Skoči na vsebino

NOVICA

Objava razpisa za izvajanje ukrepa "Individualne premije za ribiče"

Ljubljana, 17. 7. 2015 – Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano obvešča, da bo danes v Uradnem listu RS objavilo javni razpis za izvajanje ukrepa »Individualne premije za ribiče«. Ukrep sodi v okviru Operativnega programa 2007-2013 v I. prednostno os, ki obsega ukrepe za prilagoditev ribiške flote Skupnosti. Višina nepovratnih sredstev znaša 300.000 eurov (delež EU znaša 75%). Javni razpis bo odprt do vključno 7.8. 2015.

Predmet podpore tega javnega razpisa so premije za ribiče, ki bodo po določitvi državne meje na morju med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško v skladu z Zakonom o ratifikaciji Arbitražnega sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Hrvaške lahko lovili na območju, določenem v 8. točki priloge I Uredbe (EU) št. 1380/2013. 

 

S tem razpisom lahko upravičenci uveljavljajo premije za obdobje od 1. januarja 2014 do 31. decembra 2014. Višina nepovratnih sredstev v okviru tega razpisa znaša 300.000 eurov. Temu razpisu bo sledil še razpis s katerim bodo lahko upravičenci uveljavljali premije za obdobje od 1. januarja 2015 do 31. avgusta 2015. Skupna višina premije na posameznega upravičenca, za obe razpisni obdobji, za kateri bo možno vlagati vloge za ta ukrep, ne sme presegati vsote mesečnih minimalnih plač v Republiki Sloveniji v letu 2013, kar znaša 9.403,92 eurov.

 

Premije lahko pridobijo pravne osebe, samostojni podjetniki posamezniki in ribiči - fizične osebe, skladno z Zakonom o morskem ribištvu, ki so uporabniki ribiških plovil. 

 

Za pridobitev premije bodo morali biti izpolnjeni naslednji pogoji:

-Vlagatelj dejavnost ribolova opravlja ali je opravljal na plovilu, ki je navedeno v vlogi na razpis ter je registrirano za gospodarski ribolov oziroma je bilo registrirano za gospodarski ribolov v obdobju, na katero se vloga nanaša, v dovoljenju za gospodarski ribolov za to ribiško plovilo, pa je vlagatelj naveden kot uporabnik plovila; 

-za ribiško plovilo mora biti izdano veljavno dovoljenje za gospodarski ribolov za obdobje, na katero se vloga nanaša; 

-za ribiško plovilo mora biti oddanih vsaj 80 ladijskih dnevnikov v zadnjih dveh koledarskih letih pred oddajo vloge na javni razpis, pri čemer je bilo v vsakem letu oddano vsaj 40 ladijskih dnevnikov in 

-ribiško plovilo mora doseči vsaj četrtino povprečnega letnega iztovora vseh aktivnih plovil v posameznem ribolovnem segmentu v zadnjih dveh koledarskih letih pred oddajo vloge na javni razpis. Ribolovni segment se ugotavlja glede na uporabljeno ribolovno orodje.

 

 

*   *   *