Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

70. redna seja Vlade RS

Ljubljana, 26. 8. 2014 - Vlada RS je na današnji 70. redni seji obravnavala 14 točk iz delovnega področja Ministrtsva za kmetijstvo in okolje.

Uredba o emisiji snovi in odstranjevanju odpadkov iz proizvodnje titanovega dioksida

Vlada RS je sprejela Uredbo o emisiji snovi in odstranjevanju odpadkov iz proizvodnje titanovega dioksida. Uredba določa mejne vrednosti emisije snovi v vode, mejne vrednosti emisije snovi v zrak, vrednotenje emisije snovi v vode in zrak, ravni emisije snovi in tehnične pogoje za obratovanje naprave, povezane z najboljšimi razpoložljivimi tehnikami za proizvodnjo titanovega dioksida, ukrepe za preprečevanje emisije snovi v vode in zrak, obseg izvajanja obratovalnega monitoringa pri proizvodnji titanovega dioksida v skladu z Direktivo Evropskega parlamenta in Sveta 2000/60/ES z dne 23. oktobra 2000 o določitvi okvira za ukrepe Skupnosti na področju vodne politike in Direktivo 2010/75/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. novembra 2010 o industrijskih emisijah (celovito preprečevanje in nadzorovanje onesnaževanja) ter pravila odstranjevanja odpadkov iz proizvodnje titanovega dioksida. Z uredbo se v slovenski pravni red prenašajo posebne zahteve Direktive 2010/75/EU, ki se nanašajo na proizvodnjo titanovega dioksida, ter zahteve referenčnega dokumenta o najboljših razpoložljivih tehnikah za naprave za proizvodnjo titanovega dioksida. Uredba se uporablja  tudi za naprave za odstranjevanje tekočih odpadkov iz proizvodnje titanovega dioksida.
Za druga vprašanja v zvezi s proizvodnjo titanovega dioksida se uporabljajo predpisi o vrstah dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega, o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo, o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja ter o odpadkih in odlagališčih odpadkov.

Novelirane zahteve o obratovalnem monitoringu se začnejo uporabljati s 1. januarjem 2015.

 

Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo

Vlada RS je z Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo določila, da se ta uredba uporablja tudi v primeru odstranjevanja tekočih odpadkov iz proizvodnje titanovega dioksida z izpuščanjem v vode, pri čemer se v ta namen uporabljajo določbe glede odvajanja industrijske odpadne vode. Hkrati se s spremembami in dopolnitvami zagotovi odpravo nekaterih nejasnosti, ki se izkazujejo pri izvajanju uredbe v praksi. Dopolnjuje se obrazložitev nekaterih izrazov, dopolnjuje se zahteve glede mesta meritve za nekatere parametre, jasneje se opredeli pogoje glede odvajanja industrijske odpadne vode neposredno ali posredno v vode in pogoje glede odvajanja padavinske odpadne vode, dopolni se izjeme glede pridobitve okoljevarstvenega dovoljenja in zahteve glede programa obratovalnega monitoringa. V okviru izjem za obstoječe naprave se jasneje določi zahteve, v katerih primerih in pod kakšnimi pogoji se lahko uveljavlja izjema glede določitve letne količine onesnaževala v odpadni vodi ter izjema glede odvajanja odpadne vode v majhne vodotoke.

 

Določitev višine vodnega povračila za osnove vodnih povračil za rabo vode, naplavin in vodnih zemljišč za leto 2015

 

Vlada RS je sprejela Sklep o določitvi višine vodnega povračila za osnove vodnih povračil za rabo vode, naplavin in vodnih zemljišč za leto 2015, in sicer:
– za rabo vode za oskrbo s pitno vodo: 0,0638 evra za m3 odvzete vode;
– za rabo vode za proizvodnjo pijač in tehnološke namene, potrebe kopališč in naravnih zdravilišč : 0,092 evra;
– za rabo vode za zasneževanje smučišč: 0,0666 evra;
– za rabo vode za namakanje kmetijskih površin: 0,0015 evra za;
– za rabo vode za namakanje površin, ki niso kmetijska zemljišča: 0,0919 evra;
– za tehnološke namene pri hlajenju v termoelektrarnah in jedrskih elektrarnah: 0,00738 evra in
– za rabo vode, ki se odvzema iz objektov in naprav za javno oskrbo s pitno vodo za proizvodnjo pijač in tehnoloških namenov, pri katerih je voda pretežna sestavina proizvoda, potrebe kopališč in naravnih zdravilišč ali namakanje površin: 0,1009 evra za m3 odvzete vode;

