Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

47. redna seja Vlade RS

Ljubljana, 23. 7. 2015 - Vlada RS je na današnji seji obravnavala dve točki iz delovnega področja Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Vlada izdala Uredbo o izvajanju podukrepa Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete iz Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014-2020

Vlada RS je izdala Uredbo o izvajanju podukrepa pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020.
Uredba se izvaja na podlagi Uredbe (EU) št. 1305/2013 Evropskega parlamenta in Sveta, Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 807/2014 in Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 808/2014 z dne 17. julija 2014 o določitvi pravil za uporabo Uredbe (EU) št. 1305/2013. Podukrep je del ukrepa Razvoja kmetij in podjetij.

Namen podpore po tej uredbi je pomoč mladim kmetom za vzpostavitev kmetije in kmetijske dejavnosti.

Upravičenci so mladi kmetje, ki so na dan oddaje vloge na javni razpis stari od 18 do vključno 40 let, imajo ustrezno znanje in usposobljenost ter prvič vzpostavljajo kmetijo.  

Ta uredba določa tudi pogoje za dodelitev sredstev, merila za ocenjevanje vlog, obravnavo vlog, pogoje za izplačilo sredstev, obveznosti, finančne določbe, kontrole ter kršitve in sankcije. 

 

Vlada dala soglasje k Poročilu o delu in zaključni račun Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov RS

Vlada RS je dala soglasje k Poročilu o delu in zaključnemu računu Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije (SKGZ) za leto 2014, ki ga je na svoji 3. redni seji dne 26. 3. 2015, s sklepom št. 26/2015 sprejel Svet Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije.


Vlada RS je prav tako dala soglasje k razporeditvi presežka prihodkov nad odhodki v letu 2014 v skupni vrednosti 10.341.064,00 evrov, ki je rezultat poslovanja SKGZ za leto 2014, v višini 8.841.064,00 evrov za financiranje nakupov kmetijskih zemljišč in gozdov ter gozdov, ki so razglašeni kot varovalni gozdovi in gozdovi s posebnim namenom, za nakupe zemljišč v deset kilometrskem obmejnem pasu in naložbe v skladu s finančnim načrtom ter 1.500.000,00 evrov za pokrivanje izgube iz naslova obveznosti po zakonu, ki ureja denacionalizacijo in zakonu, ki ureja izvrševanje kazenskih sankcij.


Poslovanje SKZG sta v letu 2014 zaznamovali dve hudi naravni ujmi – žled in poplave. SKZG je leto 2014 uspešno zaključil na vseh področjih poslovanja, razen urejanja evidenc nepremičnin in evidenc objektov na državnih zemljiščih.

SKZG je leto 2014 kljub naravnim ujmam in slabim gospodarskim razmeram poslovanje zaključil s presežkom prihodkov nad odhodki v višini 10.341.064,00 eurov. Vzrok za visok presežek prihodkov izhaja iz nizkega obsega izplačil odškodnin denacionalizacijskim upravičencem po zakonu, ki ureja denacionalizacijo in zakonu, ki ureja izvrševanje kazenskih sankcij, kjer je bila realizacija le 6%. Celotni prihodki SKZG v letu 2014 so znašali 27.372.497,00 eurov, kar je za 2% manj, kot je bilo načrtovano in 6% več, kot v letu 2013.


Celotni odhodki v letu 2014 so znašali 14.999.164,00 eurov, kar je za 54% manj, kot je bilo načrtovano. V primerjavi z letom 2013 so odhodki v letu 2014 za 2% višji.


Presežek prihodkov nad odhodki v letu 2014 se razporedi v višini 8.841.064,00 eurov za financiranje nakupov kmetijskih zemljišč in gozdov ter gozdov, ki so razglašeni kot varovalni gozdovi in gozdovi s posebnim namenom, za nakupe zemljišč v deset kilometrskem obmejnem pasu in naložbe v skladu s finančnim načrtom in 1.500.000,00 eurov za pokrivanje izgube iz naslova obveznosti po zakonu, ki ureja denacionalizacijo in zakonu, ki ureja izvrševanje kazenskih sankcij. 

 

 

*  *  *