Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

19. redna seja Vlade RS

Ljubljana, 25. julij 2013 - Vlada RS je na današnji seji med drugim obravnavala dodelitev sredstev za popotresno obnovo objektov v Posočju, potrdila odgovor RS na uradni opomin Evropske komisije glede posebnih meril za skladiščenje kovinskega živega srebra v pravni red RS ter sprejela stališče do dveh sprememb evropskih uredb s področja ribištva.

Dodelitev sredstev za popotresno obnovo objektov v Posočju po potresu 12. 7. 2004

Vlada RS je na današnji seji sprejela sklep o dodelitvi sredstev za popotresno obnovo objektov v Posočju po potresu 12. 7. 2004.

Glede na sprejeti sklep se sredstva dodelijo za:

 

  • rekonstrukcijo stanovanjskih stavb za dve vlogi v višini 215.480,92 evra,
  • nadomestno gradnjo stanovanjskih stavb za dve vlogi v višini 269.094,73 evra,
  • rušenje zaradi nadomestne gradnje stanovanjskih stavb za tri vloge v višini 83.303,72 evra,
  • rušenje objektov, ki ogrožajo okolico za tri vloge v višini 50.101,11 evra.

 

Vlada je potrdila tudi končni obračun in končno višino sredstev za:

 

  • rekonstrukcijo stanovanjskih stavb za devet vlog v višini 20.562,28 evra,
  • rekonstrukcijo poslovno stanovanjskih objektov za eno vlogo v višini 22.735,02 evra,
  • rekonstrukcijo gospodarskih objektov za eno vlogo v višini 4.340,96 evra,
  • nadomestno gradnjo stanovanjskih stavb za eno vlogo v višini 115.295,23 evra.

 


Pooblastilu za podpis koncesijske pogodbe št. 01405-25/2011

Vlada RS je na današnji seji pooblastila mag. Dejana Židana, ministra za kmetijstvo in okolje, za podpis koncesijske pogodbe št. 01405-25/2011 s koncesionarjem Komunala Mežica, Javno komunalno podjetje, d. o. o., Trg Svobode 1, 2392 Mežica, ki je pridobil koncesijo za rabo vode za proizvodnjo električne energije v mali hidroelektrarni Šumc na vodotoku Šumc.  

 

Soglasje k začetku postopka oddaje javnega naročila za dodatna dela pri Ureditvi Topliškega potoka in Dobrnice v Dobrni 

Vlada RS je na današnji seji dala soglasje k začetku postopka oddaje javnega naročila po postopku s pogajanji brez predhodne objave na podlagi 1. točke petega odstavka 29. člena Zakona o javnem naročanju za dodatna dela pri Ureditvi Topliškega potoka in Dobrnice v Dobrni. 

MKO bo začel postopek oddaje javnega naročila za dodatna dela pri Ureditvi Topliškega potoka in Dobrnice v Dobrni po postopku s pogajanji brez predhodne objave na podlagi 1.točke 5.odstavka 29.člena ZJN-2. V postopku oddaje javnega naročila bo naročnik MKO oddalo dodatne storitve, ki jih ni mogoče tehnično ali ekonomsko ločiti od prvotnega naročila, ne da bi to naročniku povzročilo resne težave. Iz tehničnega, ekonomskega in časovnega vidika je ključno, da gradnjo nadaljuje izvajalec prvotnega naročila RGP, d. o. o., Rudarski gradbeni program, ki podrobno pozna razmere na terenu in projektno dokumentacijo za načrtovane ureditve.

Ocenjena vrednost naročila znaša 40.000 € (brez DDV), dela po pogodbi pa bodo predvidoma zaključena v 2 mesecih. Celotna naloga se izvaja v skladu s projektom, ki je uvrščen v Načrt razvojnih projektov pod št. 2511-07-0049 Ureditev Dobrnice in Topliškega potoka v Dobrni, sredstva pa so zagotovljena v programu Vodnega sklada za leto 2013.


Odgovor Slovenije na uradni opomin Evropske komisije zaradi nepravočasnega prenosa Direktive v zvezi s posebnimi merili za skladiščenje kovinskega živega srebra v pravni red RS 

Vlada RS je na današnji seji je sprejela odgovor Slovenije na uradni opomin Evropske komisije z dne 29. 5. 2013 zaradi nepravočasnega prenosa Direktive Sveta 2011/97/EU z dne 5. 12. 2011 o spremembah Direktive 1999/31/ES v zvezi s posebnimi merili za skladiščenje kovinskega živega srebra, ki se šteje za odpadek, v pravni red RS.

Vlada RS je, skladno z 258. členom Pogodbe o delovanju EU,  v odgovoru na uradni opomin, v dvomesečnem roku za odgovor, podala svoje stališče do ugotovitev Evropske komisije. Evropski komisiji sporoča, da se, z namenom prenosa Direktive 2011/97/EU v pravni red RS, pripravlja sprememba Uredbe o odlaganju odpadkov na odlagališčih (v nadaljnjem besedilu: Uredba). Uredba bo v obravnavi in sprejemanju na Vladi RS najkasneje v oktobru 2013. Nadalje sporoča, da bo s sprejemom Uredbe Direktiva 2011/97/EU v celoti prenesena v pravni red Slovenije in s tem kršitev odpravljena.


