Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

89. seja Vlade RS

Ljubljana, 26.5.2016 - Vlada RS je na današnji seji obravnavala tri točke z delovnega področja MInistrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

 

Vlada izdala Uredbo o spremljanju ulova in prodaji ribiških proizvodov

 

V uredbi so določeni pristojni organi, mesta iztovora, tehtanje ribiških proizvodov, sledljivost ribiških plovil in ribiških proizvodov ter proizvodov iz ribogojstva, načine prve prodaje, ločeno za majhne in velike količine, obvezne dokumente in oznake, ki spremljajo izvajanje ribolova, prvo prodajo in prodajo ribiških proizvodov in obveznosti ribiških plovil v zvezi z izgubljenimi ribolovnimi orodji ter kazenske določbe za neposredno izvajanje določb iz evropskih uredb na področju nadzora v ribištvu. 

 

Z uredbo stopijo v veljavo tudi določene izjeme, ki jih pod določenimi pogoji država lahko podeli določenim plovilom, npr. za (ne)izvlek izgubljenega ribolovnega orodja in (ne)elektronsko vodenje ladijskih dnevnikov.

 

Uredba v skladu z možnostjo v evropski zakonodaji ločuje dva načina prve prodaje rib. Večje količine ribiških proizvodov se lahko prodajo na dražbenem centru, odobreni organizaciji proizvajalcev (v Sloveniji je  aktualna le prodaja na tržaški borzi) in registriranemu kupcu, ki registracijo pridobi z vpisom v evidenco registriranih kupcev pri Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Majhne količine ribiških proizvodov (do skupne teže 30 kilogramov na posameznega kupca) pa lahko ribič neposredno proda končnemu potrošniku.

 

Vlada izdala Uredbo o izvajanju podpornega programa v vinskem sektorju

 

V Uredbi so določeni pogoji za uveljavljanje ter način in sredstva financiranja ukrepov. MKGP je v letu 2013 Komisiji predložilo podporni program za izvajanje ukrepov, na podlagi katerega se v Uredbe uvaja tudi nov ukrep obveščanja potrošnikov o odgovornem uživanju vina in o sistemih Unije za označbe porekla in geografske označbe in tako bo MKGP junija 2016 Komisiji posredovalo ustrezno dopolnitev podpornega programa v tem delu. Nov ukrep se bo prvič financiral v letu 2017.   

 

Podporni program določa višino sredstev za posamezni ukrep, katerih vsota ne sme presegati višine sredstev, ki jih ima Slovenija na voljo za izvajanje podpornega programa in znaša 5.045.000 € letno.  

 

V Uredbi je določena tudi podpora za prestrukturiranje in preusmeritev vinogradov. Pri tem se v Uredbi določajo pogoji za dodelitev podpore za prestrukturiranje vinogradov in sicer se podpora dodeli za zamenjavo sort, spremembo lokacije vinograda ali izboljšavo tehnologije obdelovanja vinogradov ali pa za zamenjavo sort s precepljanjem; ter ukrepi, ki jih vključuje podpora. 

 

Uredba določa tudi podporo za promocijo vina, ki obsega dva podukrepa: promocijo vina na trgih tretjih držav in obveščanje potrošnikov v državah članicah o odgovornem uživanju vina in o sistemih označb porekla, ter se dodeli v višini 50 % upravičenih stroškov.

 

Pri podpori za promocijo vina na trgih tretjih držav uredba določa, da se ta dodeli za objavo oglasov v medijih, izdelavo reklamnega gradiva, udeležbo na mednarodnih sejmih in drugih dogodkih, izdelavo raziskav trga in organizacijo seminarjev za uvoznike vina, strokovno javnost,…, v ciljni tretji državi. Pri podpori za obveščanje v državah članicah pa se podpora dodeli za informacijske kampanje (objavo oglasov v medijih, izdelavo informacijskega gradiva) in organizacijo obveščanja potrošnikov v okviru prireditev, sejmov in razstav; sestavni del obveščanja mora biti informacija o odgovornem uživanju vina in o označbah porekla.

 

Uredba določa tudi skupna pravila podpor za promocijo ter skupne določbe. Določbe Uredbe o ureditvi trga z vinom, ki se nanašajo na ukrepe, ki so predmet te Uredbe, prenehajo veljati z uveljavitvijo te Uredbe,uporabljajo pa se še za dokončanje že začetih postopkov. 

 

Vlada izdala Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju podukrepa pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete iz Programa razvoja podeželja 2014–2020

 

Uredba se je spremenila zaradi uskladitve določb s prvo spremembo Programa razvoja podeželja RS 2014–2020 (PRP 2014–2020), ki jo je Evropska komisija potrdila 23. marca 2016. Tako je bila pri podukrepu 6.1 pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete dopolnjena opredelitev vzpostavitve kmetije. S prvo spremembo tudi podaljšujemo obdobje začetka vzpostavitve kmetije z 18 na 24 mesecev pred oddajo vloge na javni razpis. Z omenjeno spremembo je omogočen vstop v podukrep tistim mladim kmetom, ki so kmetijo prevzeli kot solastniki s partnerjem zakonske, zunajzakonske ali istospolne partnerske skupnosti. V Uredbi je dodana možnost vstopa v podukrep mladim kmetom, ki so se kot nosilci v RKG vpisali v obdobju več kot 24 mesecev pred oddajo vloge na javni razpis, vendar pod pogojem, da še niso prejeli sredstev skupne kmetijske politike, razen iz sredstev za izobraževanje, in še niso imeli v RKG evidentiranih zemljišč v upravljanju. 

 

S spremembo Uredbe je omogočen vstop v podukrep tudi tistim mladim kmetom, ki so vzpostavili knjigovodstvo za primarno kmetijsko proizvodnjo na svoje ime pred oddajo vloge na javni razpis. Za lažjo izvedbo ukrepa in preprečevanje umetnega ustvarjanja pogojev za vstop v podukrep je uredbi dodana opredelitev prenosnika. Dodana so tudi posamezna podrobnejša določila, ki na podlagi izkušenj izvajanja lanskoletnega javnega razpisa pri tem podukrepu prispevajo k jasnosti določil za upravičence in lažjemu izvajanju javnega razpisa. Podrobneje so definirane sankcije in dodana je ena sankcija glede kršitev obveznosti, ki jih mora upravičenec izpolnjevati v času izpolnjevanja poslovnega načrta. V okviru spodbud za zaposlovanje mladih na regionalni in lokalni ravni, je podukrep del izvedbenega načrta »Jamstvo za mlade 2016-2020«.

 

*  *  *