Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

60. redna seja Vlade RS

Ljubljana, 29. 5. 2014 - Vlada RS je na 60. redni seji obravnavala devet točk s področja kmetijstva in okolja.

Vlada izdala spremembo Uredbe o ukrepih 1., 3. in 4. osi PRP RS za obdobje 2007–2013 v letih 2011–2013

Vlada RS je izdala Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o ukrepih 1., 3. in 4. osi Programa razvoja podeželja (PRP) RS za obdobje 2007–2013 v letih 2011–2013.
Uredba o ukrepih 1., 3. in 4. osi PRP RS za obdobje 2007–2013 v letih 2011–2013 (Uradni list RS, št. 28/11, 37/11-popr., 103/11, 87/12 in 63/13) določa izvajanje ukrepov 1., 3. in 4. osi PRP RS za obdobje 2007–2013, ki ga je potrdila Evropska komisija.


S temi spremembami uredbe PRP se podaljšuje obdobje izvajanja ukrepov na podlagi tako imenovane tranzicijske uredbe (Uredbe 1310/2013/EU) in se urejata tudi ukrepa 112 »Pomoč mladim prevzemnikom kmetij« in 125 »Izboljšanje in razvoj infrastrukture, povezane z razvojem in prilagoditvijo kmetijstva«, v skladu s PRP 2007–2013, ki se izvajata tudi v letih 2014 in 2015 za izvajanje Uredbe 1310/2013/EU. Na podlagi te spremembe bosta objavljena dva javna razpisa, in sicer »Pomoč mladim prevzemnikom kmetij« - ukrep 112 ter »Izboljšanje in razvoj infrastrukture, povezane z razvojem in prilagoditvijo kmetijstva«  - ukrep 125. Ureja pa se tudi način izvajanja ukrepov LEADER, ki je z uveljavitvijo Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 26/14) v pristojnosti Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja.

 

Vlada izdala Uredbo o dopolnitvah Uredbe o ustanovitvi lovišč s posebnim namenom v RS

Vlada je izdala Uredbo o dopolnitvah Uredbe o ustanovitvi lovišč s posebnim namenom v RS.


V uredbo se  dodaja priloga (karta lovišč s posebnim namenom), saj se je spremenila meja med loviščem Soča in loviščem s posebnim namenom Triglav Bled, o čemer sta se sporazumela upravljavca obeh lovišč.

 

Vlada izdala Odlok o spremembah Odloka o loviščih v RS in njihovih mejah

Vlada je izdala Odlok o spremembah Odloka o loviščih v RS.


Z odlokom se preimenujejo štiri lovišča, in sicer »Veliki gaber« v »Veliki Gaber«, »Bukovje« v »Bukovje - Otiški vrh«, beseda »Koprivna« se nadomesti z besedo »Koprivna - Topla«, beseda »Javornik« pa z »Javornik - Črni vrh«. V odlok se  dodaja priloga (karta lovišč s posebnim namenom), saj se je spremenila meja med loviščem Soča in loviščem s posebnim namenom Triglav Bled, o čemer sta se sporazumela upravljavca obeh lovišč.

 

Vlada sprejela Sklep o višini penalov za vsako začeto tono ekvivalenta ogljikovega dioksida za leto 2014

Vlada RS je sprejela Sklep o višini penalov za vsako začeto tono ekvivalenta ogljikovega dioksida za leto 2014, ki znaša 102,51 evrov.