Stališče do določb o finančnem upravljanju za nekatere države članice, ki so jih prizadele ali jim grozijo resne težave v zvezi z njihovo finančno stabilnostjo

Vlada RS je na današnji seji podprla sprejem predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 1198/2006 glede nekaterih določb o finančnem upravljanju za nekatere države članice, ki so jih prizadele ali jim grozijo resne težave v zvezi z njihovo finančno stabilnostjo, saj gre za možnost dodatne pomoči tistim državam članicam, ki so vključene v okvir programa prilagajanja.

Omenjeni predlog uredbe ne spreminja višine sredstev, dodeljenih posameznim državam članicam z odločbo Komisije, spreminja pa najvišjo stopnjo deleža EU v okviru plačil Komisije pri vmesnih zahtevkih.

Še vedno trajajoča finančna in gospodarska kriza močno pritiska na nacionalne finančne vire, medtem ko države članice izvajajo potrebne ukrepe za fiskalno konsolidacijo. To še zlasti velja za tiste države članice, ki jih je kriza najbolj prizadela in ki so prejele finančno pomoč v okviru programa prilagajanja. Do danes je tako finančno pomoč prejelo sedem držav: Ciper, Madžarska, Romunija, Latvija, Portugalska, Grčija in Irska.

Da bi zagotovili, da bodo te države članice (in katera koli druga država članica, ki bi bila v prihodnje upravičena do takšnih programov pomoči) nadaljevale izvajanje programov v okviru Evropskega sklada za ribištvo in še naprej izplačevale sredstva projektom, ta predlog vsebuje določbe, ki bodo Komisiji omogočale, da zadevnim državam nameni večja plačila v obdobju, ko so vključene v mehanizme pomoči, ne da bi se spremenila njihova skupna dodeljena sredstva v okviru Evropskega sklada za ribištvo za obdobje 2007–2013. 


Spremembe uredb na področju ribištva in zdravja živali zaradi spremembe statusa otočja Mayotte

Vlada RS je na današnji seji sprejela stališče k predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi nekaterih uredb na področju ribištva in zdravja živali zaradi spremembe statusa otočja Mayotte v razmerju do Unije. Vlada ne nasprotuje predlogu uredbe.

Slovenija z vidika ribištva ne zadeva neposredno, saj slovenski morski gospodarski ribiči izvajajo ribolov le v severnem Jadranu.

Evropski Svet je spremenil status otočja Mayotte v razmerju do Unije. Od 1. januarja 2014 otočje Mayotte ne bo več čezmorsko ozemlje in bo postalo najbolj oddaljena regija v smislu 349 in 355(1) člena Pogodbe o delovanju EU (PDEU). Pravo unije se za otočje Mayotte uporablja od 1. januarja 2014.

Predlog upošteva prošnje francoskih organov, da se pravni red Unije spremeni s posebnimi ukrepi, ki bi se za otočje Mayotte uporabljali na različnih področjih, kot sta ribištvo in zdravje živali. V tej luči se ob upoštevanju posebnih razmer na otočju Mayotte predlaga sprememba štirih uredb Sveta na področju ribištva.

Na področju veterinarske zakonodaje se predlaga sprememba Uredbe (ES) št. 1069/2009 Evropskega parlamenta in Sveta, da se Franciji odobri petletno prehodno obdobje glede otočja Mayotte, kar bi omogočilo vzpostavitev infrastrukture, potrebne za označevanje, upravljanje, prevoz, obdelavo in odstranjevanje živalskih stranskih proizvodov in razpolaganje z njimi. 


Sprememba Uredbe o dodelitvi ribolovnih možnosti glede na Sporazum med EU in Islamsko republiko Mavretanijo o partnerstvu v ribiškem sektorju 

Vlada RS je na današnji seji sprejela stališče k Predlogu uredbe Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 1259/2012 o dodelitvi ribolovnih možnosti, predvidenih v Sporazumu med Evropsko unijo in Islamsko republiko Mavretanijo o partnerstvu v ribiškem sektorju. Vlada podpira predlog uredbe.

Predlog uredbe ne zadeva slovenskega ribištva, saj slovenski morski gospodarski ribiči izvajajo ribolov le v severnem Jadranu.

Evropska komisija je na podlagi pooblastila Sveta z Islamsko republiko Mavretanijo izvedla pogajanja za obnovo Protokola k Sporazumu med Evropsko skupnostjo in Islamsko republiko Mavretanijo o partnerstvu v ribiškem sektorju. Na podlagi teh pogajanj je bil parafiran nov protokol k Sporazumu. Novi protokol zajema obdobje dveh let od decembra 2012 dalje.

