Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

157. dopisna seja Vlade RS

Ljubljana, 28. 8.: Vlada je na današnji, 157. dopisni seji obravnavala dve točki iz delovnega področka Ministrstva za kmetijstvo in okolje.

Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o fizikalno-kemijskih lastnostih tekočih goriv

 

Vlada Republike Slovenije je sprejela Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o fizikalno-kemijskih lastnostih tekočih goriv, s katero se slovenska zakonodaja usklajuje s predpisi Evropske unije S predlagano uredbo se:
a) posodabljajo tarifne oznake kombinirane nomenklature za goriva;
b) posodabljajo sklici na standarde, ki določajo kakovost goriv;
c) odpravlja napaka glede uporabe plinskega olja (7. člen obstoječe uredbe);
d) zmanjšuje delež žvepla v gorivih za plovila, ki plujejo v teritorialnem morju, izključnih ekonomskih conah in conah nadzora onesnaževanja, ki spadajo v območje nadzora nad emisijami SOx, in sicer iz 15 g/kg na 10 g/kg. S 1. januarjem 2015 se vsebnost žvepla nadalje zmanjšuje na 1 g/kg;
e) delež žvepla v gorivih za plovila, ki niso potniške ladje, in ki plujejo v teritorialnem morju*, izključnih ekonomskih conah in conah nadzora onesnaževanja, omejuje na 35 g/kg (do sedaj brez omejitve). S 1. januarjem 2020 se vsebnost žvepla nadalje zmanjšuje na 5 g/kg;
f) omejuje delež žvepla v gorivih za plovila za vsa plovila na ozemlju Republike Slovenije na 35 g/kg (do sedaj brez omejitve);
g) določajo obveznosti, katere mora izpolniti poveljnik ladje, ki uporablja gorivo z višjo vsebnostjo žvepla od dovoljenje;
h) določa, da se lahko namesto goriva z omejeno vsebnostjo žvepla uporabljajo ustrezne metode za zmanjšanje emisij (t.j. vgrajena oprema, alternativna olja …), ki morajo biti odobrene skladno s slovenskim predpisom, ki ureja pomorsko opremo ali s strani Odbora za varnost na morju in preprečevanje onesnaževanja z ladij (COSS), ki je bil ustanovljen z Uredbo (ES) št. 2099/2002.
Uredba določa, da mora pravna oseba, ki daje v RS na trg ali v najem vozilo, končnemu uporabniku zagotoviti informacije o ustrezni uporabi različnih mešanic motornega bencina z biogorivi ter z določbo o kakovosti tokov ogljikovega dioksida, ki v pravni red Republike Slovenije prenaša Direktivo 2009/31/ES.

 

Prerazporeditev pravic porabe med proračunskimi postavkami Ministrstva za kmetijstvo in okolje

Vlada Republike Slovenije je sprejela sklep o prerazporeditvi pravic porabe, s k katerim Ministrstvo za kmetijstvo in okolje prerazporeja 1.587.200,00 evrov iz proračunske postavke Program razvoja podeželja 14-20 – slovenska udeležba na postavke – Javna gozdarska služba, Materialni stroški, Vodnogospodarska javna služba, Programi podpor za prestrukturiranje in prenovo kmetijske proizvodnje in Popotresna obnova – Posočje 2004.

Z izvedbo prerazporeditve Ministrstvo za kmetijstvo in okolje zagotavlja sredstva za poravnavo rednih obveznosti za delovanje ministrstva, zagotavljanje pokritja presežka odhodkov nad prihodki Zavoda za gozdove Slovenije za leto 2013, zagotovitev sredstev za finančno pomoč čebelarjem, zaradi neugodnih vremenskih razmer, nemoteno izvajanje nalog pri popotresni obnovi Posočja in za izvedbo nujnih interventnih del v občini Polhov Gradec (odstranjevanje lesenega plavja in odpiranje pretočnih profilov). Ker Program razvoja podeželja za obdobje 2014-2020 v letu 2014 predvidoma še ne bo potrjen, se ocenjuje, da bodo sredstva na proračunski postavki – Program razvoja podeželja 14-20 – slovenska udeležba ostala neporabljena.

 

*  *  *