od katerega se uporabi odstotek prilagoditvene stopnje (4,981759 %), na ravni 5.000 EUR. Slovenija ne podpira kompromisnega predloga predsedstva glede predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi prilagoditvene stopnje za neposredna plačila, določene v Uredbi, za koledarsko leto 2013, zlasti kar zadeva spremembo praga, od katerega se uporabi odstotek prilagoditvene stopnje, iz 5.000 EUR na 2.000 EUR. Pri tem se zaradi spremembe praga sicer zniža odstotek prilagoditvene stopnje iz 4,981759 % na 4,001079 %. Za Slovenijo to pomeni, da se morajo neposredna plačila znižati večjemu številu kmetijskih gospodarstev, kar pa ni v duhu pravičnejše razporeditve plačil neposrednih plačil (t.j, da 20 % kmetov v EU prejema 80 % plačil).


Stališče RS v zvezi z resolucijami v okviru Mednarodne organizacije za trto in vino

Vlada RS je na današnji seji sprejela stališče k Predlogu sklepa sveta o stališču, ki ga je treba sprejeti v imenu Evropske unije v zvezi z nekaterimi resolucijami, o katerih se bo glasovalo v okviru Mednarodne organizacije za trto in vino (OIV).


Slovenija podpira sprejetje predlaganih resolucij in sprejetje Sklepa Sveta. Pri tem je pomembno, da izražena podpora predlaganemu Sklepu Sveta ne posega v načelno stališče Slovenije glede predlaganega postopka sprejema skupnega stališča EU s Sklepom Sveta. Glede samih resolucij pa Slovenija ne nasprotuje nobeni od predlaganih resolucij v etapi 7.


Stališče do Zelene knjige o evropski strategiji za plastične odpadke v okolju


Zelena knjiga je namenjena javnemu posvetovanju, ki bo trajalo do junija 2013 in katerih zaključke Slovenija pozdravlja.


Odpadki iz plastike predstavljajo veliko obremenitev za okolje. Z vidika učinkovite rabe virov je potrebna trajnostna proizvodnja plastike in boljše ravnanje z njimi ob upoštevanju hierarhije ravnanja z odpadki, zato Slovenija podpira prizadevanja za prednostno recikliranje plastike pred njeno termično obdelavo, za zagotovitev tega bi bilo potrebno vzpostaviti boljše ločeno zbiranje tovrstnih odpadkov. RS se tudi strinja, da bi bilo potrebno resno razmisliti tudi o ciljih za recikliranje odpadkov iz plastike, ki niso odpadna plastična embalaža, vendar je treba hkrati poudariti, da so cilji delno že zajeti v cilju ponovne uporabe in recikliranja iz Direktive 2008/98/ES o odpadkih. Pri tem novi ukrepi ne bi smeli predstavljati nesorazmernih finančnih in administrativnih bremen.


Slovenija soglaša, da bi bilo treba plastične proizvode zasnovati tako, da so čim bolj dolgotrajni in da bi bilo z vidika preprečevanja odpadkov in učinkovite rabe virov zaželeno sprejetje ukrepov za preprečevanje širjenja kratkotrajnih proizvodov in proizvodov za enkratno uporabo. Strinja se, da bi lahko bila ena od rešitev oblikovanje pravil o okoljsko primerni zasnovi plastičnih izdelkov. Načeloma pa podpira tudi proizvode iz biorazgradljive plastike, vendar samo v primeru, ko zamenjava drugih vrst plastike z biorazgradljivo ne povzroča nesorazmerno visokih stroškov.

 


*   *   *