Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

67. redna seja Vlade RS

Ljubljana, 24. 7. 2014 - Vlada RS je na današnji seji obravnavala 6 točk iz delovnega področja Ministrtsva za kmetijstvo in okolje RS.

Vlada sprejela Poročilo o meteorološki dejavnosti v RS za leto 2013 

Vlada RS je sprejela Poročilo o meteorološki dejavnosti v Republiki Sloveniji za leto 2013.

 

V skladu z Zakonom o meteorološki dejavnosti (ZMetD, U.l. RS 49/06), ministrstvo pristojno za meteorologijo vsako leto pripravi poročilo o meteorološki dejavnosti v preteklem letu.

 

Poročilo o meteorološki dejavnosti v RS za leto 2013 v prvem delu povzema potek vremena in podnebne razmere v preteklem letu ter podaja pregled izrednih vremenskih dogodkov in izvedenih ukrepov varovanja pred neugodnimi vremenskimi razmerami. V drugem delu so podana kratka poročila o delu posameznih izvajalcev meteorološke dejavnosti v Sloveniji. Poleg poročila Agencije RS za okolje, ki opravlja naloge državne meteorološke službe, so vključena tudi poročila drugih ustanov oziroma podjetij, ki s svojo dejavnostjo posegajo na področje meteoroloških raziskav in izobraževanja, oziroma izvajajo zakonsko predpisane meteorološke meritve ali druge meteorološke storitve.

 

Vlada uvrstila projekt 2335-14-0001 v veljavni Načrti razvojnih programov 2014-2017

Vlada RS je v veljavni Načrt razvojnih programov 2014-2017 uvrstila nov projekt 2335-14-0001 »Sodelovanje pri projektih pomoči EK in IAEA (MAAE)«.

 

Uprava RS za jedrsko varnost bo v okviru projekta »EuropeAid/13069/c/SER/Multi” nadaljevala sodelovanje v segmentu mentorstva, t.j. izvajala bo mentorstvo za predstavnike upravnih organov za jedrsko varnost iz držav, ki so prejemnice pomoči iz programa Evropske komisije »Instrument za jedrsko sodelovanje«. Pri tem sodeluje s konzorcijskim partnerjem tega projekta »Institutom Jožef Stefan«, kot podizvajalka za mentorstvo skladno s sklenjeno pogodbo in aneksom. Za sodelovanje pri izvedbi praktičnega usposabljanja v okviru tega projekta je URSJV pridobila soglasje vlade št. 63100-3/2012/3 z dne 15. 11. 2012.

 

Slovenija je članica Mednarodne agencije za atomsko energijo in kot taka zavezana izvajanju njenega Statuta, obenem pa ima z IAEA (MAAE) sklenjen tudi mednarodni sporazum o izvajanju pomoči (Spremenjeni dopolnilni sporazum med Mednarodno agencijo za atomsko energijo in Vlado RS o zagotavljanju strokovne pomoči Mednarodne agencije za atomsko energijo Vladi RS). Uprava RS za jedrsko varnost sodeluje pri usposabljanju štipendistov IAEA (MAAE).


Predlog za vložitev tožbe na Splošno sodišče EU v Luksemburgu zoper Izvedbeni sklep Komisije 2014/458/EU v delu, ki se nanaša na finančni popravek zoper Republiko Slovenijo

 

Vlada Republike Slovenije, je sprejela sklep, da RS na Splošno sodišče EU v Luksemburgu vloži tožbo s predlogom za razglasitev ničnosti Izvedbenega sklepa Komisije 2014/458/EU z dne 9.7.2014 o izključitvi nekaterih odhodkov držav članic iz naslova Jamstvenega oddelka Evropskega kmetijskega usmerjevalnega in jamstvenega sklada, Evropskega kmetijskega jamstvenega sklada in Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) iz financiranja Evropske unije  v delu, v katerem se nanaša na finančni popravek zoper Republiko Slovenijo v znesku 347.661,10 evrov.