– za proizvodnjo elektrike v hidroelektrarni z instalirano močjo, enako ali večjo od 10 MW: 1,8127 evra za MWh potencialne energije vode, ki je razpoložljiva za proizvodnjo elektrike v skladu s pridobljeno vodno pravico,
– za proizvodnjo elektrike v hidroelektrarni z instalirano močjo, manjšo od 10 MW: 0,2361 evra za MWh potencialne energije vode, ki je razpoložljiva za proizvodnjo elektrike v skladu s pridobljeno vodno pravico,
– za pogon vodnega mlina, žage ali podobne naprave: 0,1948 evra za MWh potencialne energije vode, ki je razpoložljiva za mehansko delo v skladu s pridobljeno vodno pravico,
– za pridobivanje toplote: 0,974 evra za MWh energije, ki je razpoložljiva za odvzem toplote iz vode,
– za vzrejo salmonidnih vrst rib: 0,0036 evra za 100 m3 letno razpoložljive vode za odvzem iz vodnega vira,
– za vzrejo ciprinidnih vrst rib: 0,000972 evra za m2 površine vodnega dobra, namenjenega vzreji rib,
– za školjčišče in gojišče morskih organizmov: 0,00498 evra za m2 površine morskega dobra, namenjenega vzreji vodnih organizmov,
– za izvajanje ribolova v komercialnih ribnikih: 0,0194 evra za m2 površine vodnega dobra, namenjena komercialnemu ribolovu,
– za rabo naplavin: 3,1 evra za m3 odvzetega proda in 13,9 evra za m3 odvzete mivke,
– za rabo vodnih zemljišč za obratovanje turističnih pristanišč za plovila: 2,07 evra za m2 površine vodnega zemljišča,
– za rabo vodnih zemljišč za obratovanje krajevnih, športnih in drugih pristanišč: 0,345 evra za m2 površine vodnega zemljišča,
– za rabo vodnih zemljišč za obratovanje pristanišč, večjih od 1.000.000 m2, za plovila: 0,25 evra za m2 površine vodnega zemljišča,
– za rabo vodnih zemljišč za obratovanje sidrišč, večjih od 10.000.000 m2, za plovila: 0,0128 evra za m2 površine vodnega zemljišča,
– za rabo vodnih zemljišč za obratovanje pristanišč, manjših od 1.000.000 m2, na območju vplutja in izplutja iz pristanišča, samo v pristaniščih, ki imajo to območje določeno: 0,0207 evra za m2 površine vodnega zemljišča,
– za rabo vodnih zemljišč za obratovanje krajevnih sidrišč za plovila: 2,07 evra na m2 površine vodnega zemljišča,
– za rabo vodnih zemljišč na vstopno izstopnih mestih: 0,345 evra na m2 površine vodnega zemljišča,
– za rabo vodnih zemljišč za obratovanje kopališč: 0,9597 evra na m2 površine vodnega zemljišča.

S tem sklepom ne bo večjih prilivov kakor v letu 2014. Celotni priliv iz naslova vodnih povračil za leto 2015 bo tako znašal približno 30,3 milijona evrov.

 

Poročilu o delu in zaključnemu računu Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije za leto 2013

Vlada Republike Slovenije je dala soglasje k Poročilu o delu in zaključnemu računu Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije za leto 2013.

Sklad je v letu 2013 opredeljene naloge in zastavljene cilje izvajal v skladu s sprejetim programom dela in finančnim načrtom. Pri svojem poslovanju je upošteval tudi omejitve zaradi sprejetih varčevalnih ukrepov vlade, naloge ter aktivnosti pa je izvajal racionalno in ekonomično.
Sklad je leto 2013 zaključil z višjimi prihodki od načrtovanih in nižjimi odhodki. Celotni prihodki so znašali 25.732.779,00 evrov, celotni odhodki pa 14.642.107,00 evrov, torej je presežek prihodkov nad odhodki v višini 9.248.337,00 evrov.

Presežek prihodkov nad odhodki v letu 2013 v skupni vrednosti 9.248.337,00 evrov, ki je rezultat poslovanja Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije za leto 2013 se razporedi v višini 6.748.337,00 evrov za financiranje nakupov kmetijskih zemljišč in gozdov ter gozdov, ki so razglašeni kot varovalni gozdovi in gozdovi s posebnim namenom, za nakupe zemljišč v deset kilometrskem obmejnem pasu in naložbe v skladu s finančnim načrtom ter ureditev evidenc kot razvojno dejavnost Sklada in v višini 2.500.000,00 evrov za pokrivanje izgube iz naslova obveznosti po zakonu, ki ureja denacionalizacijo in zakonu, ki ureja izvrševanje kazenskih sankcij.

