Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

80. dopisna seja Vlade RS

Ljubljana, 27. 12. 2013 - Vlada je na današnji 80. dopisni seji obravnavala pet točk, ki sodijo v področje dela Ministrstva za kmetijstvo in okolje.

Uredba o plačilih za ukrepe osi 2 iz Programa razvoja podeželja RS

.

Vlada RS je izdala Uredbo o plačilih za ukrepe osi 2 iz Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2007-2013 v letih 2010-2014.

 

Predlog Uredbe združuje Uredbo o plačilih za ukrepe osi 2 iz PRP RS za obdobje 2007-2013 v letih 2010-2013 (Uradni list RS, št. 14/10, 60/10, 12/11, 30/11, 98/11, 8/12, 30/12, 64/12, 87/12 in 1/13), ki ureja izvajanje ukrepov v letih 2010-2013, z določili za izvajanje ukrepa izravnalnih plačil za območja z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost ter ukrepa kmetijsko okoljskih plačil, kakor tudi podaljšanje obveznosti za ta ukrep v letu 2014. Določa pa tudi, da se sredstva za obveznosti za te ukrepe, prevzete v letu 2014, namenjajo v skladu s PRP-jem 2014-2020.

 

 

Skladno s priporočili Evropske komisije se spremeni tudi priloga 1 pri nekaterih kmetijsko okoljskih podukrepih in se dopolni katalog kršitev in sankcij (priloga 5).

.

Uredba o neposrednih plačilih v kmetijstvu

 

Vlada RS je izdala Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o neposrednih plačilih v kmetijstvu.

 

Predlog Uredbe določa višino proizvodno vezanih plačil za leto 2014 glede na znižano ovojnico za leto 2014, ki sedaj znaša 139 milijonov EUR (od ovojnice za leto 2013 je znižana za 5 milijonov evrov). Predlog uredbe spreminja tudi vir podatkov za kontrolo vezanih plačil pri ekstenzivni reji ženskih živali, kar pa ne vpliva na upravičence. Gre za poenostavitev administracije ukrepov.

.

 

 

Uredba o predpisanih zahtevah ravnanja ter dobrih kmetijskih in okoljskih pogojih pri kmetovanju

Vlada RS je izdala Uredbo o spremembah Uredbe o predpisanih zahtevah ravnanja ter dobrih kmetijskih in okoljskih pogojih pri kmetovanju.


Predlog Uredbe o spremembah Uredbe o predpisanih zahtevah ravnanja ter dobrih kmetijskih in okoljskih pogojih pri kmetovanju spreminja obe prilogi. Priloga I spreminja predvsem dva skupka predpisanih zahtev ravnanja in sicer nitrate in odpadna blata. Oba PZR se spreminjata zaradi usklajevanja z domačo zakonodajo. PZR podzemne vode se prenaša v prilogo II zaradi sprememb, ki jih prinaša t. i. tranzicijska uredba Komisije za leto 2014.

.

 

Uredba o izvedbi ukrepov kmetijske politike za leto 2014

.

 

Vlada RS je izdala Uredbo o izvedbi ukrepov kmetijske politike za leto 2014.


Predlog Uredbe določa natančnejše postopke v zvezi z izvedbo ukrepov kmetijske politike za (neposredna plačila in ukrepi osi 2 Programa razvoja podeželja) od oddaje zbirne vloge in zahtevkov do obračuna in izplačil. Vključuje pravila v zvezi s kontrolami in sankcijami v zvezi z upravičenostjo za ukrepe in navzkrižno skladnost.

.

Letno poročilo o dejavnosti in poslovanju Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada, za leto 2012


Vlada RS je sprejela Letno poročilo o dejavnosti in poslovanju Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada, za leto 2012, ki ga je sprejel Nadzorni svet Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada, na 2. redni seji dne 20. 8. 2013. Vlada RS je tudi imenovala revizijsko družbo BDO Revizija, d. o. o., Cesta v Mestni log 1, Ljubljana, za izvedbo storitev revidiranja za poslovno leto 2013 in sprejela sklep, da ostane presežek prihodkov nad odhodki Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada v letu 2012 v znesku 1.418.676 EUR nerazporejen.


Za Eko sklad je tudi leto 2012 značilno po veliki intenzivnosti dela, ki so se nanašale na dodeljevanje nepovratnih finančnih spodbud občanom. Eko sklad je nadaljeval z izvajanjem aktivnosti iz Nacionalnega Akcijskega načrta za energetsko učinkovitost, sprejetega za obdobje 2008 – 2016 in energetskega zakona ter dodeljeval nepovratne finančne spodbude za različne naložbe rabe obnovljivih virov energije in večje energijske učinkovitosti. Dodeljevanje nepovratnih finančnih spodbud je sicer povzročilo manjši interes za ugodne kredite Eko sklada pri občanih, vendar kljub temu v letu 2012 beležijo porast kreditiranja okoljskih naložb občanov v primerjavi z letom poprej. Kljub gospodarski krizi in posledično slabšemu finančnemu položaju gospodarskih družb je ostal obseg kreditiranja okoljskih naložb gospodarskih družb in drugih pravnih oseb ter samostojnih podjetnikov in zasebnikov v letu 2012 primerljiv s preteklimi leti, pri čemer pa so bili krediti v pretežni meri usmerjeni v financiranje naložb gospodarskih družb, ki zmanjšujejo emisije toplogrednih plinov.

 

 

 

 

 

*   *   *