Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

2. redna seja Vlade RS

25. 9. 2014 - Vlada RS je na svoji 2. redni seji obravnavala sedem točk s področja Ministrtsva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter okoljskega dela Ministrstva za okolje in prostor.

Predlog sklepa Sveta o sklenitvi Sporazuma o partnerstvu o trajnostnem ribolovu med EU in Republiko Senegal ter njegovega protokola o izvajanju

 

Vlada RS je sprejela predlog stališča k Predlogu sklepa Sveta o sklenitvi Sporazuma o partnerstvu o trajnostnem ribolovu med Evropsko unijo in Republiko Senegal ter njegovega protokola o izvajanju. Vlada RS podpira predlog sklepa Sveta.


Predlog sklepa Sveta slovenskega ribištva ne zadeva neposredno, saj slovenski morski gospodarski ribiči izvajajo ribolov le v severnem Jadranu.


Vlada RS pozdravlja določila sklepa Sveta, ki se nanašajo na človekove pravice, in sicer členov 3(3) in 13(1) sporazuma; slednji med drugim določa, da se lahko v primeru kršitve člena 3(3) sporazuma o spoštovanju človekovih pravic izvajanje sporazuma začasno prekine na zahtevo ene od pogodbenic.


Glavni cilj novega sporazuma je posodobiti okvir za strateško partnerstvo med EU in Senegalom na področju ribištva, pri čemer se upoštevajo prednostne naloge reformirane skupne ribiške politike in njene zunanje razsežnosti. Cilj protokola je plovilom EU zagotoviti ribolovne možnosti v senegalskih vodah v mejah razpoložljivega presežka ter ob upoštevanju razpoložljivih znanstvenih ocen; ter okrepiti sodelovanje med EU in Senegalom za spodbujanje politike trajnostnega ribolova in odgovornega izkoriščanja ribolovnih virov na senegalskih ribolovnih območjih v interesu obeh pogodbenic.

 

Stališče do predloga Uredbe Sveta o dodelitvi ribolovnih možnosti v skladu s Protokolom o izvajanju Sporazuma o partnerstvu o trajnostnem ribolovu med EU  in Republiko Senegal

 

Vlada RS je sprejela stališče k predlogu Uredbe Sveta o dodelitvi ribolovnih možnosti v skladu s Protokolom o izvajanju Sporazuma o partnerstvu o trajnostnem ribolovu med Evropsko Unijo in Republiko Senegal. Vlada RS podpira predlog Uredbe Sveta.


Predlog uredbe Sveta slovenskega ribištva ne zadeva neposredno, saj slovenski morski gospodarski ribiči izvajajo ribolov le v severnem Jadranu.


Predlog Uredbe Sveta določa način, kako se med države članice razdelijo ribolovne možnosti, določene v Protokolu o izvajanju Sporazuma o partnerstvu o trajnostnem ribolovu med Evropsko unijo in Republiko Senegal. Ribolovne možnosti se nanašajo na ribiška plovila Francije in Španije.

 

Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o nekaterih določbah za ribolov na območju Sporazuma GFCM

 

Vlada RS je sprejela stališče k predlogu Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 1343/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. decembra 2011 o nekaterih določbah za ribolov na območju Sporazuma GFCM (Generalne komisije za ribištvo v Sredozemlju). Slovenija lahko podpre predlog uredbe, če se v besedilo predloga uredbe vključi nekatere spremembe, ki so pomembne z vidika specifičnih lastnosti slovenskega ribištva ter upravljanja ribištva v Sloveniji.


Namen predloga uredbe je prenesti v pravo Unije ukrepe, ki jih je Generalna komisija za ribištvo v Sredozemlju (GFCM) sprejela na svojih letnih sejah leta 2011, 2012 in 2013. Zadnji prenos sklepov GFCM v pravni red EU je bil izveden z Uredbo (EU) št. 1343/2011.


Z vidika slovenskega ribištva ter upravljanja ribištva v Sloveniji je najbolj pomemben tisti del predloga uredbe, ki v pravo Unije uvaja ukrepe za upravljanje malih pelagičnih rib (sardele in sardona) v severnem Jadranu. Gre za dva staleža, ki sta kot ciljna staleža gospodarsko pomembna za slovensko ribiško floto. S tega vidika je treba zagotoviti, da bo uredba, ki je namenjena prenosu zadevnega priporočila GFCM v pravni red EU, ustrezala vsebini tega priporočila GFCM ter za države članice, ki izvajajo ribolov na ta staleža in njihove ribiče ne bo pomenila novih obremenitev razen tistih, ki jih nalaga priporočilo GFCM.

 

Imenovanje v. d. generalnega direktorja Direktorata za vode in investicije

 

Vlada RS je sprejela odločbo, da se dr. Boštjan Petelinc, z dnem 1. 10. 2014 imenuje za vršilca dolžnosti generalnega direktorja Direktorata za vode in investicije v Ministrstvu za okolje in prostor, in sicer do imenovanja generalnega direktorja po opravljenem natečajnem postopku, vendar največ za dobo šestih mesecev.


Na podlagi 9. odstavka 83. člena ZJU lahko v času od sprožitve natečajnega postopka do imenovanja novega uradnika na položaj iz drugega odstavka 82. člena tega zakona brez javnega natečaja največ šest mesecev naloge na tem položaju opravlja vršilec dolžnosti. Za vršilca dolžnosti je brez javnega natečaja lahko imenovana oseba, ki izpolnjuje predpisane pogoje.


