Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

65. redna seja Vlade RS

LJubljana, 27. 11. 2015 - Vlada RS je na današnji seji obravnavala 3 točke iz delovnega področja Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Vlada izdala Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o načinu izvajanja javne službe upravljanja in vzdrževanja hidromelioracijskih sistemov

 

Vlada RS je izdala Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o načinu izvajanja javne službe upravljanja in vzdrževanja hidromelioracijskih sistemov.


V uredbi se odpravlja administrativne ovire, do katerih je prišlo pri upravljanju in vzdrževanju hidromelioracijskih sistemov in so se pokazale za kritične tekom izvajanja. Veliko časa je porabljeno z usklajevanjem programov vzdrževanja hidromelioracijskih sistemov med izvajalcem javne službe, to je Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov RS (Sklad) in Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP). Uredba določa pripravo in sprejem programov vzdrževanja hidromelioracijskih sistemom samo izvajalca javne službe, brez potrditve MKGP. Programi vzdrževanja temeljijo na izvedbi strokovnih vzdrževalnih del na hidromelioracijskih sistemih, za katere je Sklad usposobljen in mu je bila zaradi tega dodeljena javna služba. Prav tako je pri pripravi programov vzdrževanja poglavitno poznavanje dejanske stanja in potreb na hidromelioracijskem sistemu in Sklad s svojimi izpostavami odlično pokriva teren. Programa upravljanja, kjer so natančno definirane vsakoletne naloge javne službe, pa še vedno potrdi MKGP. Prav tako se s predlogom uredbe ukinjajo petletni programi vzdrževanja, kot obvezni programi, saj predstavljajo samo dodatno administrativno delo. Če pa se bo pokazala potreba, pa se lahko pripravijo tudi ti programi. Na novo se tudi določijo datumi, do kdaj morajo biti pripravljeni programi vzdrževanja. Po novem bi se vzdrževanje izvajalo samo na tistih hidromelioracijskih sistemih, ki so v katastru melioracijskih sistemov in naprav določeni kot delujoči, upravljanje pa bi se izvajalo nad vsemi vpisanimi hidromelioracijskimi sistemi, razen nad tistimi hidromelioracijskimi sistemi, ki so opredeljeni kot planirani. Vse spremembe so pripravljene v luči odprave administrativnih ovir, boljše gospodarnosti in učinkovitosti delovanja hidromelioracijskih sistemov.

 

Stališče Vlade do Predloga sklepa Sveta o sklenitvi Sporazuma v obliki izmenjave pisem med EU in Kraljevino Maroko o zaščiti geografskih označb in označb porekla za kmetijske proizvode, predelane kmetijske proizvode ter ribe in ribiške proizvode ter o spremembah Evro-mediteranskega pridružitvenega sporazuma med državami članicami Evropske skupnosti na eni strani in kraljevino Maroko na drugi

 

Vlada RS je sprejela stališče k Predlogu sklepa Sveta o sklenitvi Sporazuma v obliki izmenjave pisem med Evropsko unijo in Kraljevino Maroko o zaščiti geografskih označb in označb porekla za kmetijske proizvode, predelane kmetijske proizvode ter ribe in ribiške proizvode ter o spremembah Evro-mediteranskega pridružitvenega sporazuma med državami članicami Evropske skupnosti na eni strani in kraljevino Maroko na drugi. Vlada podpira predlog sklepa.


Pogajanja o Sporazumu so potekala brez težav in so bila zaključena 16. januarja 2015. Ta sporazum v obliki izmenjave pisem določa zaščito geografskih označb (zaščiteno označbo porekla (ZOP) in zaščitenih geografskih označb  (ZGO)), ki so zaščitene v pogodbenicah, in začne veljati prvi dan tretjega meseca po datumu deponiranja zadnje listine o odobritvi.


Sporazum se uporablja za priznanje in zaščito geografskih označb kmetijskih proizvodov, predelanih kmetijskih proizvodov ter rib in ribiških proizvodov med pogodbenicama, ki so proizvedeni na ozemlju pogodbenic.


Cilj obeh EU in Kraljevine Maroko je medsebojna zaščita geografskih označb, da bi se izboljšali pogoji dvostranske trgovine, pospešila kakovost prehranske verige in spodbudila vrednost trajnostnega razvoja podeželja, v skladu s pogoji evro-sredozemskega časovnega načrta za kmetijstvo. Sporazum prinaša z vidika EU razširitev uporabe in zaščite geografskih označb (Kraljevina Maroko bo zaščitila celoten seznam geografskih označb EU) in na drugi strani takojšnje ukrepanje ob odkritju morebitnih zlorab geografskih označb EU. V interesu Kraljevine Maroko je, da razvije in zaščiti svoje obstoječe geografske označbe na ozemlju EU ter okrepi odnose z njo.


