Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

93. seja Vlade RS

Ljubljana, 24. 6. 2016 - Vlada je na včerajšnji seji obravnavala pet točk iz pristojnosti Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Vlada potrdila delitveno bilanco po Zakonu o gospodarjenju z gozdovi v lasti Republike Slovenije

 

Vlada RS je potrdila delitveno bilanco, ki jo je pripravil Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov RS. V skladu z 39. členom Zakona o gospodarjenju z gozdovi v lasti Republike Slovenije (ZGGLRS) se namreč s 1. julijem 2016 na družbo Slovenski državni gozdovi, d. o. o. (SiDG) prenesejo v gospodarjenje državni gozdovi, s katerimi do tega roka gospodari Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov RS (Sklad).

 

Prenos gospodarjenja z državnimi gozdovi se skladno s 40. členom ZGGLRS, s Sklada na SiDG izvede na podlagi delitvene bilance. V skladu s 40. členom ZGGLRS se iz poslovnih knjig Sklada po stanju v bilanci stanja na dan 31. maj 2016 v delitveni bilanci razdelijo osnovna sredstva, terjatve in obveznosti, ki se nanašajo na preneseno dejavnost gospodarjenja z državnimi gozdovi. Delitvena bilanca vključuje seznam državnih gozdov, ki se prenesejo v gospodarjenje SiDG. Sklad je ministrstvu, pristojnem za gozdarstvo, dne 13. 6. 2016 predložil delitveno bilanco v skladu s 40. členom ZGGLRS.

 

Delitvena bilanca vsebuje naslednje priloge:

-Zemljišča v upravljanju Sklada, v delu, ki so po stanju na dan 31.5.2016 - dejanska raba, ki jo vodi MKGP- gozd (šifra 2000), vključno s posestjo Mašun;

oEvidenca vseh objektov, zgrajenih na zemljiščih, ki so po dejanski rabi MKGP gozd (šifra 2000) in so predmet prenosa na MKGP;

-Seznam osnovnih sredstev, vključno z objekti, ki so predmet prenosa na MKGP (stanje na dan 31.5.2016);

oSeznam gozdnih cest v izgradnji, kartica plačil in kopije pogodb, ki so predmet prenosa na MKGP (stanje 31. 5. 2016);

-Seznam stavbnih pravic, ki so predmet prenosa na MKGP;

-Seznam služnosti (vključno s pogodbami), ki so predmet prenosa na MKGP;

-Spremembe pri knjiženju osnovnih sredstev v mesecu juniju 2016 glede na delitveno bilanco po stanju 31. 5. 2016.

 

 

Vlada se je seznanila s Pogodbo o upravljanju gozdov v lasti Republike Slovenije

 

Vlada RS se je seznanila s Pogodbo o upravljanju gozdov v lasti Republike Slovenije in sprejela sklep, da Republika Slovenija, v njenem imenu in za njen račun Vlada Republike Slovenije, sklene Pogodbo z družbo Slovenski državni gozdovi, d.o.o. (SiDG). Vlada tudi pooblašča ministra za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano mag. Dejana Židana za sklenitev in podpis Pogodbe z družbo SiDG.

 

S pogodbo stranki določata obseg izvajanja nalog upravljanja državnih gozdov, ter določata, da bo družba upravljala s tistimi državnimi gozdovi, ki se prenesejo v gospodarjenje družbi,skladno z delitveno bilanco. Družba izvaja naloge upravljanja v svojem imenu in za svoj račun. Pri izvajanju nalog upravljanja bo družba uresničevala z Zakonom o gospodarjenju z gozdovi v lasti Republike Slovenije (ZGGLRS) določena načela in cilje. Družba se s pogodbo zavezuje, da bo do 30. oktobra tekočega leta pripravila in ministrstvu, pristojnemu za gozdarstvo, posredovala letni načrt upravljanja državnih gozdov, v katerem bo količinsko in vrednostno opredelila podatke o sečnji in spravilu lesa, opravljanja gojitvenih in varstvenih del, del za krepitev ekoloških ter socialnih funkcij. S pogodbo se natančno določa vrste podatkov, ki jih mora družba vključiti v vsakoletni načrt. Poleg letnega poročanja, mora družba poročati ministrstvu pristojnem za gozdarstvo, tudi trimesečno.

