Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

149. dopisna seja Vlade RS

Ljubljana, 30. 7. 2014 - Vlada RS je na 149. dopisni seji obravnavala pet točk s področja Ministrstva za kmetijstvo in okolje.

Vlada izdala odločbo, s katero se koncesija v zvezi z rabo podzemne vode prenese na novega koncesionarja

 

Vlada RS je izdala odločbo, s katero se koncesija v zvezi z rabo podzemne vode iz vrtin B-2/59, VB-4/74 in VB-5/75 za dejavnost kopališč in naravnih zdravilišč prenese s koncesionarja Rimske terme, zdravje, program dobrega počutja, turizem d. o. o. – v stečaju, Rimske Toplice na novega koncesionarja gospodarsko družbo Terme Resort d. o. o., Rimske Toplice. Za podpis koncesijske pogodbe z novim koncesionarjem je vlada pooblastila ministra za kmetijstvo in okolje.


Koncesionar Rimske terme d. o. o. so pridobile vodno pravico - koncesijo v zvezi z rabo podzemne vode iz vrtin B-2/59, VB-4/74 in VB-5/75 za dejavnost kopališč in naravnih zdravilišč z odločbo vlade z dne 14. 2. 2008.


Prenos vodne pravice - koncesije na drugo fizično ali pravno osebo je možen, če novi koncesionar v skladu z Zakonom o vodah izpolnjuje pogoje in merila, predpisana za pridobitev koncesije. Terme Resort d. o. o. je po sklepu Okrožnega sodišča v Celju z dne 3. 3. 2014 postal pravni naslednik stečajnega dolžnika Rimske terme d. o. o. – v stečaju. S sklepom, ki je postal pravnomočen 19. 3. 2014, so Terme Resort d. o. o. postale lastnik vsega nepremičnega in premičnega premoženja, kjer je bil do sedaj lastnik Rimske terme d. o. o. – v stečaju in kjer se izvaja koncesija. Dosedanji koncesionar Rimske terme d. o. o. – v stečaju nima neporavnanih finančnih obveznosti iz naslova koncesije.

 

Vlada podelila koncesijo za izvajanje obvezne državne gospodarske javne službe na dimnikarskem območju Škofljica

 

Vlada RS je izdala odločbo, s katero se koncesija za izvajanje obvezne državne gospodarske javne službe izvajanja meritev, pregledovanja in čiščenja kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov zaradi varstva okolja in učinkovite rabe energije, varstva človekovega zdravja in varstva pred požarom na dimnikarskem območju Škofljica podeli Dimnikarski mojster S. O. S. Ismet Okić s. p., Ljubljana.


Ministrstvo za kmetijstvo in okolje je v skladu z Uredbo v Uradnem listu RS objavilo javni razpis za podelitev koncesije za izvajanje storitev dimnikarske javne službe za območja: Pivka, Škofljica in Trebnje. Do roka za predložitev prijav sta prijavo za pridobitev koncesije za izvajanje dimnikarske službe na dimnikarskem območju Škofljica, oddala prijavitelja Dimnikarski mojster S. O. S. Ismet Okić s. p., Ljubljana ter Dimnikarstvo in meritve emisij Kasim Alić s. p., Ljubljana. Strokovna komisija za ocenjevanje prijav v postopku javnega razpisa za izbor koncesionarja je po odprtju prijav ter ugotovljeni formalni popolnosti prijave pristopila še k vsebinskemu pregledu. Po izračunu meril za navedena prijavitelja ter izvedeni ustni obravnavi je bilo ugotovljeno, da je najvišje število točk dosegel prijavitelj Dimnikarski mojster S. O. S., prijava prijavitelja Dimnikarstvo in meritve emisij Kasim Alić s. p., pa se zavrne, ker glede na merila in pogoje javnega razpisa ni najugodnejša.

 

Vlada podelila koncesijo za izvajanje obvezne državne gospodarske javne službe na dimnikarskem območju Šmartno ob Paki

 

Vlada RS je izdala odločbo, s katero se koncesija za izvajanje obvezne državne gospodarske javne službe izvajanja meritev, pregledovanja in čiščenja kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov zaradi varstva okolja in učinkovite rabe energije, varstva človekovega zdravja in varstva pred požarom na dimnikarskem območju Šmartno ob Paki podeli Dimnikarstvo, servis in montaža, klimatizacija - energetika Pečnik, Gašper Pečnik s. p., Velenje. Za podpis koncesijske pogodbe je vlada pooblastila ministra za kmetijstvo in okolje.


V zadevi podelitve koncesije za izvajanje obvezne državne gospodarske javne dimnikarske službe na dimnikarskem območju Šmartno ob Paki gre za ponovni postopek. Javni razpis za podelitev koncesije za izvajanje storitev dimnikarske javne službe za dimnikarsko območje (med drugim tudi) Šmartno ob Paki, je bil objavljen v Uradnem listu RS. V roku za predložitev prijav je Ministrstvo za okolje in prostor prejelo prijavi družbe Eko dim d. o. o., Ravne na Koroškem in Dimnikarstva Gašper Pečnik, s. p., Velenje. Vlada je 22. 2. 2007 izdala odločbo, s katero je za izvajalca dimnikarske službe na dimnikarskem območju Šmartno ob Paki izbrala prijavitelja družbo Eko dim d. o. o., obenem pa je prijavo drugega prijavitelja zavrgla. Vlada je nato 3. 7. 2008 izdala odločbo, s katero je za izvajalca dimnikarske službe ponovno izbrala prijavitelja družbo Eko dim d. o. o., prijavo Gašperja Pečnika s. p. pa zavrgla. S takšno odločitvijo se Gašper Pečnik s. p. ni strinjal in je ponovno sprožil upravni spor. Upravno sodišče je s sodbo dne 20. 10. 2009 odpravilo omenjeno odločbo vlade in zadevo še enkrat vrnilo v ponovni upravni postopek.


