Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Objava dveh novih razpisov iz PRP v vrednosti 18 milijonov evrov

Ljubljana, 26. 8. 2013 – Ministrstvo za kmetijstvo in okolje obvešča vse potencialne vlagatelje, da bo v petek, 30. avgusta, v Uradnem listu RS objavilo dva javna razpisa iz naslova ukrepa 121 »Posodabljanje kmetijskih gospodarstev« za naložbe mladih prevzemnikov kmetij in 311 »Diverzifikacija v nekmetijske dejavnosti«.

 

Posodabljanje kmetijskih gospodarstev za naložbe mladih prevzemnikov kmetij


Vnos vloge v elektronski sistem in predložitev vloge na Agencijo RS za kmetijske trge in razvoj podeželja (ARSKTRP) poteka od 25. 9. do vključno 23. 10. 2013 do 24. ure. Okvirna višina sredstev znaša 10 milijonov evrov.


Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev za naložbe mladih prevzemnikov kmetij, ki jih je mladi prevzemnik opredelil v poslovnem načrtu ob prevzemu kmetije.


Cilj podpore je spodbuditi prestrukturiranje in povečati učinkovitost gospodarjenja ter s tem prispevati k večji naložbeni aktivnosti ali povečanju produktivnosti dela v kmetijstvu.


Vlagatelji so nosilci dejavnih kmetijskih  gospodarstev, ki opravljajo kmetijsko dejavnost na ozemlju Slovenije, ter izpolnjujejo predpisane pogoje za dodelitev sredstev.


Za namen izvajanja ukrepa 121 se kot mladi prevzemnik  šteje upravičenec, ki je prejel pozitivno odločbo o podpori za prevzem kmetije na podlagi Uredbe o ukrepih 1., 3. in 4. osi PRP za obdobje 2007–2013 (Uradni list RS, št. 94/2007, 45/2008 – ZKme-1), Uredbe o ukrepih 1., 3. in 4. osi PRP za obdobje 2007-2013 (Uradni list RS, št. 73/2008, 17/2009), Uredbe o ukrepih 1., 3. in 4. osi PRP za obdobje 2007-2013 v letih 2010-2013 (Uradni list RS, št. 40/2010, 85/2010) ali na podlagi Uredbe o ukrepih 1., 3. in 4. osi PRP za obdobje 2007-2013 v letih 2011-2013 (Uradni list RS, št. 28/2011, 37/2011-popr., 103/2011,  87/2012, 63/2013).

 

Diverzifikacija v nekmetijske dejavnosti


Vnos prijavnega obrazca v elektronski sistem in predložitev vloge bo potekalo od 18. 9. do vključno 9. 10. 2013 do 24. ure. Vse prispele vloge se bo po zaprtju razpisa točkovalo. Med vlogami, ki bodo presegle vstopno mejo točk, bodo izbrane tiste, ki bodo dosegle višje število točk, do porabe sredstev. Višina razpisanih sredstev znaša 8 milijonov evrov.


Predmet podpore je enkratna finančna pomoč za razvoj dopolnilnih in dodatnih dejavnosti na kmetijah. Cilj podpore je začetek ali posodobitev opravljanja nekmetijske dejavnosti, spodbujanje ustvarjanja novih delovnih mest in dodatnih virov dohodka na kmetijah.


Javni razpis je namenjen vlagateljem, ki imajo sedež dejavnosti, lokacijo dejavnosti in lokacijo naložbe na dejavnem kmetijskem gospodarstvu in so: fizične osebe, ki imajo stalno prebivališče na naslovu dejavnega kmetijskega gospodarstva in so nosilci dopolnilne dejavnosti na kmetiji ali samostojni podjetniki posamezniki; pravne osebe, ki v času oddaje vloge na javni razpis opravljajo kmetijsko dejavnost in so kmetijska gospodarstva po zakonu, ki ureja kmetijstvo.


Lokacija naložb mora biti v naseljih brez statusa mesta, vlagatelji morajo imeti poleg kmetijske dejavnosti registrirano tudi dejavnost, ki je predmet podpore in ob oddaji vloge ne smejo presegati kriterijev za mikropodjetja definirana v tretjem odstavku 2. člena Priloge l k Uredbi 800/2008/ES (imajo manj kot 10 zaposlenih in ne presegajo 2 milijona evrov letnega prometa in/ali letne bilančne vsote).

 

*   *   *

 

Dodatne informacije


Več informacij o objavljenem javnem razpisu lahko zainteresirani po njihovi objavi v Uradnem listu RS dobijo na: