Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Predstavitev zaključkov vladne delovne skupine za razvoj Haloz

Podlehnik, 25. 1. 2016 – Državna sekretarka na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter vodja Delovne skupine Vlade za pripravo konkretnih ukrepov za celovit razvoj območja Haloz mag. Tanja Strniša je v Podlehniku predstavila poročilo, ki ga je pripravila delovna skupina in sprejela Vlada na svoji 68. redni seji 23. 12. 2015.

Delovno skupino je Vlada imenovala z namenom, da v sodelovanju z lokalno skupnostjo poišče tiste ukrepe, ki bi pripomogli k boljšemu razvoju tega dolgo zapostavljenega območja. Po približno polletnem intenzivnem delu je delovna skupina pripravila nabor ukrepov, kako nasloviti perečo problematiko praktično vseh območij v Sloveniji, ki jih pestijo razvojni problemi, kot so izseljevanje prebivalstva, višanje povprečne starosti in nizka dodana vrednost na zaposlenega.

 

Državna sekretarka in vodja delovne skupine Vlade je v svoji uvodni predstavitvi izrazila prepričanje, da je delovna skupina opravila svojo dolžnost in poiskala predloge rešitev, ki bodo lahko v naslednjih letih Halozam in ostalim primerljivim območjem pomagala stopiti na pot pospešenega razvoja.

 

Posebej je izpostavila 10 ukrepov s področja kmetijstva, ki so zajeti v poročilu:

- kmetijsko okoljske ukrepe ( KOPOP) se bo spremenilo tako, da bodo lažje izvedljivi za območje Haloz, zato v letu 2016 pričakujemo več vstopov predvsem v okoljski ukrep za vinogradništvo in habitatne ukrepe na travinju, kjer bodo omogočena tudi višja plačila
- v letu 2016 se v sklopu ukrepa dobrobit živali uvaja podpora za pašo govedi (53,4 EUR/glavo), v 2017 pa tudi za pašo drobnice (27,6 EUR/ha)
- višje bodo podpore za ekološko travinje
- pri vseh haloških občinah se bo pri podporah za naložbe v PRP kot kriterij upošteval nižji koeficient razvitosti občin (večje število točk pri točkovanju vlog)
- problemska območja z nadpovprečnim izseljevanjem in nadpovprečenim nagibom GERK-ov bodo deležna za 10% večji delež sofinanciranja (v to kategorijo sodijo tri občine iz območja Haloz)
- prišlo bo do poenostavitve vlog za investicije za male naložbe vrednosti do 15.000 EUR
- predvidena je vključitev dodatne podpore za GERK-e z nagibom nad 35% - 50% (50 EUR/ha) in nad 50% nagib (100 EUR/ha) v model neposrednih plačil od leta 2017 dalje
- uvedene bodo podpore za odpravo zaraščanja kmetijskih površin (v uredbi, ki je še v javni razpravi, se predlaga pavšalna podpora 3000 EUR/ha)
- Skladu kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije se predlaga znižanje najemnine pri zemljiščih, kjer bi se odpravilo zaraščanje ter znižanje najemnine pri strmih GERK-ih
- pri 2. spremembi PRP, bo pripravljen nov ukrep - zagon malih kmetij, ki bo namenjen enkratni pomoči za male kmetije (zgornji vstopni prag velikosti je enak spodnjemu pragu pri ukrepu za zagon dejavnosti za mlade kmete) – izvedba je predvidena v letu 2017

Poleg naštetih ukrepov je državna sekretarka poudarila še dva ukrepa, za katere je v veliki meri zaslužno delo delovne skupine Vlade:

- LAS Haloze je bil poleg sredstev iz Evropskega kmtijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) omogočen dostop do sredstev za CLLD iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR)
- Predlog za spremembe Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja, ki bi omogočal vključitev vseh občin iz območja Haloz v kategorijo obmejnih območij, kar bi za to področje zagotovilo dodatne vire financiranja.

 

- .ppt predstavitev ...

 

*   *   *