Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Svet za kmetijstvo in podeželje rs - podaljšan rok za vložitev zbirne vloge

Ljubljana, 15. 4. 2015 – Včeraj je potekala 26. seja Sveta za kmetijstvo in podeželje RS, ki se jo je udeležil tudi minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano mag. Dejan Židan. Na seji je bil sprejet sklep, da se MKGP predlaga podaljšanje roka za vložitev zbirne vloge za subvencijsko kampanjo podaljša iz 6. maja 2015 na 15. maja 2015.

Rok za oddajo zbirnih vlog za leto 2015 je v skladu z 9. členom Uredbe o izvedbi ukrepov kmetijske politike za leto 2015 (Uradni list RS, št. 13/15) od 2. marca do 6. maja 2015 in je določen na osnovi 13. člena Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 809/2014, ki dopušča, da države članice določijo končni rok za oddajo zbirne vloge, ta pa je lahko najpozneje 15. maja. Pri določitvi končnega roka za oddajo zbirne vloge smo v nacionalnem predpisu izhajali iz določb EU predpisa, ki zahteva, da se pri določitvi končnega roka upošteva obdobje, ki je potrebno za pravilno administrativno in finančno upravljanje pomoči in/ali podpore in da je končni datum izbran tako, da se zagotovijo učinkoviti pregledi tako administrativni kot pregledi na kraju samem. Ministrstvo dnevno spremlja vnos zbirnih vlog in v sodelovanju z Agencijo RS za kmetijske trge in razvoj podeželja ter Javno službo za kmetijsko svetovanje sproti rešuje nastale težave, hkrati pa se zaveda kompleksnosti letošnje uvedbe reforme kmetijske politike. Na pobudo Sindikata kmetov Slovenije in Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije je Svet za kmetijstvo in podeželje RS sprejel sklep, da se MKGP predlaga podaljšanje roka za vložitev zbirne vloge za subvencijsko kampanjo, in sicer iz 6. maja na 15. maja 2015. S predlogom se je strinjal tudi minister mag. Dejan Židan, zato bo MKGP predlagalo spremembo Uredbe, ki jo bo sprejela vlada.

 

Svet je obravnaval tudi Osnutek Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o kmetijskih zemljiščih. Ta uvaja poenostavitve pri pripravi strokovnih podlag s področja kmetijstva (določitev trajno varovanih kmetijskih zemljišč) in prometa s kmetijskimi zemljišči, ureja možnost načrtovanje kmetijskih objektov na kmetijski namenski rabi z občinskim podrobnim prostorskim načrtom, največji poudarek sprememb pa je na področju zemljiških operacij. Glavne novosti so glede možnosti ukinitve osuševalnih in namakalnih sistemov, delitev namakalnih sistemov na javne in zasebne namakalne sisteme, možnost lastninskega prenosa državnih namakalnih sistemov na občino ali namakalno zadrugo ter uvedba pogodb o uporabi namakalnih sistemov.

 

Svet je obravnaval še en zakonodajni predlog in sicer osnutek Uredbe o dopolnilnih dejavnosti s predvidenimi poenostavitvami postopkov, npr. ukinitev evidenc, vložitev zbirne vloge po zaključku kampanje, določitev zaposlitev, ukinitev certifikatov za domačo in umetnostno obrt, izračun primerljivi površin, ki je enak kot za ukrepe v PRP 2014-2020, manj omejitev pri osmicah, niso nepotrebne dejavnosti predelave na turistični kmetiji, če se nudi hrano le gostom (ni druge prodaje). Vključena je proizvodnja elektrike iz sonca, vetra in vode, novost pa so tudi socialno-varstvene dejavnosti. Predlog uredbe je nastal zaradi evidentiranih potreb po spremembah obstoječe, v juliju 2014 sprejete Uredbe o dopolnilnih dejavnostih. V obdobju po sprejemu te uredbe je ministrstvo namreč spremljalo njeno izvajanje ter skupaj  s socialnimi partnerji ugotavljalo nekatere pomanjkljivosti. Glavne pripombe so se nanašale na evidence iz priloge k uredbi ter izključitvi pridobivanja elektrike iz sonca, vode in vetra, ki pa so vse upoštevane v novem predlogu.

 

*   *   *