Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

7. redna seja Vlade RS

Ljubljana, 29. 10. 2014 - Vlada je na današnji seji obravnavala šest točk s področja dela Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter Ministrstva za okolje in prostor.

Vlada izdala Uredbo o spremembi in dopolnitvi Uredbe o neposrednih plačilih v kmetijstvu

 

Vlada RS je izdala Uredbo o spremembi in dopolnitvi Uredbe o neposrednih plačilih v kmetijstvu.


Na podlagi uredbe se kmetijskim gospodarstvom, ki so jih poplave ali obilno deževje v letu 2014 najbolj prizadeli, sredstva iz naslova neposrednih plačil lahko nakažejo kot predplačila po 15. oktobru. Prizadetih gospodarstev je po oceni okrog 7.000. Glede na omejena sredstva bodo ta gospodarstva predvidoma prejela okrog 20% neposrednih plačil kot predplačilo.


Za predplačila se skupaj zagotovi do 4 milijone evrov, izvede jih Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja, ki lahko začne izdajati začasne odločbe po začetku veljavnosti te uredbe.

 

Vlada se je seznanila s predlogom Operativnega programa za izvajanje Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo v RS za obdobje 2014-2020

 

Vlada RS se je seznanila s predlogom Operativnega programa za izvajanje Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo v RS za obdobje 2014-2020 (OP), ki ga je pripravilo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP). MKGP bo predlog operativnega programa posredovalo v formalno presojo in potrditev Evropski komisiji.
OP je skupni programski dokument Slovenije in Komisije, in predstavlja programsko osnovo za črpanje finančnih sredstev iz Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo (ESPR). Sredstva OP so namenjena uresničevanju ciljev prenovljene skupne ribiške politike in celostne pomorske politike, ki temelji na teh ciljih - spodbujanje trajnostnega ter konkurenčnega ribištva in akvakulture; pospeševanje razvoja in izvajanja celostne pomorske politike EU ob dopolnjevanju s kohezijsko politiko in skupno ribiško politiko; spodbujanje uravnoteženega in vključujočega ozemeljskega razvoja ribiških območij.


Za izvajanje ukrepov v obdobju 2014-2020 je Slovenija s strani ESPR prejela skoraj 25 milijonov evrov, če znesku ESPR dodamo še sredstva slovenskega proračuna, je za izvajanje ukrepov na voljo dobrih 32 milijonov evrov.


Slovenija bo kot članica EU s pomočjo OP spodbujala izvajanje reformirane skupne ribiške politike, ki gre v smeri ohranjanja in trajnostnega upravljanja  ribjih staležev, hkrati pa podprla ribiški sektor v Sloveniji v smeri konkurenčnega in trajnostnega razvoja. Z ukrepi OP sledimo ciljem Strategije Evropa 2020 (pametna, trajnostna in vključujoča rast), izbranim tematskih ciljem Partnerskega sporazuma (povečanje konkurenčnosti MSP sektorja ribištva in akvakulture, ohranjanje in varstvo okolja in spodbujanje učinkovite rabe virov ter spodbujanje trajnostnega in kakovostnega zaposlovanja in mobilnosti delovne sile) ter šestim prednostnim nalogam EU - spodbujanje okoljsko trajnostnega, z viri gospodarnega, inovativnega, konkurenčnega in na znanju temelječega ribištva; pospeševanje okoljsko trajnostne, z viri gospodarne, inovativne, konkurenčne in na znanju temelječe akvakulture; pospeševanje izvajanja skupne ribiške politike; povečanje zaposlovanja in ozemeljske kohezije; pospeševanje trženja in predelave; pospeševanje izvajanja celostne pomorske politike.

 

Vlada je sprejela odgovor na vprašanja državnega svetnika glede ponovne pridelave sladkorne pese in proizvodnje sladkorja v Sloveniji

 

Vlada RS je sprejela odgovor na vprašanja državnega svetnika Branka Šumenjaka glede ponovne pridelave sladkorne pese in proizvodnje sladkorja v Sloveniji.


Vlada je zadovoljna, da je bilo v pogajanjih o reformi Skupne kmetijske politike doseženo, da bo z letom 2017 ukinjen režim kvot za sladkor v skladu evropsko uredbo, kar je prvi predpogoj, da se lahko ponovno oživi pridelava sladkorne pese v Sloveniji.