Novi protokol določa nove letne ribolovne možnosti za tuna. Glede na to je treba ponovno opredeliti določitev in razdelitev ribolovnih možnosti med zadevne države članice. 


Sklenitev prostovoljnega sporazuma med EU in Republiko Indonezijo o izvrševanju zakonodaje, upravljanju in trgovanju na področju gozdov pri uvozu lesnih proizvodov v EU 

Vlada RS je na današnji seji sprejela stališče k predlogu sklepa Sveta o sklenitvi Prostovoljnega sporazuma med Evropsko unijo in Republiko Indonezijo o izvrševanju zakonodaje, upravljanju in trgovanju na področju gozdov pri uvozu lesnih proizvodov v Evropsko unijo. Vlada podpira predlog sklepa.

Akcijski načrt izvrševanja zakonodaje, upravljanja in trgovanja na področju gozdov (FLEGT), ki ga je Svet potrdil leta 2003, predlaga niz ukrepov, ki obsegajo podporo državam proizvajalkam lesa, večstransko sodelovanje za preprečevanje trgovine z nezakonito pridobljenim lesom, podporo pobudam iz zasebnega sektorja ter ukrepe za odvračanje naložb v dejavnosti, ki spodbujajo nezakonito sečnjo. Temelj tega akcijskega načrta je vzpostavitev partnerstev v okviru izvrševanja zakonodaje, upravljanja in trgovanja na področju gozdov med EU ter državami proizvajalkami lesa, da se prepreči nezakonita sečnja.

Prostovoljni sporazum o partnerstvu se osredotoča na upravljanje in izvrševanje ter z uporabo sistema za izdajanje dovoljenj zagotavlja, da je indonezijski les zakonito pridobljen. Pomeni veliko obvezo Indonezije, da bo obravnavala trdovratno težavo nezakonite sečnje. Dovoljenje FLEGT bo na trgu EU delovalo kot zagotovilo, da so indonezijski lesni proizvodi iz preverjeno zakonitih virov.


Uredba o ukrepih 1., 3. in 4. osi Programa razvoja podeželja RS e za obdobje 2007–2013 v letih 2011–2013 

Vlada RS je na današnji seji sprejela Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o ukrepih 1., 3. in 4. osi Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2007–2013 v letih 2011–2013.

Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o ukrepih 1., 3. in 4. osi Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2007–2013 v letih 2011–2013 ureja izvajanje ukrepov 1., 3. in 4. osi Programa razvoja podeželja RS 2007–2013, kar pomeni, da določa ukrepe, upravičene naložbe, aktivnosti, stroške, upravičence, pogoje za pridobitev sredstev, merila za izbor projektov, nadzor nad izvajanjem, višino razpoložljivih finančnih sredstev za posamezen ukrep ter finančna merila za izvajanje.

V finančnem delu so spremembe Uredbe PRP posledica potrditve 6. spremembe Programa razvoja podeželja 2007–2013, z ostalimi spremembami in dopolnitvami pa se bo izboljšala vsebina predpisa in se na ta način zagotovilo še uspešnejše izvajanje ukrepov. K Uredbi PRP je dodan tudi Katalog kršitev in sankcij, za ukrepe 1. in 3. osi, v katerem so združene vse kršitve in sankcije, ki se uporabijo, če upravičenci oziroma končni prejemniki sredstev ne izpolnijo obveznosti, ki so jim bile določene ob dodelitvi sredstev. 


Predlog za razrešitev s položaja generalne direktorice Direktorata za kmetijstvo in imenovanje vršilke dolžnosti generalnega direktorja

Vlada RS je na današnji seji z dnem 31. 7. 2013 razrešila dr. Martino Bavec s položaja generalne direktorice Direktorata za kmetijstvo v Ministrstvu za kmetijstvo in okolje.

Z dnem 1. 8. 2013 je imenovala Tadejo Kvas Majer za vršilko dolžnosti generalnega direktorja Direktorata za kmetijstvo, in sicer do imenovanja generalnega direktorja po opravljenem natečajnem postopku, vendar največ za šest mesecev..


Soglasje k imenovanju direktorja Inštituta za vode Republike Slovenije 

Vlada RS je na današnji seji soglašala z imenovanjem Igorja Plestenjaka za direktorja Inštituta za vode Republike Slovenije, za mandatno obdobje štirih let, in sicer od 1. 9. 2013 do 31. 8. 2017.


Razrešitev in imenovanja predstavnika v Svet Inštituta za vode Republike Slovenije

Vlada RS je na današnji seji kot predstavnika ustanovitelja v Svetu Inštituta za vode Republike Slovenije razrešila dr. Silva Žlebirja, ter namesto njega do izteka mandata sveta imenovala mag. Tanjo Bolte, predstavnico Ministrstva za kmetijstvo in okolje.

Vlada kot ustanoviteljica javnega zavoda Inštitut za vode Republike Slovenije na predlog ministrstva, pristojnega za vode, imenuje štiri od skupno sedmih članov Sveta javnega zavoda. 

 

*  *  *