Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Odziv MKO - Objava cen komunalnih storitev

Ljubljana, 25. 4. 2014 – Ministrstvo za kmetijstvo in okolje je konec prejšnjega tedna objavilo primerljiva območja in povprečne potrjene, zaračunane in obračunske cene storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja. Pripraviti in objaviti jih je moralo v skladu z določili Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja.

Komunalna podjetja in občine se z javno objavo ne strinjajo, ker menijo, da metodologija, po kateri je ministrstvo pripravilo primerljiva območja in povprečne cene komunalnih storitev v Sloveniji, ni bila ustrezna. Bojijo se, da bodo občani na objavljene podatke gledali poenostavljeno, zato ministrstvo pozivajo, naj se čim prej ponovno vzpostavi delovno telo, ki bo oblikovalo ustrezno metodologijo. Menijo, da bi moralo ministrstvo, poleg gostote poseljenosti, po njihovem mnenju denimo upoštevati tudi, kakšno raven storitve zagotavlja nek izvajalec.


Ministrstvo meni, da je zato, da se oblikuje zares učinkovita metodologija za primerjavo cen potrebno daljše časovno obdobje. Primerljivi postopki v tujini potekajo po več let. Ker pa je uredba za pripravo primerljivih območij in povprečnih cen komunalnih storitev določala le enoletni rok, je ministrstvo, skupaj z UMAR-jem, že v začetku leta 2014 pripravilo predlog sestavljanja skupin občin. V začetku februarja so se začeli intenzivni razgovori s predstavniki Zbornice komunalnega gospodarstva, Združenja mestnih občin Slovenije, Združenja občin Slovenije in Skupnosti občin Slovenije.


Ministrstvo je za vse predloge združenj oblikovalo štiri različice simulacij primerljivih območij, a so združenja, po skoraj mesecu in pol dela posebne skupine ugotovila, da nobena od predlaganih rešitev ni v popolnosti sprejemljiva. Ker je ministrstvo dalo prednost aktivnemu partnerskemu in vsebinsko bogatemu sodelovanju z združenji, je bil rok izdelave primerljivih območij tudi zaradi tega presežen. Za takšno sodelovanje v korist vseh državljanov se bo ministrstvo zavzemalo tudi v prihodnje.


Na podlagi dodatnih izračunov, simulacij in podanih predlogov je tako ministrstvo oblikovalo skupine primerljivih območij občin, ki upoštevajo tako geografske kot poselitvene in z njimi povezane storitvene značilnosti, kakor tudi razpoložljivost in kvaliteto podatkov za oblikovanje območij. Za izračun povprečnih vrednosti in za oblikovanje primerljivih območij so tako uporabljeni podatki iz obstoječih sprejetih operativnih programov in poročanja izvajalcev občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja, ki poročajo v sistem IJSVO (izvajalcev javnih služb varstva okolja), ki se nahaja na spletni strani.


Pomisleki združenj, da bi lahko s popačeno in poenostavljeno interpretacijo objavljenih povprečnih cen, prišlo do neupravičene jeze oziroma veselja, so upravičeni. Na to je ministrstvo večkrat opozorilo tudi ob svoji predstavitvi prejšnji teden in navedlo tudi na spletni strani, kjer so objavljena območja. Metodologija primerljivih območij in povprečnih cen ima namreč vedno sporočilno in orientacijsko vrednost. Zato je ministrstvo jasno podalo usmeritev, da bo moral odstopanja posameznih cen komunalnih storitev v občini od izračunanega povprečja znotraj primerljivega območja, v elaboratu o oblikovanju cene pojasni konkreten izvajalec javne službe, glede na standard in značilnosti izvajanja javne službe ter morebitne druge pomembne specifike.


Dejstvo je, da je ministrstvo povprečne cene izračunalo na podlagi poročanja cen storitev lokalnih gospodarskih javnih služb varstva okolja, ki so jih izvajalci  oz. občine poročale v sistem IJSVO za leto 2012 in da veliko občin oziroma izvajalcev javnih služb, ministrstvu do konca marca 2014, sploh ni poslalo poročil o cenah komunalnih storitev. Zato je ministrstvo ob objavljenih povprečnih cenah posameznih komunalnih storitev, objavilo tudi podatek na kolikšnem številu poročil izvajalcev in občin o cenah komunalnih storitev je izračunam naveden podatek.


Za leto 2013 je v predpisanem roku (31. 3. 2014) o obračunskih cenah poročalo naslednje število izvajalcev oziroma občin:
- oskrba s pitno vodo: 193 občin,
- zbiranje komunalnih odpadkov: 181 občin,
- zbiranje bioloških odpadkov: 137 občin,
- odvajanje komunalne odpadne vode: 163 občin,
- čiščenje komunalne odpadne vode: 143 občin,
- storitve, povezane z nepretočnimi greznicami in MKČN: 53 občin,
- obdelava komunalnih odpadkov: 160 občin,
- odlaganje komunalnih odpadkov: 187 občin.

Glede na to, da je priprava primerljivih območjih in povprečnih cen komunalnih storitev v Sloveniji še kako odvisna od poročanja in kakovosti podatkov o cenah komunalnih storitev, ministrstvo poziva občine oziroma izvajalce javnih služb, da mu čim prej posredujejo zahtevane in kakovostne podatke o izvajanju javnih služb in aktualnih cenah komunalnih storitev. Le tako bo mogoče v jeseni izračunati nove povprečne vrednosti cen.


Dejstvo je, da je izvajanje obvezne občinske gospodarske javne službe naloga in tudi odgovornost občin. Občine se samostojno odločajo o načinu in obliki izvajanja te javne službe kot tudi podeljevanju pravice za izvajaje javne službe. Ministrstvo meni, da jim to omogoča monopolni položaj zato vztraja, da je transparentnost pri oblikovanju, potrjevanju in objavljanju cen komunalnih storitev eden od pomembnih in potrebnih mehanizmov kontrole kvalitete in učinkovitosti izvajanja javne službe ter načina oblikovanja cene.

 

*   *   *