Vlada je seznanjena s pobudami Združenja pridelovalcev sladkorne pese v Slovenji za ponovno vzpostavitev pridelave sladkorne pese. Strinja se, da bi bila za ponovno vzpostavitev pridelave sladkorja najprimernejša lokacija nekdanje tovarne, vendar je mnenja, da bi bilo treba za financiranje izgradnje nove tovarne v celoti zagotoviti zasebni kapital. Vstop države v solastništvo bodoče tovarne ne bi bil v skladu z usmeritvami o umiku države iz gospodarstva. V sedanji gospodarski krizi, država tudi nima na voljo razpoložljivih sredstev za investicijo v nakup zadevne nepremičnine. Podpore za ponovno oživitev pridelave in predelave sladkorna pese pa bodo možne v okviru ukrepov Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014-2020.

 

Vlada podelila koncesijo za izvajanje dimnikarskih storitev na območju Rogatec

 

Vlada RS je izdala odločbo, s katero se koncesija za izvajanje obvezne državne gospodarske javne službe izvajanja meritev, pregledovanja in čiščenja kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov zaradi varstva okolja in učinkovite rabe energije, varstva človekovega zdravja in varstva pred požarom na dimnikarskem območju Rogatec podeli Dimnikarstvo Neja, Brezak Davor, s.p., Čača vas 1C, 3241 Podplat.


Vlada RS je izdala Uredbo o načinu, predmetu in pogojih izvajanja obvezne državne gospodarske javne službe izvajanja meritev, pregledovanja in čiščenja kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov zaradi varstva okolja in učinkovite rabe energije, varstva človekovega zdravja in varstva pred požarom, ki je kot koncesijski akt podlaga za podelitev koncesije za izvajanje državne gospodarske javne dimnikarske službe.


Ministrstvo, pristojno za okolje, je na podlagi 13. člena Uredbe v Uradnem listu RS, št. 61/2014 z dne 8. 8. 2014 objavilo javni razpis za podelitev koncesije za izvajanje storitev dimnikarske javne službe za dimnikarsko območje Rogatec. Do roka za predložitev prijav je prijavo na javni razpis za pridobitev koncesije za izvajanje dimnikarske službe na dimnikarskem območju Rogatec oddal le en prijavitelj, in sicer Dimnikarstvo Neja, Brezak Davor, s.p., Čača vas 1C, 3241 Podplat. Strokovna komisija za ocenjevanje ponudb v postopku javnega razpisa za izbor koncesionarja je po odprtju prijav dne 20. 8. 2014 ter ugotovljeni formalni popolnosti prijave pristopila še k vsebinskemu pregledu. O opravljenem vsebinskem pregledu prijave prijavitelja je strokovna komisija pripravila  poročilo. Strokovna komisija je ugotovila, da prijava izpolnjuje vse zahteve iz razpisne dokumentacije točke 8 Navodila prijaviteljem za pripravo prijave. Prijava nadalje izpolnjuje tudi vse pogoje iz razpisne dokumentacije točke 7 Pogoji. Koncesija se zato podeli edinemu prijavitelju.

 

Vlada izdala odločbe o podaljšanju koncesij za izvajanje dimnikarskih storitev na območjih Rogatec, Grad, Črenšovci, Puconci, Kuzma in Ormož

 

Vlada RS je izdala odločbo, s katero se podaljša koncesija koncesionarjem za izvajanje obvezne državne gospodarske javne službe izvajanja meritev, pregledovanja in čiščenja kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov zaradi varstva okolja in učinkovite rabe energije, varstva človekovega zdravja in varstva pred požarom na dimnikarskem območjih Rogatec, Grad, Črenšovci, Puconci, Kuzma in Ormož.


Za podpis Dodatkov št. 1 h Koncesijskim pogodbam, je Vlada RS pooblastila Ireno Majcen, ministrico za okolje in prostor.


Podeljena koncesija koncesionarju družbi MEDIAL Lendava, d. o. o., Kranjčeva ulica 23, 9220 Lendava – Lendava se na dimnikarskem območju Črenšovci podaljša.


Podeljena koncesija koncesionarju družbi ČIŠČENJE DK NAPRAV, dimnikarske storitve Martjanci d.o.o., Martjanci 14, 9221 Martjanci se na dimnikarskem območju Puconci podaljša.


Podeljena koncesija koncesionarju družbi ČIŠČENJE DK NAPRAV, dimnikarske storitve Martjanci d.o.o., Martjanci 14, 9221 Martjanci se na dimnikarskem območju Kuzma podaljša.