 

Predlog mnenja o pobudi za oceno ustavnosti 25. člena Zakona o zaščiti živali

Vlada RS je v sprejela Mnenje o pobudi Slovenske muslimanske skupnosti in Muhameda Čerkeza za oceno ustavnosti 25. člena Zakona o zaščiti živali in ga pošlje Državnemu zboru Republike Slovenije.

Pobudnik zatrjuje, da naj bi bile s 25. členom Zakona o zaščiti živali (ZZZiv), ki določa, da mora biti omamljanje živali izvedeno tudi pri obrednem zakolu, kršene določbe 7. in 41. člena Ustave RS v povezavi s 14., 1. in 2. členom Ustave. Svojo trditev utemeljuje z navedbo, da je eden od temeljnih elementov Islama, muslimanske veroizpovedi in bogoslužja, obredni zakol živali brez predhodnega omamljanja. Navedeni člen je bil spremenjen z zadnjo spremembo ZZZiv. Nadalje navaja, da takšna sprememba zakona, s katero se posega v njihovo versko pravico do obrednega zakola živali brez predhodnega omamljanja, ni neposredna posledica evropske zakonodaje. Razloge za očitek o kršitvi ustavnih pravic in svoboščin pobudnik opredeljuje z različnimi argumenti.

Po mnenju Vlade je ključno vprašanje, ali se predmet očitanega omejevanja verske svobode nanaša na onemogočanje zakola brez omamljanja ali na onemogočanje uživanja oziroma omejevanje dostopnosti halal mesa in izdelkov.

Četudi bi bila izvedba obrednega zakola živali brez omamljanja pravica vsakega verujočega muslimana, ta v RS ne bi bila podrobneje urejena samo z določbo 25. člena ZZZiv, temveč to področje ureja tudi zakonodaja EU, ki določa, da je živali brez omamljanja za potrebe obrednega zakola dovoljeno klati samo v klavnicah. Po mnenju Vlade zakol živali po pravilih obrednega zakola (kot načeloma del pravice verske svobode v smislu pravice do svobodnega izpovedovanja vere) ni del pravice, ki bi jo lahko neposredno izvrševal pobudnik, zato v tem delu pobudnik po mnenju Vlade ne izkazuje pravnega interesa.

Omejevanje dostopnosti in preprečitev uživanja halal mesa bi zagotovo pomenilo resno omejevanje izpovedovanja vere, saj bi s tem verujočim muslimanom onemogočili izpolnjevanje verskih zahtev, izhajajočih iz predloženih odlomkov verskih spisov. 25. člen ZZZiv glede tega ni sporen, saj niti ne omejuje niti ne preprečuje trgovanja na trgu EU ali uvoza iz tretjih držav halal mesa in drugih halal izdelkov. Po mnenju Vlade glede uživanja (in razdeljevanja) mesa in izdelkov iz živali, ki so bile zaklane na način, kot ga predpisujejo verska določila, ustavna pravica do verske svobode iz 41. člena Ustave v povezavi z načelom ločenosti države in verskih skupnosti iz 7. člena Ustave s 25. členom ZZZiv ni omejena.

Po mnenju vlade pobudnik ni izkazal, da bi morebitna ugoditev pobudi privedla do izboljšanja njegovega pravnega položaja, zato predlaga Ustavnemu sodišču, da pobudo zavrže zaradi neizkazanega pravnega interesa, podredno pa zavrne.

 

Rebalans Poslovnega načrta javnega podjetja INFRA, d. o. o. za leto 2014.