Sporazum določa postopek pred pridobitvijo zaščite, postopek dodajanja novih geografskih označb, pogoj za upravičenost proizvodov z geografsko označbo pogodbenic do zaščite, zaščito geografskih označb, zaščito prečrkovanja geografskih označb, pravico do uporabe označbe porekla, razmerje do blagovnih znamk, postopke izvajanja zaščite ter uvoz, izvoz in trženje zaščitenih proizvodov tega sporazuma, ki se izvajajo v skladu z zakoni in drugimi predpisi, ki se uporabljajo na ozemlju pogodbenice uvoznice.

Na seznamu »Kmetijski proizvodi, predelani kmetijski proizvodi ter ribe in ribiški proizvodi Evropske unije, ki se zaščitijo v Kraljevini Maroko, razen vin, žganih pijač in aromatiziranih vin« so vključeni naslednji slovenski zaščiteni proizvodi: Ekstra deviško oljčno olje Slovenske Istre, Nanoški sir, Tolminc, Bovški sir, Kočevski gozdni med, Ptujski lük, Kraški zašink, Kraška panceta, Šebreljski želodec, Zgornjesavinjski želodec, Kraški pršut, Štajersko prekmursko bučno olje, Prleška tünka. Zaščiteni proizvodi, ki so bili registrirani po tem, ko je bil pripravljen osnutek sporazuma, na podlagi katerega so se pogajanja o sporazumu začela, bodo dodani na seznam zaščitenih proizvodov EU, ki se zaščitijo v Kraljevini Maroko, skladno s sporazumom. Na seznam bodo naknadno uvrščeni še Mohant, Kraški med, Piranska sol, Kranjska klobasa, Slovenski med, Prekmurska šunka in Istrski pršut. Na seznamu »Vina, žgane pijače in aromatizirana vina Evropske unije, ki se zaščitijo v Kraljevini Maroko« so slovenska vina: Vipavska dolina, Slovenska Istra, Teran, Metliška črnina, Belokranjec, Cviček, Bizeljčan, Primorska, Posavje, Podravje, Bela krajina, Dolenjska, Bizeljsko Sremič, Prekmurje, Štajerska Slovenija, Kras in Goriška Brda; ter žgane pijače: Brinjevec, Dolenjski sadjevec, Domači rum, Janeževec, Orehovec, Pelinkovec in Slovenska travarica.

 

Vlade sprejela Sklep o razrešitvi in imenovanju člana Sveta za promocijo po Zakonu o promociji kmetijskih in živilskih proizvodov 

 

Vlada RS je z mesta člana Sveta za promocijo razrešila mag. Marka Višnarja, ki ga je predlagala Gospodarska zbornica Slovenije, Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij in namesto njega na predlog iste zbornice imenovala mag. Janeza Rebca.


Vlada RS imenuje za dobo petih let osem članov v svet za promocijo. Zakon o promociji kmetijskih in živilskih proizvodov določa, da promocijo izvajajo ministrstvo, organi v njegovi sestavi in svet za promocijo. Svet je sestavljen iz osmih članov, ki so imenovani za dobo petih let in sicer dva na predlog ministra ministrstva, pristojnega za kmetijstvo, dva na predlog Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije, enega na predlog Zadružne zveze Slovenije in tri na predlog Gospodarske zbornica Slovenije, Zbornice kmetijskih in živilskih podjetij.


Vlada RS je imenovala člane Sveta za promocijo s sklepom dne 12. 5. 2011 za dobo petih let. Zaradi menjav članstva v svetu za promocijo je Vlada RS sprejela dodatne sklepe o razrešitvi in imenovanju članov Sveta za promocijo. Pri tem so bili do sedaj zamenjani štirje člani Sveta za promocijo.


Nova sestava Sveta za promocijo: 
- Janja Kokolj Prošek, predstavnica Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano;
- Adrijana Bezeljak, predstavnica Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano;
- Aleša Kandus, predstavnica Gospodarske zbornice Slovenije, Zbornice kmetijskih in živilskih podjetij;
- dr. Tatjana Zagorc, predstavnica Gospodarske zbornice Slovenije, Zbornice kmetijskih in živilskih podjetij;
- mag. Janez Rebec, predstavnik Gospodarske zbornice Slovenije, Zbornice kmetijskih in živilskih podjetij;
- Ivan Kure, predstavnik Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije;
- Anton Jagodic, predstavnik Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije;
- mag. Anita Jakuš, predstavnica Zadružne zveze Slovenije;

 

 

*  *  *