Podeljena koncesija koncesionarju družbi, KOMUNALNO PODJETJE ORMOŽ d. o. o., Hardek 21C, 2270 Ormož se na dimnikarskem območju Ormož podaljša.


Podeljena koncesija koncesionarju družbi ČIŠČENJE DK NAPRAV, dimnikarske storitve Martjanci d.o.o., Martjanci 14, 9221 Martjanci se na dimnikarskem območju Grad podaljša.


Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu okolja v sedmem odstavku 92. člena določa, da v primeru prenehanja koncesijskega razmerja za izvajanje obvezne državne gospodarske javne službe izvajanja meritev, pregledovanja in čiščenja kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov zaradi varstva okolja in učinkovite rabe energije, varstva človekovega zdravja in varstva pred požarom pred 31. 12. 2015, lahko vlada na zahtevo koncesionarja, ki jo mora vložiti najkasneje v roku treh mesecev pred iztekom veljavnosti koncesijske pogodbe, le to podaljša do 31. 12. 2015, če koncesionar izpolnjuje predpisane pogoje in zoper njega ni pričet postopek za odvzem koncesije. Ministrstvo za okolje in prostor je v predhodnem postopku preverilo, ali koncesionarji izpolnjujejo predpisane pogoje, nato pa še, ali morebiti ni pričet postopek za odvzem koncesije. Ministrstvo je ugotovilo, da so izpolnjeni zahtevani pogoji za podaljšanje koncesije. V skladu s prvim odstavkom 92. člena ZVO-1F se koncesije podaljša za obdobje do 31. decembra 2015.

 

Vlada pooblastilo ministrico za okolje in prostor za podpis aneksov k pogodbam o opravljanju nekaterih nalog obveznih državnih gospodarskih javnih služb na področju urejanja voda

 

Vlada RS pooblašča Ireno Majcen, ministrico za okolje in prostor za podpis aneksov k pogodbam o opravljanju nekaterih nalog obveznih državnih gospodarskih javnih služb na področju urejanja voda (na območjih - porečja Savinje; povodja jadranskih rek z morjem; zgornje Save; srednje Save; reke Drave; čiščenja gladine celinskih voda v RS; reke Mure; povodja reke Soče; spodnje Save; Krajinskega parka Sečoveljske soline).


Osnovne koncesijske pogodbe o opravljanju nekaterih obveznih državnih gospodarskih javnih služb na področju urejanja voda (koncesijske pogodbe) med koncedentom - vlado in koncesionarji so na celotnem ozemlju Slovenije prenehale veljati 31. 12. 2013. Ministrstvo za okolje in prostor je 14. 11. 2013 skladno z Uredbo o načinu opravljanja obveznih državnih gospodarskih javnih služb na področju urejanja voda in o koncesijah teh javnih služb pričelo s postopkom za izbiro novih koncesionarjev, ki pa do izteka koncesijskih razmerij še ni bil končan. Uredba med drugim določa, da če v primeru prenehanja koncesije ni podeljena nova koncesija ali ni drugače zagotovljeno, da bi bile javne službe nepretrgano izvajane na določenem koncesijskem območju, mora dotedanji koncesionar izvajati na tem območju te javne službe pod pogoji dotedanjega koncesijskega razmerja do podelitve nove koncesije, vendar največ 12 mesecev. Skladno s tem so bile 27. 12. 2013 tedanjim koncesionarjem posredovani Zahtevki za nadaljevanje izvajanja obvezne državne gospodarske javne službe na področju urejanja voda. Na navedenih podlagah so bile februarja 2014 z dotedanjimi koncesionarji sklenjene pogodbe o opravljanju nekaterih nalog obveznih državnih gospodarskih javnih služb na področju urejanja voda z veljavnostjo do 30. 6. 2014, ki je bila z aneksi podaljšana do 31. 12. 2014, z aneksi k pogodbam pa se zdaj zagotavljajo finančna sredstva za izvajanje javne službe, in sicer do konca novembra 2014. Anekse bo v imenu RS, po pooblastilu vlade, podpisala ministrica za okolje in prostor, Irena  Majcen kot naročnik.


S podpisom aneksov se za posamezne koncesionarje zagotavljajo dodatna sredstva, in sicer za izvajanje javne službe urejanja voda, ki ne vključuje izvajanja zahtevnejših vzdrževalnih del in za odpravo posledic žledoloma.

 

*   *   *