Vlada Republike Slovenije V je sprejela Rebalans Poslovnega načrta javnega podjetja INFRA, d. o. o. za leto 2014. Za potrebe nadaljevanja investicije izgradnje infrastrukturnih ureditev HE na spodnji Savi, se z rebalansom dodatno zagotavljajo sredstva iz Vodnega sklada v višini 2.516.303 EUR za Načrt naložb v vodno, državno in lokalno infrastrukturo HE Brežice v višini 2.000.000 EUR, Načrt pridobivanja zemljišč HE Brežice v višini 500.000 EUR in Načrt naložb v vodno, državno in lokalno infrastrukturo HE Krško v višini 16.303 EUR.
Z rebalansom poslovnega načrta za leto 2014 se s prerazporeditvijo sredstev zagotavljajo še dodatna sredstva za:
- za Načrt pridobivanja zemljišč HE Krško iz postavke za Načrt pridobivanja zemljišč HE Boštanj prerazporedi 35.000 EUR, iz postavke za Načrt pridobivanja zemljišč HE Blanca 20.000 EUR, iz postavke za Načrt naložb v vodno, državno in lokalno infrastrukturo HE Blanca 50.000 EUR in iz postavke za Načrt vzdrževanja HE Krško 15.000 EUR. Skupaj   120.000 EUR.
- Za Načrt naložb v vodno, državno in lokalno infrastrukturo HE Boštanj se prerazporedi 60.000 EUR iz postavke za Načrt naložb v vodno, državno in lokalno infrastrukturo HE Blanca.
- Za Načrt naložb v vodno, državno in lokalno infrastrukturo HE Krško prezaporedi 200.000 EUR iz postavke za. Načrt vzdrževanja HE Blanca, in sicer 190.000 EUR ter 10.000 EUR iz postavke za Načrt vzdrževanja HE Blanca.

 

Poročilo o stanju kmetijstva, živilstva, gozdarstva in ribištva v letu 2013

Vlada Republike Slovenije je sprejela Poročilo o stanju kmetijstva, živilstva, gozdarstva in ribištva v letu 2013.
Poročilo prikazuje in analizira rezultate slovenskega kmetijstva, gozdarstva in živilstva  in z njimi povezanih dejavnosti v letu 2013. Pripravljeno je na osnovi podatkov Statističnega urada RS, podatkov Ministrstva za kmetijstvo in okolje ter drugih uradnih virov, ki so bili na voljo do 31. maja 2014. Bilance proizvodnje in porabe kmetijskih proizvodov ter nekateri preračuni so pripravljeni na Kmetijskem inštitutu Slovenije.  

Razdeljeno je v tri vsebinske sklope. Prvi sklop prinaša podrobnejši prikaz in analizo dogajanj na področju kmetijstva in živilstva. Drugi sklop je namenjen prikazu stanja v ribištvu, tretji sklop pa obravnava gospodarska gibanja v gozdarstvu in lovstvu. V tekstovnem delu je dan poudarek na primerjavi leta 2013 s predhodnim letom. Spremembe v daljšem časovnem obdobju so večinoma prikazane grafično. Podatkovna priloga praviloma vsebuje podatke za obdobje od leta 1998 do 2013, poleg podatkov za obravnavane trge pa vsebuje podatke še za nekatere druge proizvode, ki v tekstovnem delu niso posebej obravnavani.

 

Predlog podaljšanja veljavnosti projekta 2330-12-2162 ‘‘Obnova podstrehe POŠ Janče’’ do 31. decembra 2014

Vlada RS je v veljavnem Načrtu razvojnih programov 2014–2017 do 31. decembra 2014 podaljšala veljavnost projekta 2330-12-2162 "Obnova podstrehe POŠ Janče".

Zaradi zagotavljanja tekočega poteka izplačil zahtevkov, se v veljavnem NRP do 31. decembra 2014, podaljša veljavnost projekta 2330-12-2162 ''Obnova podstrehe POŠ Janče''.

MOL se je na Agencijo RS za kmetijske trge in razvoj podeželja prijavila s projektom: Obnova podstrehe POŠ Janče za potrebe ureditve vaške učne točke in vrtca Pedenjped - enota Janče. Namen projekta je omogočiti medgeneracijsko druženje, izvajanje kulturno – umetniških, športnih in izobraževalnih dejavnosti, vzpostavljanje in nadgradnjo obstoječih družbenih vezi in delovanje e-točke. MOL je zahtevek za izplačilo sredstev vložila decembra 2013. Stranko je agencija v postopku pozivala na večkratno dopolnitev dokumentacije. Februarja 2014 je bil vložen popoln zahtevek in predan v službo za kontrolo agencije. Zaradi dolgotrajnosti postopka in zahtevne izvedbe, je prišlo do zamika realizacije.

