Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

72. redna seja Vlade RS

Ljubljana, 28. 1. 2016 - Vlada RS je na današnji redni seji obravnavala dve točki iz delovnega področja MKGP.

Vlada izdala Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o ukrepih KOPOP, ekološko kmetovanje in plačila območjem z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami iz PRP 2014–2020

Vlada RS je izdala Uredbo o spremembah in dopolnitvi Uredbe o ukrepih kmetijsko-okoljska-podnebna plačila, ekološko kmetovanje in plačila območjem z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020.


Uredba se sprejema zaradi določitve, da morajo imeti za leto 2016 upravičenci, ki vstopajo v ukrep kmetijsko-okoljska-podnebna plačila (ukrep KOPOP) opravljen šesturni program predhodnega usposabljanja najpozneje do 5. maja 2016 in ne do 31. januarja 2016, kot velja zdaj. Posledično Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja podatke o opravljenem predhodnem usposabljanju za posamezna kmetijska gospodarstva prevzame najpozneje en dan pred oddajo zbirne vloge iz predpisa, ki ureja izvedbo ukrepov kmetijske politike za leto 2016, in ne 16. februarja 2016, kot določa veljavna uredba. Prav tako morajo imeti upravičenci, ki v letu 2016 vstopajo v ukrep KOPOP oziroma ukrep ekološko kmetovanje, izdelan program aktivnosti kmetijskega gospodarstva najpozneje na dan oddaje zbirne vloge iz predpisa, ki ureja izvedbo ukrepov kmetijske politike za tekoče leto, in ne en dan pred oddajo zbirne vloge za tekoče leto, kot velja zdaj.

 

Vlada se je seznanila s Poročilom o izvedbi nadzora nad delom lovišč s posebnim namenom v upravljanju ZGS v letih 2013 in 2014

 

Vlada RS se je seznanila s Poročilom o izvedbi nadzora nad delom lovišč s posebnim namenom v upravljanju Zavoda za gozdove Slovenije v letih 2013 in 2014. Določila je tudi, da Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano z Zavodom za gozdove Slovenije do 29. 4. 2016 pripravi načrt, v katerem se določijo roki za izvedbo posameznih ukrepov, navedenih v poročilu in njihovi nosilci.


Zavod za gozdove Slovenije (ZGS) ima v upravljanju deset lovišče s posebnim namenom (LPN), in sicer Kozorog Kamnik, Pohorje, Fazan Beltinci, Kompas Peskovci, Prodi Razor, Jelen, Medved, Snežnik Kočevska Reka, Žitna gora in Ljubljanski vrh. V letu 2013 je večina LPN-jev (8) imela negativno razmerje med prihodki in odhodki, katerega ZGS ni mogel pokriti s svojo tržno dejavnostjo, zato je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) moralo s prerazporeditvijo zagotoviti potrebna finančna sredstva. Vlada je s sklepom naložila MKGP, da v obdobju od sprejetja sklepa do konca leta 2015 izvede nadzor nad delom LPN, analizira njihovo delo in na osnovi tega pripravi predloge sprememb predpisov ali ukrepe za njihovo učinkovitejše in smotrnejše poslovanje. Minister je imenoval petčlansko komisijo, katere naloge so bile nadzor poslovanja LPN in nadzor nad izvajanjem nalog s področja trajnostnega gospodarjenja z divjadjo, in sicer za leti 2013 in 2014 ter izdelava poročila o opravljenem nadzoru z ugotovitvami in predlogi za ukrepanje.


Komisija je za vseh deset LPN pregledala prispelo dokumentacijo in izvedla še pregled v LPN Kozorog Kamnik, LPN Medved, LPN Snežnik Kočevska Reka in LPN Žitna gora na sedežih vseh LPN. Rezultat nadzora je naslovno poročilo, kjer so v zadnjem poglavju navedeni zaključki in predlogi ukrepov.
Pomembnejši zaključki in ukrepi:
• ohranitev vseh LPN v obstoječih mejah;
• v ZDLov je podana zakonska podlaga za financiranje javnih nalog LPN iz proračuna RS, zato naj se v programu dela ZGS opredelijo tiste naloge, ki so jih LPN dolžni izvajati kot javno službo in za te naloge naj se zagotovijo ustrezna proračunska sredstva;
• zaradi specifičnosti dela LPN, lažje koordinacije dela in promocije bi bilo smiselno, da LPN ne sodijo pod območne enote ZGS, temveč odgovarjajo pristojni notranji organizacijski enoti na centralni enoti ZGS (Oddelek za gozdne živali in lovstvo oziroma temu pripadajoča Služba za LPN);
• združitev treh posameznih LPN na kočevskem (Medved, Snežnik Kočevska Reka, Žitna gora) pod enotno znamko LPN Kočevsko (vsi trije LPN se obravnavajo kot LPN z revirji, tako ni potrebna sprememba ZDLov, medtem ko navzven delujejo kot en LPN, kot ena znamka);
• izpopolnitev kadrovske slike v LPN po obstoječi Sistemizaciji, stalno nadomeščanje izpada zaposlenih (primer smrti, trajne invalidnosti, daljše bolniške odsotnosti, odhoda iz ZGS/LPN na drugo delovno mesto izven ZGS …), predvsem v profilu revirni lovec, ki je tisti, ki vodi goste in z odstrelom ustvarja največji del prihodka LPN.

MKGP bo skupaj z ZGS pripravilo načrt, v katerem bodo določeni roki za izvedbo posameznih ukrepov navedenih v poročilu in nosilci le-teh.