Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Codex Alimentarius

Ste po elektronski pošti prejeli verižno pismo v zvezi s Codex Alimentarius in vas skrbi njegova vsebina?

 

POJASNILO: 


Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano opozarja, da je vsebina verižnega pisma o Codex Alimentarius, neresnična in zavajajoča. V Sloveniji, ki je članica EU, veljata evropska in slovenska zakonodaja s področja varne hrane, ki določata splošna načela in zahteve za zagotavljanje varne in kakovostne hrane.

 

Codex Alimentarius je zbirka pravno neobvezujočih mednarodnih standardov za živila, katerih namen je varovanje zdravja ljudi in varstvo interesov potrošnikov, vključno z dobrimi poslovnimi običaji v mednarodnem prometu z živili. Codex Alimentarius po 31. 12. 2009 ni postal pravno obvezujoč.

 

Standardi Codex Alimentarius so mednarodni standardi za živila, smernice, priporočila in dobre prakse, namenjene pridelovalcem in predelovalcem hrane, državnim organom ter potrošnikom. Ti standardi so uveljavljeni na področju Svetovne trgovinske organizacije kot mednarodna merila za varnost živil. To so minimalni standardi, katerim morajo ustrezati živila, da je zagotovljena ustrezna raven varovanja zdravja ljudi in interesov potrošnikov ob upoštevanju raznolikosti pri preskrbi s hrano na svetovnem trgu. 

 

V državah članicah Evropske unije veljajo splošna načela in zahteve živilske zakonodaje EU, ki zagotavljajo varno hrano in so v določenih delih celo strožji od standardov Codex Alimentarius. Ker je EU uvoznica in izvoznica hrane, je pomembno, da so z evropsko zakonodajo v največji možni meri usklajeni tudi Codex standardi. Evropski industriji ti standardi poenostavljajo mednarodno trgovanje in povečujejo konkurenčnost na svetovnem trgu, evropskim potrošnikom pa zagotavljajo, da tudi živila, uvožena iz tretjih držav, ustrezajo zahtevam evropske živilske zakonodaje.

 

S tem namenom na zasedanjih Codex Alimentarius komisije in komitejev sodelujejo tudi Evropska komisija, države članice EU in med njimi tudi Republika Slovenija. Na zasedanjih komitejev, ki obravnavajo za EU pomembna področja, po priporočilih Sveta EU sodelujejo predstavniki vseh držav članic. Ob odločanju o vsebinah Codex Alimentariusa glasuje vsaka država posebej, države članice EU na zasedanjih načeloma zastopajo enotna stališča, ki jih predhodno uskladijo na sestankih delovnih skupin na Svetu EU v Bruslju.

 

Stališče EU in Republike Slovenije je, da morajo biti vsi standardi, ki obravnavajo varnost živil, znanstveno utemeljeni, kar vključuje oceno tveganja. Zagotoviti je treba ustrezno raven informiranja potrošnikov in preprečiti negativne vplive na varnost hrane na svetovnem trgu. EU si prizadeva za vključitev zahtev evropskih standardov v Codex Alimentarius standarde, kar bi okrepilo nadzor nad živili vzdolž celotne prehranske verige ter pravočasen pretok informacij o varnosti živil in možnih tveganjih na svetovni ravni. Codex Alimentarius je učinkovito sredstvo, s katerim lahko EU in države članice vplivajo na globalno oskrbo z varno hrano. 

 

Codex Alimentarius komisija, ki je skupni organ Organizacije za prehrano in kmetijstvo in Svetovne zdravstvene organizacije pri Združenih narodih, je bila ustanovljena z namenom oblikovanja mednarodnih standardov za varnost in kakovost hrane že leta 1963. Danes ima 187 članov s celega sveta. Navedba, da so »leta 1994 poskušali uvesti Codex v ZDA«, kasneje pa tudi v Evropi, torej ne drži. Codex Alimentarius standardi lahko služijo kot mednarodna referenca državam, ki spreminjajo obstoječo ali pripravljajo novo zakonodajo ter so v pomoč predvsem manj razvitim državam, ki nimajo predpisanih lastnih standardov za varno hrano. 

 

Codex Alimentarius komisija enkrat letno na zasedanju odloča o vsebinah, sprejetih na posameznih Codex Alimentarius komitejih. Na zasedanju se potrdijo ali zavrnejo predlogi standardov in sorodnih tekstov, popravki oziroma dopolnitve postopkovnega priročnika ter program dela. Postopek sprejemanja Codex standardov je dolgotrajen, saj zahteva soglasno potrditev vseh 187 članov, in vključuje 8 stopenj sprejemanja. 

 

Glede gensko spremenjenih živil je na Codex Alimentarius v obravnavi Predlog priporočil za označevanje živil, pridobljenih z genskim inženiringom. Po skoraj 20-letni obravnavi je stališče Evropske unije jasno: standard Codex  Alimentarius za označevanje živil je treba dopolniti in objaviti smernice za označevanje živil in njihovih sestavin ter krme, pridobljene z genskim inženiringom. V EU in tudi Sloveniji je namreč treba vsa gensko spremenjena živila in krmo označevati skladno z evropsko in nacionalno zakonodajo. Izdelki morajo biti označeni z navedbo  „ta proizvod vsebuje gensko spremenjene organizme“ ali „ta proizvod vsebuje gensko spremenjeni [ime organizma(-ov)]“. 

 

Prav tako Codex Alimentarius ne predpisuje, da bi morala biti sadje in zelenjava obvezno obsevana. Codex Alimentarius v svojem standardu za označevanje zahteva obvezno označevanje obsevanih živil, in sicer kot pisno navedbo ali mednarodni simbol, ki morata biti navedena v neposredni bližini imena živila. V EU je v skladu z veljavno zakonodajo dovoljeno obsevati le posušena aromatična zelišča, začimbe in vrtna zelišča. Vsako živilo, ki je bilo obsevano, mora biti ustrezno označeno, in sicer »obsevano« ali »obdelano z ionizirajočim sevanjem«. 

 

Uporaba rastnega hormona je v EU in Sloveniji izrecno prepovedana v skladu z Zakonom o veterinarskih merilih skladnosti in Pravilnikom o prepovedi uporabe določenih snovi s hormonskim ali tireostatskim delovanjem in beta-agonistov v živinoreji. Razprava o dovoljeni uporabi rastnih hormonov poteka na zasedanjih Codex Alimentarius komisije že desetletje in države članice EU nasprotujejo uveljavitvi mednarodnega standarda, ki dovoljuje njihovo uporabo. Dejstvo je, da uporabo rastnega hormona dovoljujejo na primer v ZDA.

 

Codex Alimentarius ne prepoveduje ekološkega kmetovanja, kot je zapisal avtor pisma. Že leta 1999 je Codex Alimentarius objavil Standard za pridelavo, predelavo, označevanje in trženje ekološko pridelane hrane, ki se posodablja, skladno z razvojem znanosti in tehnologije. EU podpira izmenjavo informacij na področju ekološke proizvodnje, poskrbeti pa je treba za varstvo potrošnikov pred zavajanjem. 

 

Več informacij o Codex Alimentariusu, Codex Alimentarius komisiji in Codex Alimentarius komitejih, razporedih zasedanj, poročila, uradne standarde idr. najdete na spletni strani http://www.codexalimentarius.org/.