Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Sedma seja Sveta za gozdno-lesno verigo

Ljubljana, 27. 2. 2014 – Minister za kmetijstvo in okolje mag. Dejan Židan se je včeraj v Gorenji vasi udeležil 7. seje Sveta za gozdno-lesno verigo. Na njej so se člani Sveta seznanili s podrobnejšimi informacijami o obsegu škode v slovenskih gozdovih po žledolomu, interventnim Zakonom o ukrepih za odpravo posledic žledoloma med 30. januarjem in 10. februarjem 2014 ter informacijo o operativni poslovni organiziranosti v času krize v slovenskem gozdu. Seznanili so se tudi s pobudo - pismom "Koalicije za gozd", v katerem Ministrstvo za kmetijstvo in okolje opozarjajo na morebitne pomankljivosti v zvezi z reševanjem težav po žledolomu.

Na seji so se člani Sveta seznanili s podrobnejšo informacijo o obsegu škode v slovenskih gozdovih po žledolomu, interventnim Zakonom o ukrepih za odpravo posledic žledoloma med 30. januarjem in 10. februarjem 2014 ter informacijo o operativni poslovni organiziranosti v času krize v slovenskem gozdu. Podprli so predlagane ukrepe, in sicer s ciljem vzpostavitve sistema sanacije slovenskih gozdov, ki bo stroškovno učinkovita, racionalna, transparentna in dovolj hitra. Nujno je sodelovanje vseh deležnikov v gozdarsko lesni predelovalni verigi. Treba je takoj zagotoviti prevoznost gozdnih cest, prednostno obravnavati sanacije sestojev iglavcev zaradi preprečitve kalamitete podlubnikov ter omogočiti čimprejšnje spravilo lesa iz poškodovanih državnih in zasebnih gozdov z namenom, da se ta les koristno uporabi. Zagotovi se takojšnje ukrepanje države za uravnoteženje trga z lesom zaradi presežne ponudbe na trgu (stabilizacija cen in odkup tržnih viškov). Vzpostavi se posojilne sheme za slovensko lesno predelovalno industrijo z namenom zagotovitve obratnega kapitala, novih delovnih mest in povečanja dodane vrednosti na zaposlenega v lesno predelovalni panogi.

 
Člani sveta so se seznanili tudi s pobudo – pismom »Koalicije za gozd«, ki ga je le ta naslovila na Ministrstvo za kmetijstvo in okolje. V njem so opozorili na možnost neustrezne sanacije gozda, kjer je škodo povzročil žled, kar bi lahko povzročilo dodatno ekosistemsko in gospodarsko škodo. Svet je v zvezi s tem zavzel stališče, da načrti za gospodarjenje z gozdovi in načrti sanacije gozdov poškodovanih v naravni ujmi že upoštevajo večino dilem, ki jih je izpostavila »Koalicija za gozd«. Zavod za gozdove Slovenije je zagotovil, da bo načrte sanacije uskladil tudi z Zavodom RS za varstvo narave. V obstoječem sistemu ni predvidenih posebnih javnih sredstev za nakup težke gozdarske mehanizacije izključno zaradi sanacije ujme. Glede gradnje gozdnih prometnic pa se v okviru načrtov sanacije zagotavlja sredstva le za gradnjo tistih prometnic, ki so ključne za spravilo lesa na način, da se prepreči še večja gospodarska in ekološka škoda.


Svet je strokovno posvetovalno telo ministra na področju gozdarstva, ki obravnava in sprejema stališča do strateških in razvojnih dokumentov ter drugih pomembnejših vprašanj s področja gozdarstva in učinkovitega delovanja gozdno-lesne verige. Sestavljen je iz predstavnikov vladnih in nevladnih organizacij, javnih zavodov in uglednih predstavnikov stroke. Člane Sveta za gozdno-lesno verigo je s sklepom imenoval minister mag. Dejan Židan, člani pa so: prof. dr. Franc Pohleven, Biotehniška fakulteta, Oddelek za lesarstvo; Igor Milavec, Gospodarska zbornica Slovenije; Gregor Benčina, Jelovica d. d.; Alojz Selišnik, Melu, Mizarstvo, d. o. o.; Jože Sterle, Gospodarska zbornica Slovenije; Silvo Pritržnik, Gozdno gospodarstvo Slovenj Gradec; Ivan Rehar, GO-LES tesarstvo in gozdarstvo d. o. o.; Cvetko Zupančič, Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije; Andrej Berdajs, Zveza lastnikov gozdov; Franc Prelesnik, predstavnik lastnikov gozdov; Irena Šinko, Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov RS; Damjan Oražem, Zavod za gozdove Slovenije, Jože Prah, Zavod za gozdove Slovenije; prof. dr. Janez Krč, Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo in obnovljive vire; dr. Primož Simončič, Gozdarski inštitut Slovenije; Niko Laznik, Sindikat delavcev Zavoda za gozdove Slovenije; Marjan Ferčec, Sindikat gozdarstva Slovenije, Danilo Knap, REGAL lesno in trgovsko podjetje d.o.o., Edo Oblak, Breza Commerce d. o. o., Natalija Medica, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Lojze Raško, Sindikat lesarstva Slovenije SINLES in Jernej Nastran, Kmetijsko-gozdarska zadruga z. o. o. Škofja Loka.

 

*   *   *