 

Predlog soglasja k sodelovanju URSJV v projektu »Krepitev in izboljšanje učinkovitosti tajskega upravnega organa za jedrsko varnost in izdelava nacionalne strategije ravnanja z radioaktivnimi odpadki, EuropeAid/136023/DH/SER/TH«

Vlada RS je dala soglasje za sodelovanje Uprave RS za jedrsko varnost pri projektu "Krepitev in izboljšanje učinkovitosti tajskega upravnega organa za jedrsko varnost in izdelava nacionalne strategije ravnanja z radioaktivnimi odpadki, EuropeAid/136023/DH/SER/TH".
Evropska komisija je objavila poziv za izrazitev interesa za projekt krepitev in izboljšanje učinkovitosti tajskega upravnega organa za jedrsko varnost in izdelavo nacionalne strategije ravnanja z radioaktivnimi odpadki, EuropeAid/136023/DH/SER/TH iz cikla pomoči tretjim državam. Cilj tega projekta je pomagati tajskemu upravnemu organu za jedrsko varnost in njegovim tehničnim podpornim organizacijam pri učinkovitem nadzoru in upravnih dejavnostih v zvezi z njihovim jedrskimi objekti vključno z izdelavo strategije za ravnanje z radioaktivnimi odpadki in ustreznimi predpisi (zakonskimi in podzakonskimi). Na razpis se namerava odzvati konzorcij, ki ga bo vodilo podjetje ENCO iz Avstrije, ki je povabilo k sodelovanju Upravo RS za jedrsko varnost.
URSJV bo v tem projektu opravljala naloge, ki sovpadajo z njenim opisom pristojnosti, tako, da bo pomagala pri pripravi predpisov, organizirala usposabljanja za predstavnike upravnega organa vključno z inšpektorji in svetovala pri reševanju problemov, s katerimi se sooča tajski upravni organ. Trajanje projekta je 36 mesecev od podpisa pogodbe.

 

Vlada imenovala vršilke dolžnosti direktorja Javnega zavoda Krajinski park Goričko

 

Vlada RS je imenovala Stanislavo Dešnik za vršilko dolžnosti direktorja Javnega zavoda Krajinski park Goričko. Delo prične s 3. 9. 2014 in ga opravlja do imenovanja direktorja Javnega zavoda Krajinski park Goričko, vendar najdlje eno leto, tj. do 2. 9. 2015.

Imenovanje Stanislave Dešnik za vršilko dolžnosti direktorja Javnega zavoda Krajinski park Goričko se sprejema v okviru opravljanja tekočih poslov Vlade Republike Slovenije po 115. členu Ustave Republike Slovenije, ker gre le za imenovanje zaradi izteka mandata dosedanjemu direktorju Javnega zavoda Krajinski park Goričko. Dosedanjemu direktorju Javnega zavoda Krajinski park Goričko se mandatno obdobje izteče 2. 9. 2014.

Stanka Dešnik je univ.dipl.inž. krajinske arhitekture. v Javnem zavodu Krajinski park Goričko je zaposlena od leta 2004 kot visoki naravovarstveni svetnik, strokovna vodja za področje  varstva narave in kulturne krajine.

 

Določitev upravljavca nepremičnin v k .o. Vrhloga in v k. o. Črešnjevec

 

Vlada RS je določila Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Agencijo Republike Slovenije za okolje, za upravljavca nepremičnin – zemljišč v lasti Republike Slovenije v k .o. Vrhloga in v k. o. Črešnjevec, in sicer za potrebe izgradnje visokovodnih nasipov. V Dogošah bodo izvedena dela na naslednjih zemljiščih v k.o. 751-Črešnjevec: parc. št. 1556/90, 1597/0, 1593/0, 1548/0, 1583/0 in 1576/0, v k.o. 750-Vrhloga pa na parc. št. 467/1.

ARSO se bo na podlagi tega sklepa vpisal v kataster upravljavcev ter pričel s pridobivanjem potrebnih dovoljenj za izgradnjo visokovodnih nasipov.

 

Odgovor na sklepe, ki so jih sprejele tri komisije DS ob ponovni seznanitvi s sanacijskimi ukrepi za odpravo posledic škode po poplavah, visokem snegu in žledu februarja 2014

 

Vlada Republike Slovenije se je seznanila z Odgovorom na sklepe, ki so jih Komisija Državnega sveta za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Komisija Državnega sveta za gospodarstvo, obrt, turizem in finance ter Komisija Državnega sveta za lokalno samoupravo in regionalni razvoj sprejele na skupni seji 16. julija 2014 ob ponovni seznanitvi s sanacijskimi ukrepi za odpravo posledic škode po poplavah, visokem snegu in žledu februarja 2014.

Vlada RS v tem odgovoru na sklepe, podaja zahtevana pojasnila in podatke v povezavi s sanacijskimi ukrepi za odpravo posledic škode po poplavah, visokem snegu in žledu februarja 2014.

 

*   *   *