Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

47. redna seja Vlade RS

Ljubljana, 27. 2. 2014 - Vlada je na 47. redni seji obravnavala pet točk s področja Ministrstva za kmetijstvo in okolje.

Uredba o ukrepu dobrobit živali iz PRP za obdobje 2014–2020 v letu 2014

 

Vlada RS je izdala Uredbo o ukrepu dobrobit živali iz Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014–2020 v letu 2014.


Uredba določa ukrep dobrobit živali (ukrep DŽ) in za potrebe tega ukrepa tudi ukrep pomoč pri uporabi storitev svetovanja, ki se izvajata v letu 2014 kot ukrepa razvoja podeželja v skladu z 22. členom Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/2008, 57/2012, 90/2012-ZdZPVHVVR) ter natančnejše postopke v zvezi z integriranim administrativnim in kontrolnim sistemom za potrebe ukrepa DŽ.  Ukrepa sta povezana v delu, ki se nanaša na program dobrobiti živali (program DŽ), ki je rezultat individualne svetovalne storitve, ki jo opravi izvajalec svetovanja, izbran po predpisih javnega naročanja, za tiste nosilce kmetijskih gospodarstev, ki so najmanj enkrat do vključno 7. 3. 2014 sporočili stalež prašičev v centralni register prašičev. Ta storitev je za kmetijsko gospodarstvo brezplačna, saj se financira iz ukrepa pomoč pri uporabi storitev svetovanja. Izdelan program DŽ je eden izmed vstopnih pogojev za ukrep DŽ.


Uredba določa vsebino in izvedbo ukrepa DŽ, vključno z opisom vstopnih pogojev, trajanjem in vrsto obveznosti upravičencev, naborom možnih zahtev in pogojev za njihovo izpolnjevanje, načinom izračunavanja plačil in višino plačil, podrobnejšimi izvedbenimi določili, ki se večinoma sklicujejo na Uredbo o ukrepih kmetijske politike za leto 2014, kontrolami, sistemom znižanj in izključitev. Prav tako uredba določa vsebino in izvedbo ukrepa pomoč pri uporabi storitev svetovanja. Ta ukrep se izvaja po pravilih javnega naročanja, zato se podrobnejše obveznosti med naročnikom in izvajalcem svetovanja določijo v pogodbi. V uredbi so opredeljeni namen ukrepa, pogoji za izbor izvajalca svetovanja in njegove obveznosti ter kontrola in izplačila. Uredba vsebuje tudi finančne in prehodne določbe ter priloge, med katerimi poudarjamo zlasti obrazec za program DŽ, obrazec za vlogo za ukrep DŽ ter katalog kršitev in sankcij.

 

Sprememba Uredbe o podpori za spodbujanje tržnega združevanja primarnih proizvajalcev kmetijskih proizvodov

 

Vlada RS je izdala Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o podpori za spodbujanje tržnega združevanja primarnih proizvajalcev kmetijskih proizvodov. Prav tako je v veljavni Načrt razvojnih programov (NRP) 2014-2017 uvrstila nov ukrep »Spodbujanje tržnega združevanja primarnih proizvajalcev«.

Spremembe se nanašajo na:
− določbe glede upravičenih stroškov, saj je treba bolj jasno določiti kateri stroški so oziroma niso upravičeni v sklopu »stroški promocije trženja«. Predlog tako natančno določa kaj se smatra pod stroške promocije in kateri stroški niso upravičeni kot stroški promocije;
− določbe glede višine izplačanih sredstev upravičencem. Predlog sedaj natančno določa, da upravičenec lahko dobi maksimalno 40.000 EUR na leto in za posamezno leto;
− rok za uveljavljanje zahtevkov. Spreminja se rok do kdaj lahko upravičenci vlagajo zahtevke za povračilo stroškov, in sicer se v vsakem terminu podaljša za 15 dni (iz 15. na 30. dan v mesecu);
− sankcija v primeru, če poročilo o opravljenem delu ni poslano. V primeru, da upravičenec vsako leto ne pošlje poročila o opravljenem delu do postavljenega roka, se mu zadrži izplačilo sredstev, dokler poročilo ni poslano. Poročilo Ministrstvo za kmetijstvo in okolje potrebuje za analizo uspešnosti izvajanja samega ukrepa;
− odločanje o že začetih postopkih. Trenutno veljavna uredba omogoča, da upravičenec teoretično dobi več kot 40. 000 EUR na leto, zato se uvaja prehodna določba, ki določa, da se začeti postopki po trenutno veljavni uredbi, dokončajo po predlogu spremembe.

