Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

24. redna seja Vlade RS

Ljubljana, 26. 2. 2015 - Vlada RS je na današnji seji obravnavala štiri točke iz delovnega področja Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in sicer...

Vlada RS je sprejela Uredbo o izvedbi ukrepov kmetijske politike za leto 2015.

 

Uredba o izvedbi ukrepov kmetijske politike za leto 2015 (Uredba IAKS 2015) določa natančnejše postopke v zvezi z integriranim administrativnim in kontrolnim sistemom (IAKS) ter podrobna pravila v zvezi z navzkrižno skladnostjo za neposredna plačila, ukrep kmetijsko okoljsko podnebnih plačil, ukrep ekološko kmetovanje, ukrep OMD in ukrep dobrobit živali.

 

Vključuje postopke za izvedbo ukrepov kmetijske politike vključno s preveritvami in kontrolami ter upravnimi kaznimi, ki vključujejo: zmanjšanje plačil, izključitev plačil, zavrnitev ali ukinitev pomoči ali podpore, dodatne kazni in odvzeme pravic do sodelovanja v sistemu pomoči ali ukrepu. 

 

Uredba IAKS 2015 določa:

-enotno ureditev postopkov za uveljavljanje neposrednih plačila, ukrepa kmetijsko okoljsko podnebnih plačil (KOPOP), ukrepa ekološko kmetovanje, ukrepa OMD in ukrepa dobrobit živali;

-vsebino in rok za oddajo zbirne vloge: začetek vnosa zbirnih vlog se začne 2. marca in zaključi 6. maj 2015, v naslednji 25 dneh to je do 1. junija je možna »pozna predložitev« zbirne vloge, ki pa ima za posledico znižanje plačil in sicer pri plačilnih pravicah 3%, pri ostalih plačilih pa 1% na delovni dan;

-posamezen upravičenec lahko vloži zbirno vlogo le za eno kmetijsko gospodarstvo;

-način vnosa, vlaganja in sprememb zbirne vloge: vloga je grafična, upravičenci jo vlagajo sami ali pa pooblastijo osebe zaposlene v javni službi za kmetijsko svetovanje, ki so posebej usposobljene za vnos, s čemer se zmanjša število napak in morebitnih finančnih korekcij s strani Evropske Komisije. Stroški izpolnitve in vložitve zbirne vloge, ki jih upravičenec plača javni službi za kmetijsko svetovanje znašajo 15,70 eura na vsakih začetih trideset minut vnosa;

-klavzulo o izogibanju: Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja ne odobri vlog za pomoč in zahtevkov za plačilo, če ugotovi, da je upravičenec umetno ustvaril pogoje za izpolnitev zahtev za pridobitev plačil za ukrepe, ker tako ustvarjeni pogoji niso v skladu s cilji ukrepov;

-preglede na kraju samem in upravne preglede ter zbirke podatkov, ki se uporabljajo pri navzkrižnem preverjanju podatkov iz vlog;

-kontrolni sistem za navzkrižno skladnost vključno s sistemom zgodnjega opozarjanja;

-postopke izračuna pomoči in kazni, izjeme v primeru višje sile ter izjemnih in naravnih okoliščin ter izterjavo neupravičeno izplačanih zneskov.

 

Vlada RS je sprejela Uredbo o ukrepih kmetijsko-okoljska-podnebna plačila, ekološko kmetovanje in plačila območjem z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020 in jo objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

 

Uredba se izvaja na podlagi Uredbe (EU) št. 1305/2013 Evropskega parlamenta in Sveta, Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 807/2014 in Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 808/2014 z dne 17. julija 2014 o določitvi pravil za uporabo Uredbe (EU) št. 1305/2013. Uredba določa, da se bodo v obdobju 2015-2020 izvajali naslednji ukrepi iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020:

-kmetijsko okoljsko podnebna plačila;

-ekološko kmetovanje in

-območja z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami.

Opredeljeni so tudi upravičenci do plačil za te ukrepe, višina sredstev za te namene ter pogoji in zahteve, ki jih bodo morali izpolnjevati upravičenci za pridobitev plačil za te ukrepe ter postopki za vlaganje zahtevkov za plačila.

 

Vlada RS je sprejela Uredbo o spremembah in dopolnitvi Uredbe o shemah neposrednih plačil.

 

Uredba spreminja in dopolnjuje obstoječo uredbo na področju zelene komponente (upoštevajoč pripombe EU Komisije), sheme mladih kmetov (upoštevajoč pripombe EU Komisije se briše dodatni pogoj po lastnini najmanj 3 ha ter dodaja pogoje za gospodarske družbe) in spremembe pri proizvodno vezanih podporah za mleko v gorskem območju in podpori za bike in vole, ki pa so bolj pojasnjevalne narave (lažja izvedba). Prav tako so pri shemi osnovnega plačila vključene manjše dopolnitve, ki prispevajo k večji jasnosti in preverljivosti dokazil.

 

Vlada RS je imenovala dr. Jožeta Podgorška za varuha odnosov v verigi preskrbe s hrano, za mandatno dobo pet let in sicer od 2. 3. 2015 do 1. 3. 2020.

 

Na javni poziv za imenovanje varuha odnosov v verigi preskrbe s hrano, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS št. 74/14 z dne 17. 10. 2014 in na spletni strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, se je odzvalo devet kandidatov. Na podlagi pregledanih vlog in opravljenih razgovorov s kandidati ter predhodnega posvetovanja z deležniki v verigi preskrbe s hrano, je minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v soglasju z ministrom, pristojnim za trgovino, predlagal Vladi Republike Slovenije imenovanje dr. Jožeta Podgorška za varuha odnosov v verigi preskrbe s hrano. Dr. Jože Podgoršek je doktor agronomskih znanosti, dekan in višješolski predavatelj Visoke šole za upravljanje podeželja Grm, Novo mesto in izpolnjuje vse pogoje za varuha odnosov v verigi preskrbe s hrano. 

 

*   *   *