Upravljavci naprav ali operatorji zrakoplovov, ki so vključeni v sistem trgovanja z emisijskimi kuponi morajo v register EU do 30. aprila tekočega leta predati emisijske kupone v količini, ki ustreza količini emisije toplogrednih plinov (TGP), ki sta jo naprava ali zrakoplov izpustila v ozračje v preteklem letu. Količina emisije TGP je razvidna iz poročila o emisijah TGP in poročila o njegovem preverjanju. Če upravljavec naprave ali operator zrakoplova do 30. aprila tekočega leta ne izpolni svoje obveznosti, mora plačati penale za vsako začeto tono ekvivalenta ogljikovega dioksida, ki jo je naprava izpustila v ozračje in je presegla količino emisijskih kuponov, predanih v registru EU. Višina penalov je za leto 2012 znašala 100 evrov. V skladu z določbo tretjega odstavka 136. člena Zakona o varstvu okolja se višina penalov od 1. januarja 2013 vsako leto poveča za evropski indeks cen življenjskih potrebščin, njihovo višino pa določi vlada s sklepom.

 

Vlada sprejela Program porabe sredstev Sklada za podnebne spremembe v letih 2014 in 2015

Vlada je sprejela Program porabe sredstev Sklada za podnebne spremembe v letih 2014 in 2015. S tem programom se v delu, ki se nanaša na leti 2014 in 2015, nadomesti Program porabe sredstev Sklada za podnebne spremembe v letih 2013, 2014 in 2015, ki ga je vlada sprejela 12. septembra 2013.


Program porabe sredstev Sklada za podnebne spremembe določa kriterije za določitev upravičenih namenov porabe sredstev ter deleže razdelitve sredstev sklada in ukrepe, ki bodo financirani iz sredstev sklada v letih  2014 in 2015.


Upravičeni nameni porabe sredstev sklada so določeni tako, da bo izvedba ukrepov omogočila doseganje sledečih ciljev Slovenije:

  • izvajanje evropske zakonodaje, prioritetno na področjih, kjer ima RS zaostanke pri izvajanju ali so za dosego teh ciljev potrebna zajetna finančna sredstva;
  • naložbe v energetsko učinkovitost, ki imajo največji makroekonomski učinek na dvig rasti domačega gospodarstva (3-4-krat več zaposlitev kot naložbe v oskrbo z energijo;
  • nova delovna mesta;
  • zmanjševanje stroškov gospodarstva in javnega sektorja za rabo energije (javni sektor po oceni porabi letno približno 150 mio EUR za stroške energije);
  • zmanjševanje stroškov za rabo energije prebivalstvu in zmanjševanje energetske revščine socialno šibkih skupin prebivalstva. Za Slovenijo je v primerjavi z državami EU značilen nadpovprečno velik delež izdatkov za energijo v stanovanjih v vsej potrošnji gospodinjstev;
  • zmanjševanje uvoza fosilne energije. Slovenija je razen pri trdih gorivih 100% uvozno odvisna. Strošek neto uvoza energije je v povprečju okrog 4% BDP. S tem se izboljšuje tudi energetska zanesljivost.

Uvrstitev projektov »Program investicijskih vlaganj javnega zavoda Inštituta za vode RS«, »Program investicijskih vlaganj javnega podjetja INFRA d. o. o.« in »Ureditev Sore na območju Krevsovega jezu« v Načrt razvojnih programov za obdobje 2014-2017

Vlada je sprejela sklep, s katerim se zaradi financiranja investicijskih vlaganj, ki jih v svojem letnem programu načrtuje javni zavod Inštitut za vode RS, v veljavni Načrt razvojnih programov 2014 – 2017, uvrsti Projekt št. 2330-14-0019 »Program investicijskih vlaganj javnega zavoda Inštituta za vode RS«. Inštitut za vode RS je javni zavod, ki mu Ministrstvo za kmetijstvo in okolje na osnovi Poslovno finančnega načrta in programa dela IzVRS za leto 2013, zagotavlja sredstva za sklop Oprema in investicijsko vzdrževanje. Sredstva se prerazporedi, iz Ukrepa št. 2330-11-0058 Financiranje nalog Inštituta za vode RS, v letu 2014 v višini 35.000 evrov in v letu 2015 v višini 40.000 evrov za aplikacija FOOTWAYS PRO za pripravo ocene obremenjevanja in spremljanja procesov na področju voda. Poleg tega IzVRS zagotavlja tudi lastna sredstva in sicer, v letu 2014, v višini 51.500 evrov. Ta sredstva pa so namenjena za nabavo hidrološko merilne in opazovalne opremo, pisarniške opremo, terenskega vozila, programsko opremo za izris situacij v 3D tehniki Programsko opremo za dograditev modulov za izris prečnih profilov delovne postaje s pripadajočo programsko opremo (5x) in prenosni računalnik s pripadajočo programsko opremo (3x). Poraba sredstev in dinamika porabe teh sredstev bo vezana na razpoložljiva likvidna sredstva.