Ukrep »Spodbujanje tržnega združevanja primarnih proizvajalcev« doslej ni bil pravilno uvrščen v NRP 2014-2017, zato se hkrati s predlogom za spremembo uredbe predlaga tudi pravilna uvrstitev.

 

Uredba o spremembi in dopolnitvah Uredbe o zavarovanih prosto živečih živalskih vrstah

 

Vlada RS je izdala Uredbo o spremembi in dopolnitvah Uredbe o zavarovanih prosto živečih živalskih vrstah.


Z Uredbo o zavarovanih prosto živečih živalskih vrstah so zavarovane nekatere v Sloveniji ogrožene prostoživeče živalske vrste ter predpisana obvezna pravila ravnanja, posebni varstveni režimi in varstveni ukrepi, ki zagotavljajo ohranitev in smernice za ohranitev habitatov teh vrst, zato da se obdrži njihovo ugodno stanje. Z njo je urejeno tudi varstvo mednarodno varovanih vrst. Živalske vrste, ki so predmet varstva, so določene v prilogah k uredbi.


Z uredbo o spremembi in dopolnitvah te uredbe se zaradi uskladitve z zahtevami Direktive 2013/17/EU dopolnjujejo seznami vrst, navedenih v prilogah 1, 2 in 6 Uredbe. Prostoživečih živalskih vrst, ki se dodajajo v navedene priloge, v Sloveniji ni.

 

Uredba o spremembi in dopolnitvah o zavarovanih prosto živečih rastlinskih vrstah

 

Vlada RS je izdala Uredbo o spremembi in dopolnitvi Uredbe o zavarovanih prosto živečih rastlinskih vrstah.

Z Uredbo o zavarovanih prosto živečih rastlinskih vrstah so zavarovane nekatere v Sloveniji ogrožene prostoživeče rastlinske vrste ter predpisana obvezna pravila ravnanja, posebni varstveni režimi in varstveni ukrepi, ki zagotavljajo ohranitev in smernice za ohranitev habitatov teh vrst, zato da se obdrži njihovo ugodno stanje. Z njo je urejeno tudi varstvo mednarodno varovanih vrst. Rastlinske vrste, ki so predmet varstva na podlagi uredbe, so določene v prilogi.


Z Uredbo o spremembi in dopolnitvi te uredbe se zaradi uskladitve z zahtevami Direktive 2013/17/EU dopolnjuje seznam vrst, navedenih v prilogi k Uredbi. Prostoživeče rastlinske vrste, ki se dodaja v navedeno prilogo, v Sloveniji ni.

 

Stališče k strategiji Komisije - Program »Čist zrak za Evropo«

 

Vlada je sprejela stališče Slovenije k Sporočilu Komisije glede Programa »Čist zrak za Evropo«.


Slovenija pozdravlja objavo strategije - Program »Čist zrak za Evropo«, saj predstavlja dobro podlago za razpravo in dogovor o novih ciljih na področju kakovosti zraka za Evropo. Dolgoročni cilji EU glede onesnaženosti zraka so potrebni za dodatno zmanjšanje negativnih učinkov onesnaženosti zraka na zdravje ljudi ter evtrofikacijo ekosistemov, zato Slovenija podpira predlagan pregled Direktive o nacionalnih zgornjih mejah emisij in pripravo nove Direktive o srednje velikih kurilnih napravah. Slovenija tudi ne nasprotuje novo zastavljenim ciljem politike kakovosti zraka za leto 2030 na ravni EU, pri čemer pa je treba pri delitvi bremena za posamezne članice upoštevati tudi stroškovno učinkovitost doseganja teh ciljev ter specifike držav članic na posameznih področjih.

 

*   *   *