 

S pogodbo je določeno, da družba plačuje za upravljanje državnih gozdov Republiki Sloveniji letno nadomestilo v višini 20% prihodkov od zaračunane prodaje lesa iz državnih gozdov. Akontacijo nadomestila za upravljanje z državnimi gozdovi med letom družba plačuje tako, da v proračunski sklad za gozdove vplačuje vsak mesec, do zadnjega dne v mesecu, 1/12 ocenjene vrednosti prodanih gozdnih lesnih sortimentov iz letnega načrta upravljanja z državnimi gozdovi razen za mesec december, ko mora družba vplačati akontacijo do 25. decembra. Pogodbeni stranki uskladita višino akontacije do konca novembra tekočega leta za naslednje leto, ko skleneta dodatek k tej pogodbi in pri tem upoštevata vrednostne podatke iz letnega načrta upravljanja državnih gozdov. S pogodbo se določa znesek akontacije nadomestila za upravljanje državnih gozdov za drugo polletje 2016 in sicer v višini 933.000,00 eurov mesečno, oz. za leto 2016 skupaj 5.598.000,00 EUR. Pogodbeno je opredeljen rok in priprava dejanskega obračuna višine letnega nadomestila za upravljanje z državnimi gozdovi, ki ga pripravi ministrstvo pristojno za gozdarstvo ter 30 dnevni plačilni rok za izpolnitev obveznosti po dejanskem obračunu. V primeru zamude s plačilom so določene zamudne obresti, skladno z zakonom o predpisani zamudni obrestni meri.

 

Pogodbeno je določena tudi minimalna vsebina poročila o poslovanju, ki ga mora družba vsako leto posredovati v državni zbor. Glede nadzora nad izvajanjem pogodbe je določeno, da ga izvaja ministrstvo, pristojno za gozdarstvo. Predvidene so vse vrste nadzora, od vpogleda v dokumentacijo, pregleda prostorov, opravljanja pogovorov ipd. V kolikor ministrstvo, pristojno za gozdarstvo, pri izvajanju nadzora ugotovi nepravilnosti, ki imajo za posledico ali bi imele za posledico drugačen obračun storitev po pogodbi, ministrstvo pristojno za gozdarstvo o tem obvesti družbo in družbi izstavi bremepis v višini ugotovljenih razlik.

 

Upoštevaje, da bo družba začela s poslovanjem 1. 7. 2016 je predvideno, da bosta stranki do konca marca 2017 in drugič do konca marca 2018 skupaj pregledali izvrševanje pogodbe in po potrebi pristopili k pogajanjem za sklenitev dodatka k tej pogodbi.

 

 

Vlada se je seznanila s Pogodbo o razpolaganju z gozdovi v lasti RS in pridobivanju gozdov

 

Vlada RS se je seznanila s Pogodbo o razpolaganju z gozdovi v lasti RS in pridobivanju gozdov in sprejela sklep, da Republika Slovenija, v njenem imenu in za njen račun Vlada RS sklene Pogodbo z družbo Slovenski državni gozdovi, d.o.o. (SiDG). Vlada tudi pooblašča ministra za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano mag. Dejana Židana za sklenitev in podpis Pogodbe z družbo SiDG.

 

S pogodbo stranki določata obseg izvajanja nalog razpolaganja z državnimi gozdovi in pridobivanja gozdov. Družba izvaja naloge razpolaganja v imenu in za račun Republike Slovenije. Pri izvajanju nalog razpolaganja bo družba uresničevala z Zakonom o gospodarjenju z gozdovi v lasti Republike Slovenije (ZGGLRS) določena načela in cilje. Družba se s pogodbo zavezuje, da bo do 30. novembra tekočega leta pripravila in posredovala Vladi RS v sprejem, letni načrt razpolaganja z državnimi gozdovi, v katerega bo vključila vse načrtovane prodaje in menjave državnih gozdov ter neodplačne prenose lastninske pravice na državnih gozdovih na občino v primerih in na način, kot ga opredeljuje ZGGLRS. Družba bo ministrstvu, pristojnemu za gozdarstvo poročala o izvajanju nalog razpolaganja z državnimi gozdovi ob koncu vsakega četrtletja tekočega leta, tako, da bo ministrstvu, pristojnem za gozdarstvo v 30 dneh po koncu četrtletja posredovala četrtletno poročilo o izvajanju nalog razpolaganja z državnimi gozdovi.

 

V skladu s petim odstavkom 33. člena ZGGLRS ministrstvo, pristojno za gozdarstvo, tudi predlaga, da se odobri poraba sredstev proračunskega sklada za gozdove v višini 139.196,28 EUR (brez vključenega DDV) oz. 169.819,46 EUR z vključenim DDV. Na podlagi tako odobrene porabe sredstev proračunskega sklada za gozdove bo ministrstvo, pristojno za gozdarstvo, lahko v breme tega sklada za opravljanje nalog po Pogodbi o razpolaganju z gozdovi v lasti RS in pridobivanju gozdov plačevalo družbi, v breme proračunskega sklada za gozdove, za opravljanje nalog po tej pogodbi, mesečno nadomestilo v višini 23.199,38 EUR, kjer DDV ni vključen. S pogodbo se Družba tudi zavezuje mesečno spremljati realizacijo del po tej pogodbi ter mesečno pripravljati poročilo o opravljenih aktivnostih pri razpolaganju z državnimi gozdovi. Družba se tudi zavezuje, da bo k vsakokratnemu računu za opravljanje aktivnosti po tej pogodbi priložila poročilo o opravljenih aktivnostih pri razpolaganju. Določen je 30 dnevni plačilni rok, oziroma rok, ki ga določa zakon, ki ureja izvrševanje proračuna. 