 

Revizorji Komisije (DG AGRI) so po opravljenih revizijskih pregledih v letu 2011 zavzeli stališče, da  izplačila subvencij na površino v Republiki Sloveniji v letih predložitve zahtevkov 2009 do 2011 niso bila v skladu s predpisi EU, saj naj bi bilo izvajanje kontrol pri sistemu, ki ga je Republika Slovenija uporabljala v teh letih zahtevkov, pomanjkljivo.

 

RS se s poglavitno ugotovitvijo Komisije, da glede na zahteve predpisov EU obstaja tveganje za proračun EU, ker ni na voljo ustreznega kontrolnega postopka za odkrivanje in izključitev enot rabe ali poljin, ki vsebujejo dolge in ozke pasove travišč, ki obdajajo zlasti orna zemljišča, tako da površine GERK umetno postanejo upravičene, ne strinja. RS dokazuje, da zaradi takšnih oblik ne prihaja do netočnosti pri merjenju, da imamo sistem preverjanja enot rabe ali poljin, ki preprečuje umetno ustvarjanje pogojev za pridobitev subvencij z obliko in velikostjo GERK-a in se kmetom tudi zaradi obveznosti prijave vseh kmetijskih površin v uporabi pod pretnjo upravne sankcije tudi ne more podati pravnega očitka, da so umetno ustvarili pogoje, ki so potrebni za pridobitev plačil iz posameznih shem podpor. Prav tako tekom revizijskega pregleda DG AGRI leta 2011 kot tudi junija 2014 ni bil dokazan noben konkretni primer takšne kršitve.

 

Tožba je zato smiselna predvsem iz vidika razrešitve načelnega vprašanja o ustreznosti obstoječega kontrolnega sistema v zvezi z izplačili za površine na majhnih GERK-ih (10 - 15 arov).

 

Vlada dala soglasje URSJV pri izvedbi praktičnega usposabljanja v okviru projekta EuropeAid/135775/DH/SER/MUL

Vlada RS je dala soglasje za sodelovanje Uprave RS za jedrsko varnost (URSJV) pri izvedbi praktičnega usposabljanja v okviru projekta EuropeAid/135775/DH/SER/MUL »NSI - Training and Tutoring for experts of the nuclear regulatory authorities and their technical support organizations (TSOs) for developing or strengthening their regulatory and technical capabilities«. 

 

Evropska komisija je objavila tretji projekt iz cikla pomoči tretjim državam na področju jedrske varnosti INSC (Instrument for Nuclear Safety Cooperation) in sicer projekt z naslovom EuropeAid/135775/SER/Multi, ki je namenjen nudenju pomoči upravnim organom iz tretjih držav. Na razpis se namerava odzvati konzorcij, ki ga bo vodilo podjetje ITER-Consult srl iz Italije, ki je povabilo k sodelovanju od slovenskih institucij URSJV in Institut Jožef Stefan iz Slovenije.


URSJV sodeluje kot podizvajalec v konzorciju prvega projekta, ki ima skoraj identično ime »Training and Tutoring for experts of the nuclear regulatory authorities and their technical support organizations (TSOs) for developing and strengthening their regulatory and technical capabilities« - Lot 1, ki je označen s šifro EuropeAid/13069/c/SER/Multi. Projekt se bo končal januarja 2015. V okviru tega projekta je URSJV do zdaj organizirala in izvedla osem mentorskih mesecev.


Cilji projekta so usklajeni s temeljnimi interesi Slovenije za delovanje v EU, saj so projekti krepitve jedrskih upravnih organov in tehničnih podpornih organizacij ključnega pomena za EU in tako tudi eden od ključnih interesov naše države. Pomoč na tovrstnem področju predstavlja pomemben vzvod za hitrejšo prilagoditev teh držav standardom in predpisom Evropske unije na področju jedrske varnosti, obenem pa zmanjšuje možnost, da bi prišlo do nesreče zaradi pomanjkljivega upravnega nadzora.

Projekt EuropeAid/135775/DH/SER/MUL »Training and Tutoring for experts of the nuclear regulatory authorities and their technical support organizations (TSOs) for developing or strengthening their regulatory and technical capabilities« je namenjen spodbujanju in pridobivanju:


- znanja in kompetenc v zvezi s predpisi in upravnim postopkom, ki ga vodijo upravni organi, in s katerim urejajo obratovanje,
- znanja in kompetenc, ki se nanašajo na obstoječe in napredne tehnologije,
- kompetenc, ki so lastne delu upravnega organa, kot npr. pregled in ocenjevanje, inšpekcije, iskanje temeljnega vzroka in presoje.

