Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Svet za kmetijstvo in podeželje RS

Ljubljana, 27. 10. 2015 – Na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je potekala 2. Seja Sveta za kmetijstvo in podeželje RS. Osrednji temi sta bili vezani na I. spremembo programa razvoja podeželja 2014- 2020 in na Uredbo o izvajanju ukrepa Naložbe v osnovna sredstva in podukrepa Podpora za naložbe v gozdarske tehnologije ter predelavo, mobilizacijo in trženje gozdarskih proizvodov iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020.

Sveta za kmetijstvo in podeželje se je udeležil tudi minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano mag. Dejan Židan, ki je uvodoma člane sveta seznanil z aktualnimi informacijami.


Na seji Sveta so bili predstavljeni ključni predlogi I. spremembe Programa razvoja podeželja RS 2014 – 2020 (PRP 2014- 2020) in s predvideno časovnico za sprejem in potrditev tega predloga s strani Evropske Komisije. Svet za kmetijstvo se je strinjal s predlogom, da se kot upravičene stroške doda tudi naložbe v zasaditev novih vinogradov v okviru podukrepa 4.1. in da zgornja meja za sofinanciranje v okviru tega podukrepa za mala, srednja in velika podjetja lahko znaša največ  do 1,75 mio evrov. Precej obširna je bila razprava tudi okrog podpore za male naložbe do 15 tisoč evrov in o času nastanka upravičenih stroških, ki bodo predmet sofinanciranja. Odprta vprašanja se bodo reševala v okviru usklajevanj z nevladnimi organizaciji v naslednjih tednih, uredba bo predvidoma sprejeta sredi decembra letošnjega leta.


Svet za kmetijstvo je razpravljal tudi o predlogu za spremembo višine izplačil za OMD za GERK- e s strmino nad 35%, ki bi se izvedlo na podlagi dejanskih točk. Sprememba bi bila uvedena kot nadomestilo podukrepov košnja strmih travnikov in strmi vinogradi, ki jih v okviru novih kmetijsko okoljskih in podnebnih plačil ni dovoljeno več podpreti. Višja plačila za strmine bi se izvedla na okoli 23.000 ha, za kar bi bilo potrebnih okoli 1,17 milijona EUR, ki se zagotovi s prerazporeditvijo ostalih OMD plačil. Nevladne organizacije bodo pisno soglasje oz. mnenje k predlogu posredovale na podlagi dodatnih izračunov učinkov na različne tipe kmetij.

 
V nadaljevanju je bil predstavljen predlog Uredbe o začasnih izrednih pomočeh na trgih kmetijskih proizvodov za sektorja  mleka in mlečnih proizvodov ter prašičjega mesa, namen ukrepa je ublažitev poslabšanja ekonomskega položaja pri prireji mleka in prireji prašičev ter ublažitev likvidnostnih težav v obeh sektorjih, za ta ukrep bodo poleg evropskih sredstev zagotovljena tudi nacionalna sredstva, tako da je skupaj predvidena podpora v višini 2,7 mio evrov (od tega 80 % za proizvajalce mleka in 20 % za proizvajalce prašičjega mesa).

 
Svet za kmetijstvo se je seznanil s poročilom delovne skupine za pripravo izhodišč za novo metodo ugotavljanja katastrskega dohodka. Svet za kmetijstvo je soglasno sprejel sklep, da v roku enega meseca KIS pripravi modelne izračune na podlagi izhodišč, ki so bila predstavljena. Rezultate izračunov se predstavi na naslednji seji Sveta.


Na koncu se je Svet seznanil tudi s predvidenimi spremembami v predlogu Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o kmetijstvu, kjer planine in skupni pašniki več ne predstavljajo samostojnih kmetijskih gospodarstev. Med drugim se spreminja tudi upravni postopek za izvajanje PRP 2014- 2020,v zakonu bi želeli urediti  kratkotrajno in občasna delo v kmetijstvu, kjer je neposredno v odvisnosti od narave dela za posamezno kmetijsko panogo značilen izrazito povečan obseg potrebe po delovni sili.
 


*   *   *