Zaradi financiranja investicijskih vlaganj, ki jih v svojem letnem programu načrtuje javno podjetje INFRA d. o. o., v veljavni Načrt razvojnih programov 2014 – 2017, uvrsti Projekt št. 2330-14-0019 »Program investicijskih vlaganj javnega podjetja INFRA d. o. o.«. INFRA, ki opravlja naloge gospodarske javne službe na območju gradnje HE na spodnji Savi. Sredstva so namenjena za investicijska vlaganja v opremo in druga neopredmetena dolgoročna sredstva, ki so potrebna za izvajanje letnega programa INFRA d. o. o. Sredstva se prerazporedi iz Ukrepa št. 2330-11-0077 Financiranje gospodarske javne službe – INFRA v letu 2014 v višini 12.418,38 evrov in v letu 2015 v višini 12.000 evrov.


Projekt št. 2330-12-8301 »Ureditev Sore na območju Krevsovega jezu«, pa se v veljavni Načrt razvojnih programov 2014 – 2017, uvrsti ker investicija, ki se je izvajala v letu 2013 ni bila v celoti zaključena. Namen investicije je bil, z izvedbo ukrepov in izvajanjem rednega vzdrževanja infrastrukture kot tudi urejanja struge vodotoka Selška Sora in Farški potok, zagotoviti poplavno varnost Podna v Škofji Loki v primeru pretokov do Q100. Dela so končana, niso pa še urejena lastništva zemljišč na območju izvedenih del. Sredstva za izvedbo zemljiško knjižnih zadev, so zagotovljena v Programu vodnega sklada za leto 2014.

 

Odgovor RS na uradni opomin Evropske komisije zaradi nenotifikacije predpisov za prenos Direktive o odpadni električni in elektronski opremi

Vlada je sprejela odgovor Slovenije v predsodnem postopku na uradni opomin Evropske komisije z dne 31. 3. 2014 zaradi nenotifikacije predpisov za prenos Direktive o odpadni električni in elektronski opremi (OEEO) (prenovitev) v pravni red RS.


Vlada odgovarja, da bomo Direktivo o odpadni električni in elektronski opremi v slovenski pravni red v celoti prenesli z Uredbo o odpadni električni in elektronski opremi. Sprejem te uredbe je bil sicer načrtovan v letu 2013, a je Slovenija zaradi vzpostavitve boljšega zakonodajnega okolja, ki bo zagotovilo večjo učinkovitost pri izvajanju Direktive o odpadni električni in elektronski opremi in doseganju okoljskih ciljev. Konec lanskega leta sprejeta odločitev o prestavitvi načrtovanega sprejetja Uredbe iz leta 2013, na september 2014.


Slovenija želi ponovno poudariti, da je vzrok zamude pri prenosu Direktive nastal izključno zato, ker želi Slovenija to področje celovito sistemsko urediti ter s tem zagotoviti usklajeno in učinkovito izvajanje direktive. Cilj uredbe je tudi ustrezna zagotovitev in uveljavitev pravnega in institucionalnega okvira načela razširjene odgovornosti proizvajalcev (ROP) v pravnem okviru Republike Slovenije in poenotenje z obstoječimi predpisi, ki pri ravnanju z odpadki uveljavljajo to načelo. Načrtovane sistemske rešitve so usmerjene predvsem k dajanju proizvodov na trg, zakonitostim trga in kompleksnosti distribucijskih verig, prodaji na daljavo in ustrezni vključitvi tujih pravnih oseb, načinu kolektivnega izpolnjevanja obveznosti in zagotavljanju trenutnega vpogleda v izpolnjevanje obveznosti zavezancev, pa tudi upravljanju masnih tokov odpadkov.