Strokovna komisija koncedenta je po izvedeni ustni obravnavi ter preučitvi pripomb prijaviteljev ugotovila, da se je delavec, ki ga je prijavila družba Eko dim d. o. o. upokojil v letu 2012, omenjeni prijavitelj tako ne more začeti izvajati koncesije z navedenim delavcem in je posledično njegova prijava nepopolna in jo je iz tega razloga treba kot nepopolno zavrniti.


Na drugi strani je prijava prijavitelja Gašperja Pečnika s. p popolna in tako izpolnjuje vse zahteve iz razpisne dokumentacije.

 

Zahteva za začetek postopka za oceno ustavnosti Odloka o javni kanalizaciji Občine Sežana in Pravilnika z normativi o javni kanalizaciji

 

Vlada RS je sprejela besedilo Zahteve za začetek postopka za oceno ustavnosti Odloka o javni kanalizaciji Občine Sežana in Pravilnika z normativi o javni kanalizaciji, ki ju je izdal Občinski svet Občine Sežana in jo pošlje Ustavnemu sodišču RS v obravnavo. Vlada predlaga ustavnemu sodišču, da Odlok in Pravilnik razveljavi.


Vlada vlaga zahtevo za  začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti Odloka o javni kanalizaciji Občine Sežana in Pravilnika z normativi o javni kanalizaciji, ki ju je izdal Občinski svet Občine Sežana, ker sta navedena predpisa v nasprotju z Zakonom o varstvu okolja (ZVO-1) in v nasprotju z Ustavo RS.


Ministrstvo za kmetijstvo in okolje je v zvezi z opravljanjem nadzora nad zakonitostjo splošnih in posamičnih aktov lokalnih skupnosti v zadevah iz pristojnosti lokalne skupnosti v skladu z določbami 64. člena Zakona o državni upravi proučilo Odlok in Pravilnik ter ugotovilo, da nista skladna z določbami ZVO-1, ki urejajo izvajanje obveznih občinskih gospodarskih javnih služb odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode ter z določbami ustave.


Ministrstvo je Občino Sežana opozorilo na ugotovljeno neskladnost Odloka in Pravilnika z odločbami ZVO-1, ter ji predlagalo ustrezne rešitve in uskladitev predpisov v roku šestih mesecev od prejema opozorila. Občina Sežana spornih občinskih predpisov ni uskladila z navedenimi določbami ZVO-1 v zahtevanem roku.


V Zahtevi za začetek postopka za oceno ustavnosti Odloka o javni kanalizaciji Občine Sežana in Pravilnika z normativi o javni kanalizaciji so navedene vse kršitve in neskladja z veljavno zakonodajo in ustavo.

 

Imenovanje zastopnika javnega podjetja INFRA izvajanje investicijske dejavnosti

 

Vlada RS je imenovala mag. Vojka Sotoška za zastopnika javnega podjetja INFRA izvajanje investicijske dejavnosti, d. o. o., do imenovanja direktorja na podlagi javnega razpisa, vendar najdlje za 12 mesecev.


Dosedanjemu direktorju javnega podjetja INFRA, d. o. o., poteče mandat 1. 9. 2014. Iz navedenega razloga je nadzorni svet na svoji 5. seji dne 10. 4. 2014 sprejel sklep, da se v sredstvih javnega obveščanja objavi razpis za zbiranje prijav kandidatov za direktorja javnega podjetja, kateri je bil objavljen v Uradnem listu RS, dne 25. 4. 2014. Pravočasno sta prispeli dve prijavi. Vlada imenuje zastopnika javnega podjetja INFRA, d. o. o., do imenovanja direktorja na podlagi javnega razpisa. Kljub temu, da je natečajni postopek končan in je Nadzorni svet INFRA, d. o. o. vladi v imenovanje za mandatno obdobje štirih let, kot najprimernejšega kandidata, predlagal dosedanjega direktorja mag. Vojka Sotoška, pa je treba upoštevati dejstvo, da vlada v skladu z Ustavo RS opravlja tekoče posle, zato v skladu z  Aktom o ustanovitvi javnega podjetja INFRA izvajanje investicijske dejavnosti, d. o. o., ki določa, da v primeru, ko direktor ni imenovan ali če iz kateregakoli razloga ni direktorja, ustanovitelj imenuje zastopnika, vlada imenuje mag. Vojka Sotoška za zastopnika javnega podjetja INFRA, d. o. o., do imenovanja direktorja na podlagi javnega razpisa, vendar najdlje za 12 mesecev.

 

*   *   *