Skoči na vsebino

NOVICA

59. seja Vlade RS

Ljubljana, 22.10.2015 - Vlada RS je na današnji redni seji obravnavala pet točk z delovnega področja Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Stališče Vlade do Predloga Uredbe v zvezi z možnostjo držav članic, da na svojem ozemlju omejijo ali prepovejo uporabo gensko spremenjenih živil in krme

 

Vlada RS je sprejela stališče do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 1829/2003 v zvezi z možnostjo držav članic, da na svojem ozemlju omejijo ali prepovejo uporabo gensko spremenjenih živil in krme. Vlada RS se strinja, da je potrebna prenova postopka odobritve gensko spremenjenih živil in krme, tako da se v tem postopku v večji meri upošteva izražena volja držav članic. Zato zastopa stališče, da, upoštevajoč izraženo voljo držav članic, Evropska komisija ne bi smela odobriti gensko spremenjenih organizmov (GSO) v postopku odobritve, potem ko za odobritev zadevnega GSO ni glasovala kvalificirana večina.

 

V zvezi z oceno tveganja, na podlagi katere se odloča v postopku odobritve GSO, Vlada meni, da bi bilo za večje zaupanje v to oceno nujno zagotoviti neodvisnost raziskav, kar bi lahko zagotovili tako, da Evropska agencija za varnost hrane (EFSA) vprašanja varnosti ne bi presojala na podlagi raziskav, ki jih predložijo in financirajo prijavitelji, temveč bi prijavitelji vplačali posebno takso, s katero bi EFSA naročila neodvisno znanstveno raziskavo o tveganjih za zdravje ljudi, živali in okolje. Vlada tudi meni, da v predlogu obravnavane uredbe ni jasnih in pravno varnih kriterijev, na podlagi katerih bi država članica to prepoved lahko izvedla. Zato opozarja, da zaradi enotnega evropskega trga in prostega pretoka blaga, ki sta temeljni vrednoti EU, ni dopustno, da bi nekatere države članice uveljavile prepoved gensko spremenjenih živil in krme, druge pa ne. Boljša rešitev kot možnost omejevanja in prepovedi prometa gensko spremenjene krme, bi bilo oblikovanje skupnih pravil na ravni EU o označevanju živil, ki prihajajo iz rej živali, pri katerih ni bila uporabljena gensko spremenjena krma, zato da bi imel potrošnik možnost izbire proizvodov, pri katerih ne bi bil izpostavljen posredni uporabi GSO.

 

Evropa in tudi Slovenija je v veliki meri odvisna od uvoza krmnih surovin, zlasti iz Brazilije, Argentine in ZDA, ki so v pomembnem deležu gensko spremenjene. Zato Vlada RS meni, da je treba na nacionalni ravni kot tudi na evropski ravni spodbujati pridelavo krme in beljakovinskih stročnic v EU, za kar se že zavzemajo nekatere države članice, vključno z Republiko Slovenijo, ki so uvedle proizvodno vezana plačila za beljakovinske rastline v okviru sheme neposrednih plačil ali delujejo v okviru združenja Podonavska soja ter Zavezništva za Evropo brez GSO.

 

Stališče Vlade do predloga sklepa Sveta o sklenitvi Sporazuma o partnerstvu o trajnostnem ribištvu med Evropsko unijo in Republiko Liberijo ter njegovega protokola o izvajanju

 

Vlada RS je sprejela stališče do predloga sklepa Sveta o sklenitvi Sporazuma o partnerstvu o trajnostnem ribištvu med Evropsko unijo in Republiko Liberijo ter njegovega protokola o izvajanju. Vlada RS podpira predlog sklepa. 

 

Glavni cilj novega protokola je plovilom Unije zagotoviti ribolovne možnosti na liberijskem ribolovnem območju na podlagi najboljšega razpoložljivega znanstvenega mnenja in ob upoštevanju priporočil Mednarodne komisije za ohranitev tunov v Atlantiku (ICCAT) ter, kjer je primerno, v mejah razpoložljivega presežka. Cilj je tudi okrepiti sodelovanje med Evropsko unijo in Republiko Liberijo pri spodbujanju trajnostne ribiške politike in odgovornega izkoriščanja ribolovnih virov na liberijskem ribolovnem območju v interesu obeh pogodbenic. 

 

 

Stališče Vlade do predloga uredbe Sveta o dodelitvi ribolovnih možnosti v skladu s Protokolom o izvajanju Sporazuma o partnerstvu o trajnostnem ribištvu med EU in Republiko Liberijo

 

Vlada RS je sprejela stališče do predloga uredbe Sveta o dodelitvi ribolovnih možnosti v skladu s Protokolom o izvajanju Sporazuma o partnerstvu o trajnostnem ribištvu med Evropsko unijo in Republiko Liberijo. Vlada RS podpira predlog uredbe.

 

Novi sporazum bo ob upoštevanju prednostnih nalog reformirane skupne ribiške politike in njene zunanje razsežnosti zagotovil okvir za vzpostavitev strateškega partnerstva med Evropsko unijo in Republiko Liberijo na tem področju.

 

Z uredbo se določa način razdelitve ribolovnih možnosti na podlagi Protokola med zadevne države članice EU. 