Predlagani kandidat je doktor znanosti s področja agronomije in odlično pozna delovno področje Ministrstva za okolje in prostor ter izpolnjuje pogoje in ima ustrezne delovne izkušnje.

 

Imenovanja vršilca dolžnosti direktorja Javnega zavoda Triglavski narodni park

 

Vlada RS je sprejela sklep, da se dr. Peter Skoberne, z dnem 2. 10. 2014, ponovno imenuje za vršilca dolžnosti direktorja Javnega zavoda Triglavski narodni park, in sicer do imenovanja direktorja Javnega zavoda Triglavski narodni park (JZ TNP), vendar najdlje za šest mesecev, tj. do 1. 4. 2015. Sedanje mandatno obdobje v. d. direktorja JZ TNP traja do 1. 10. 2014.

 

Program dela in razvoja ter finančni načrt za leto 2014 za javni zavod Kobilarna Lipica

 

Vlada RS je podala soglasje k Programu dela in razvoja ter finančnemu načrtu za leto 2014 za javni zavod Kobilarna Lipica, ki ga je na svoji 2. redni seji, dne 11. 9. 2014 sprejel svet javnega zavoda Kobilarna Lipica.


Program dela in razvoja in finančni načrt Kobilarne Lipica za leto 2014 (v nadaljevanju: Program dela Kobilarne Lipica 2014) opredeljuje prioritete, naloge in aktivnosti, ki so v letu 2014 opredeljene kot potrebne za uresničitev dolgoročnih in kratkoročnih ciljev delovanja Kobilarne Lipica. Nadalje pomeni podlago za uvajanje sprememb v organizaciji, poslovanju in financiranju ter opredeljuje strukturo in razdelitev potrebnih finančnih sredstev. V letu 2014 Kobilarna Lipica uvaja računovodski sistem, ki temelji na zahtevah Zakona o računovodstvu in zahtevah Računskega sodišča RS ter vzpostavlja transparenten in gospodaren način poslovanja in upravljanja kobilarne. Na finančno - računovodskem področju se uvaja sistem stroškovnih nosilcev in stroškovnih mest, kar omogoča strateško načrtovanje in nadzor nad stroški v Kobilarni Lipica. Porazdelitev stroškov in odhodkov po stroškovnih mestih se izvaja s sodili, ki so v letu 2014  določeni na podlagi poslovanja in analize stroškov in odhodkov iz preteklega leta.


S spremembo Sistemizacije delovnih mest in Kataloga delovnih mest je Kobilarna Lipica sistemizirala delovna mesta v skladu z uvrstitvijo v kolektivni pogodbi za javni sektor in kolektivno pogodbo, ki velja za Kobilarno Lipica, skladno s četrtim odstavkom 13. člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju. Navedeno vpliva na kadrovski načrt Kobilarne Lipica glede nazivov delovnih mest, brez finančnih posledic. Kadrovski načrt Kobilarne Lipica je tako popravljen v delu, ki se nanaša na gibanje števila zaposlenih (prenehanje delovnih razmerij in predvideno zaposlovanje) ter organizacijsko v delu, ki se nanaša na Splošno pravno kadrovsko in Finančno računovodsko službo Kobilarne Lipica.

 

Spremembe načrta razvojnih programov 2014-2017

 

Vlada RS je iz evidenčnega projekta 2311-08-0030 »Ukrep 322: Obnova in razvoj vasi« skladno s prilogo izločila in v veljavni Načrt razvojnih programov 2014-2017 uvrstila naslednje projekte:

  • 2330-14-2006 »Komunalna oprema po OLN Štanjel«,
  • 2330-14-2053 »Ureditev vaškega jedra Gmajna«,
  • 2330-14-2009 »Modernizacija cest v občini Sv. Andraž«,
  • 2330-14-2051 »Rekonstrukcija ceste Bezovec-Levičnik«,
  • 2330-14-2050 »Ureditev središča Strunjana«,
  • 2330-14-2046 »Urejanje vaških jeder in naselij Mirna Peč«,
  • 2330-14-2054 »Ureditev trškega središča v naselju Semič«,
  • 2330-14-2044 »Obnova ceste Harmonk-Mežica«,
  • 2330-14-2052 »Investicijsko vzdrževanje kulturnih domov Šentilj«,
  • 2330-14-2021 »Vaško jedro Bohinjska Bela«.

Na podlagi 18. člena Zakona o kmetijstvu, v zvezi s četrtim odstavkom 115. člena Uredbe o ukrepih 1., 3. in 4. osi Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2007-2013 v letih 2011-2013 in 8. javnim razpisom za ukrep 322 – Obnova in razvoj vasi, so bila občinam na podlagi vlog dodeljena nepovratna sredstva za izvedbo zgoraj naštetih projektov. Nepovratna sredstva so sredstva namenjena izvajanju ukrepov Programa razvoja podeželja 2007-2013, in vključujejo sredstva Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in sredstva nacionalnega proračuna, v razmerju 75:25.


Po odobritvi vlog oziroma pred vložitvijo zahtevkov za izplačilo sredstev, je potrebno v primeru, ko so upravičenci občine, v tem primeru mestna občina Slovenj Gradec ter občine Komen, Sveti Andraž v Slovenskih Goricah, Cirkulane, Piran, Mirna Peč, Semič, Mežica, Bled in Šentilj, odpreti projekt in ga uvrstiti v Načrt razvojnih programov 2014-2020. Odprtje projekta pa je osnova tudi za dodatno sofinanciranje občinskih projektov iz državnega proračuna na podlagi  21. oz. 23. člena ZFO-1.

 

*   *   *