Učinkovito izvajanje projekta bo obsegalo:
- razvijanje celovitega nabora tečajev usposabljanja, mentorstva, različnih tečajev, ki zagotavljajo specifična znanja nacionalnim upravnim organom,
- optimalno izbiro udeležencev in organizacijo usposabljanj,
- dopolnjevanje usposabljanja z mentorstvom, če je to mogoče,
- zagotovitev, da bodo izbrani kandidati imeli ustrezno predhodno znanje oziroma osnove, na katerih bodo nadgrajevali pridobljeno znanje in izkušnje,
- celovite in dobro prilagojene programe usposabljanja in učinkovit način mentorstva,
- obravnavanje tem, ki poudarjajo odgovornosti in naloge upravnega organa,
- zagotavljati nadzor nad procesom z ocenjevanjem rezultatov, ugotavljanjem pomanjkljivosti in uvedbo potrebnih izboljšav.

 

Cilj projekta je izvesti izobraževanje, usposabljanje in mentorstvo (tutoring) za osebje upravnih organov za jedrsko in/ali sevalno varnost ter osebja tehničnih podpornih organizacij iz partnerskih držav, ki so prejemnice pomoči iz programa »Instrument sodelovanja na področju jedrske varnosti«. Izobraževanje in usposabljanje je v glavnem namenjeno krepitvi sposobnosti upravnih organov za jedrsko in/ali sevalno varnost partnerskih držav, da bi postali bolj neodvisni in samozadostni pri opravljanju svojih upravnih nalog, vključno s pregledom vlog, izdajo dovoljenj in inšpekcijskim nadzorom.

 

Imenovanje članov sveta Kobilarne Lipica

Vlada RS je imenovala člane sveta Kobilarne Lipica.

 

V svet Kobilarne Lipica se za mandatno dobo štirih let imenujejo naslednji člani:
- mag. Miranda Groff Ferjančič, predsednica sveta zavoda,
- dr. Vida Čadonič Špelič, predstavnica Ministrstva za kmetijstvo in okolje,
- Alojz Posedel, predstavnik Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo,
- mag. Andreja Boehm, predstavnica Ministrstva za finance,
- Luka Nabergoj, predstavnik Ministrstva za kulturo,
- Matjaž Tomšič, predstavnik zaposlenih Kobilarne Lipica,
- Rudolf Pečar, predstavnik zainteresirane javnosti.

 

Na podlagi četrtega odstavka 6. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o Kobilarni Lipica mora vlada najpozneje v šestih mesecih od uveljavitve tega zakona imenovati člane sveta Kobilarne Lipica, do takrat pa funkcijo organa upravljanja opravlja svet Kobilarne Lipica, katerega člani so bili imenovani s sklepom vlade Republike Slovenije št. 01415-43/2013/5 dne 6. 9. 2013. Na podlagi navedenega se dosedanjim članom sveta Kobilarne Lipica izteče mandat z imenovanjem novih članov sveta.

 

Imenovanje članov Strokovnega sveta Kobilarne Lipica

Vlada RS je imenovala člane Strokovnega sveta Kobilarne Lipica.

 

V Strokovni svet Kobilarne Lipica se za mandatno dobo štirih let imenujejo naslednji člani:
- prof. dr. Peter Dovč, Biotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani,
- prof. dr. Marjan Kosec, Veterinarska fakulteta Univerze v Ljubljani,
- Mirjam Gorkič, Zavod RS za varstvo narave,
- Daniela Tomšič, Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije
- mag. Janez Rus, predstavnik zaposlenih, predlagan s strani sveta delavcev Kobilarne Lipica.

 

Na podlagi petega odstavka 6. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o Kobilarni Lipica vlada najpozneje v šestih mesecih od uveljavitve tega zakona imenuje člane strokovnega sveta Kobilarne Lipica.

 

 

*   *   *