 

Stališče Vlade do predloga sklepa Sveta o sklenitvi Protokola, ki določa ribolovne možnosti in finančni prispevek, predvidene v Sporazumu o partnerstvu v ribiškem sektorju med EU in Islamsko republiko Mavretanijo za obdobje štirih let

 

Vlada RS je sprejela stališče do predloga sklepa Sveta o sklenitvi Protokola, ki določa ribolovne možnosti in finančni prispevek, predvidene v Sporazumu o partnerstvu v ribiškem sektorju med EU in Islamsko republiko Mavretanijo za obdobje štirih let. Vlada RS podpira predlog sklepa Sveta.

 

Cilj Protokola je plovilom EU zagotoviti ribolovne možnosti v mavretanskih vodah v mejah razpoložljivega presežka ter ob upoštevanju razpoložljivih znanstvenih ocen, zlasti ocen Odbora za ribištvo za vzhodni srednji Atlantik (CECAF), in znanstvenih mnenj in priporočil Mednarodne komisije za ohranitev tunov v Atlantiku (ICCAT). Cilj je tudi okrepiti sodelovanje med EU in Islamsko republiko Mavretanijo, da se v interesu obeh pogodbenic vzpostavi partnerski okvir za razvoj trajnostne ribiške politike in odgovorno izkoriščanje ribolovnih virov na ribolovnem območju Islamske republike Mavretanije. 

 

Stališče Vlade do predloga uredbe Sveta o razdelitvi ribolovnih možnosti v skladu s Protokolom o določitvi ribolovnih možnosti in finančnega prispevka v skladu s Sporazumom o partnerstvu v ribiškem sektorju med EU in Islamsko republiko Mavretanijo za obdobje štirih let 

 

Vlada RS je sprejela stališče do predloga uredbe Sveta o razdelitvi ribolovnih možnosti v skladu s Protokolom o določitvi ribolovnih možnosti in finančnega prispevka v skladu s Sporazumom o partnerstvu v ribiškem sektorju med EU in Islamsko republiko Mavretanijo za obdobje štirih let. Vlada RS podpira predlog uredbe. 

 

Cilj Protokola je plovilom EU zagotoviti ribolovne možnosti v mavretanskih vodah v mejah razpoložljivega presežka ter ob upoštevanju razpoložljivih znanstvenih ocen. 

 

Uredba določa, na kakšen način se med države članice razdelijo ribolovne možnosti iz Protokola o določitvi ribolovnih možnosti in finančnega prispevka v skladu s Sporazumom o partnerstvu v ribiškem sektorju med EU in Islamsko republiko Mavretanijo za obdobje štirih let. 

 

Vlada sprejela odgovor na Pobudo Komisije Državnega sveta Republike Slovenije za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano o novi ureditvi upravljanja in gospodarjenja z gozdovi v lasti Republike Slovenije

 

Vlada RS je sprejela odgovor na Pobudo Komisije Državnega sveta Republike Slovenije za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano o novi ureditvi upravljanja in gospodarjenja z gozdovi v lasti Republike Slovenije.

 

Vlada RS v zvezi s pobudo meni, da bo z uveljavitvijo predloga Zakona o gospodarjenju z gozdovi v lasti Republike Slovenije zagotovljena večja učinkovitost gospodarjenja z gozdovi v lasti RS, da bo gospodarjenje temeljilo na načelih trajnosti, več namenskosti in sonaravnosti ter da se bodo kmetje, ki gospodarijo na kmetijah v gorskem in hribovitem svetu z omejenimi možnostmi gospodarjenja, kot izvajalci, lahko vključevali v opravljanje vseh del v gozdovih v lasti RS.

 

S predlogom Zakona o gospodarjenju z gozdovi v lasti Republike Slovenije je predvidena ustanovitev gospodarske družbe, na katero bodo preneseni v gospodarjenje gozdovi, s katerimi zdaj gospodari Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov RS. Novonastala gospodarska družba bo zavezana načelom sonaravnosti, trajnosti in več namenskosti, ki se uresničujejo z izvajanjem načrtov za gospodarjenje z gozdovi, izdelanih na Zavodu za gozdove Slovenije. V načrtih so določena gozdnogojitvena in varstvena dela v državnih gozdovih, pa tudi drugi ukrepi za hkratno zagotavljanje ekoloških funkcij gozdov ter zagotavljanje ugodnega stanja vrst in njihovih habitatov na območjih Natura 2000.

 

Gospodarjenje z gozdovi v lasti RS lahko bistveno pripomore k doseganju ciljev razvoja podeželja, ki so zlasti izboljšanje socialnega položaja kmetov, ohranitev poseljenosti slovenskega podeželja, okrepitev raznovrstnih dejavnosti na podeželju, ohranjanju kulturne krajine, večji rabi lesa in lesnih izdelkov v Sloveniji, čim več dodani vrednosti lesu v domači proizvodnji, večji rabi obnovljivih virov energije, boljši usposobljenosti lastnikov gozdov za delo v gozdu in večji varnosti pri tem delu. Zaradi pomena, ki ga ima vključevanje hribovskih in gorskih kmetov v izvajanje del, je v predlogu Zakona o gospodarjenju z gozdovi v lasti RS vključen cilj gospodarjenja z gozdovi in zavezuje novo družbo, da bo morala »prispevati k doseganju ciljev razvoja podeželja, zlasti ohranjanja kmetij in podeželja v gorskem in hribovitem svetu z omejenimi možnostmi gospodarjenja«. Ta cilj se bo uresničeval z določitvijo načina in pogojev za izbor izvajalcev, ki bodo zagotavljali določen obseg izvedenih del v državnih gozdovih z vključitvijo hribovskih in gorskih kmetov. 

 

*  *  *