Skoči na vsebino

NOVICA

Minister Židan na predstavitvi publikacije "Tla Slovenije"

Ljubljana, 13. 10. 2015 – Ob mednarodnem letu tal se je minister mag. Dejan Židan danes udeležil predstavitve publikacije »Tla Slovenije«, ki je potekala na Biotehniški fakulteti Univerze v Ljubljani.

Biotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani je po več kot 30. letih raziskovalnega dela in pedološkega kartiranja Slovenije, sofinanciranega s strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter s pomočjo sodelavcev in slovenskih ter EU finančnih virov znanje s področja pedologije združila v knjigo »Tla Slovenije s pedološko karto v merilu 1:250.000«. V knjigi so poleg zgodovine pedološkega kartiranja in izdelave generalizirane pedološke karte v merilu 1:250.000 opisane funkcije in pomen tal, tlotvorni dejavniki in slovenska klasifikacija tal  primerjana z World Reference Base in Soil Taxonomy, USDA, 1999. Dodana so tudi poglavja o talnem informacijskem sistemu, onesnaženosti tal, uporabi pedološke karte za namene izdelave tematskih kart, varovanja tal, ter vrednotenja tal in zemljišč.


Minister Židan je v svojem nagovoru poudaril pomen varovanja tal oz. prsti in v povezavi s tem ohranjanja dobrih kmetijskih zemljišč. Temeljna naloga kmetijstva je zagotavljanje zadostne preskrbe z varno hrano in s tem zadovoljevanje ene od osnovnih potreb človeštva. Ker se obseg kmetijskih zemljišč zaradi intenzivne pozidave in zaraščanja kmetijskih zemljišč vztrajno zmanjšuje, je ena ključnih nalog ministrstva, pristojnega za kmetijstvo, zagotoviti obdelanost kmetijskih zemljišč in ustrezno varstvo kmetijskih zemljišč pred njihovo trajno spremembo ter tako zagotoviti varovanje resursa za pridelavo hrane ter zagotavljanje prehranske varnosti in stabilnosti predvsem v kriznih razmerah. Varovanje kmetijskih zemljišč in njenega proizvodnega potenciala mora biti nedvomen interes javnosti, ki smo ga dolžni spoštovati tako na državni ravni, kot tudi v lokalnih skupnostih. Naša glavna naloga je, da ponovno obudimo spoštljiv odnos ljudi do kmetijske zemlje.

Minister Židan je izpostavil tudi pomembnost prilagajanja na podnebne spremembe, ki so s svojimi nepredvidljivostmi velik izziv za različne strokovne javnosti, tudi za pedološko stroko in zaključil s čestitkami vsem tistim, ki so pripomogli k nastanku tako pomembne publikacije, kot je knjiga »Tla Slovenije«.

Knjiga »Tla Slovenije s pedološko karto v merilu 1:250.000« je dostopna tudi na spletni strani: soil.bf.uni-lj.si


                                                          *   *   *