Ministrstvo za kmetijstvo in okolje (MKO) se je glede izvedbe načrtovanih sistemskih sprememb v aprilu 2014 s Carinsko upravo RS načelno dogovorilo o zagotavljanju vodenja registra proizvajalcev skladno z zahtevami Direktive. Za večjo učinkovitost izvajanja slednje in skladno z zadnjimi smernicami Evropske komisije za ROP, pa želi MKO za uspešno izvajanje sistema ravnanja z odpadno električno in elektronsko opremo uveljaviti tudi nekatere ukrepe za zagotavljanje konkurenčnosti med kolektivnimi shemami proizvajalcev. Zato s sektorjem, ki daje proizvode na trg oziroma Gospodarsko zbornico Slovenije še proučuje možnost, da bi sektor sam prevzel vlogo koordinacijskega telesa med temi shemami.

 

Odgovor Republike Slovenije na uradni opomin Evropske komisije zaradi nenotifikacije predpisov za prenos Direktive o obvladovanju nevarnosti večjih nesreč

Vlada je sprejela odgovor Slovenije v predsodnem postopku na uradni opomin Evropske komisije z dne 31. 3. 2014 zaradi nenotifikacije predpisov za prenos Direktive 2012/18/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 4. julija 2012 o obvladovanju nevarnosti večjih nesreč, v katere so vključene nevarne snovi, ki spreminja in nato razveljavlja Direktivo Sveta 96/82/ES v slovenski pravni red.


Vlada v odgovoru Evropski komisiji pojasnjuje, da smo 22. 5. 2014 sprejeli Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o preprečevanju večjih nesreč in zmanjševanju njihovih posledic, s katero smo v celoti prenosli 30. člena Direktive 2012/18/EU v slovenski pravni red. 


Uredba je že objavljena v Uradnem listu RS, v postopku je tudi  izvedba notifikacije navedenega predpisa z vnosom vseh relevantnih podatkov in objavljenega besedila v elektronsko notifikacijsko bazo Evropske komisije.

 

Razrešitev in imenovanje predstavnika v Svet Inštituta za vode RS 

Vlada je v Svetu Inštituta za vode RS razrešila predstavnico Ministrstva za kmetijstvo in okolje (MKO) mag. Tanjo Bolte ter namesto nje do izteka mandata sveta imenovala dr. Boštjana Petelinca, predstavnika MKO.


Vlada kot ustanoviteljica javnega zavoda Inštitut za vode RS imenuje šest izmed sedmih članov Sveta javnega zavoda, in sicer štiri člane na predlog MKO, enega na predlog Sveta za vode vodnega območja Donave in enega na predlog Sveta za vode vodnega območja Jadranskega morja. Sestava Sveta inštituta za vode RS je določena v 14. členu Odloka o preoblikovanju Vodnogospodarskega inštituta, družbe za gospodarjenje z vodami, d. o. o., v javni zavod »Inštitut za vode RS«. Člani sveta inštituta so imenovani za dobo štirih let in so lahko ponovno imenovani.


Vlada je 25. 7. 2013, v Svet inštituta namesto dr. Silva Žlebirja kot predstavnico MKO imenovala mag. Tanjo Bolte. Zaradi njenega zaprosila za razrešitev z dne 7. 5. 2014, jo je vlada na današnji seji predčasno razrešila in namesto nje do izteka mandata v Svet inštituta imenovala dr. Boštjana Petelinca.

 

*   *   *