 

Nadzor nad izvajanjem pogodbe je določen s strani ministrstva, pristojnega za gozdarstvo. Predvidene so vse vrste nadzora, od vpogleda v dokumentacijo, pregleda prostorov, opravljanja pogovorov ipd. V kolikor ministrstvo, pristojno za gozdarstvo, pri izvajanju nadzora ugotovi nepravilnosti, ki imajo za posledico ali bi imele za posledico drugačen obračun storitev po pogodbi, ministrstvo o tem obvesti družbo in družbi izstavi bremepis v višini ugotovljenih razlik.

 

Upoštevaje, da bo družba začela s poslovanjem 1.7.2016 je predvideno, da bosta stranki do konca marca 2017 in drugič do konca marca 2018 skupaj pregledali izvrševanje pogodbe in po potrebi pristopili k pogajanjem za sklenitev dodatka k tej pogodbi.

 

 

Vlada se je seznanila s Poročilom družbe Slovenski državni gozdovi d. o. o. za mesec april in maj 2016

 

Vlada RS se je seznanila s Poročilom družbe Slovenski državni gozdovi, d.o.o. za mesec april in maj 2016 iz katerega izhaja, da je bila Družba Slovenski državni gozdovi d.o.o. (SiDG) ustanovljena z Zakonom o gospodarjenju z gozdovi v lasti Republike Slovenije in vpisana v register 17. 3. 2016.

 

V prvem mesecu so potekale aktivnosti konstituiranja družbe in priprave najnujnejših aktov. Sprejet je že Akt o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest družbe SiDG d.o.o., izdelani so opisi delovnih mest. Sprejeti so tudi Pravilnik o delovnih razmerjih, Pravilnik o upravičenih stroških v zvezi z delom in Pravilnik o uporabi osebnih vozil v službene namene   Pripravljen je predlog Pravilnika o plačah, nagrajevanju na podlagi delovne uspešnosti in napredovanju, kakor tudi predlog Pravilnika o naročilih male vrednosti. Oblikovana so bila tudi Pravila družbe Slovenski državni gozdovi, d.o.o. o načinu in merilih za prodajo gozdnih lesnih sortimentov. Vzporedno so potekale aktivnosti za najem poslovnih prostoro, izvedeni so bili  pozivi potencialnim kandidatom za zaposlitev ter aktivno sodelovanje s Skladom kmetijskijski zemljišč in gozdov RS (v nadaljevanju Sklad) pri javnem razpisu za sečnjoin spravilo, prevozov, gojitvenih del ter gradnja in vzdrževanje gozdne infrastrukture. V družbi se je 30. 4. 2016 zaposlil v.d. poslovodstva Miha Marenče. Konec maja sta se zaposlila še oba pooblaščenca, in sicer Borut Meh za področje računovodstva, financ in kontrolinga ter Zlatko Ficko za področje gozdarstva in lesarstva. V pripravii je tudi spletna stran SiDG in sicer na naslovu: www.sidg.si.

 

Akt o ustanovitvi družbe Slovenski državni gozdovi d.o.o. določa, da mora poslovodstvo pridobiti predhodno soglasje nadzornega sveta družbe za sklepanje pravnih poslov, kjer vrednost enega posla ali več povezanih poslov skupaj presega 100.000,00 EUR. Ker trenutno družba še nima nadzornega sveta, to nalogo skladno z 31. členom Akta o ustanovitvi družbe Slovenski državni gozdovi d.o.o. opravlja Vlada RS, kot skupščina družbe. Ker še ni sprejet  poslovni načrt družbe je poslovodstvo družbe Slovenski državni gozdovi d.o.o. potrebovalo predhodno soglasje za sklepanje zgoraj navedenih pravnih poslov. Vlada RS daje poslovodstvu družbe Slovenski državni gozdovi d.o.o. predhodno soglasje za sklepanje naslednjih pravnih poslov:

-nabavo mobilnih terminalov do vrednosti 200.000,00 EUR,

-nabavo zaščitnih delovnih sredstev za zaposlene do vrednosti 120.000,00 EUR,

-nabavo računalniške opreme s komunikacijskimi povezavami do vrednosti 190.000,00 EUR,

-nabavo terenskih vozil do vrednosti 150.000,00 EUR,

-oddajo del sečnje, gojitvenih in varstvenih del ter del na gozdni infrastrukturi do vrednosti 4.100 000,00 EUR,

-prodaje gozdnih lesnih sortimentov do vrednosti 8.016.000,00 EUR.

 

Vršilec dolžnosti poslovodstva družbe vpiše navedene sklepe v knjigo sklepov.

 

 

Vlada se je seznanila z naknadnim vplačilom v družbo Slovenski državni gozdovi d.o.o.

 

Vlada RS se je na današnji seji seznanila z naknadnim vplačilom v družbo Slovenski državni gozdovi, d. o. o. in sprejela naslednje sklepe: 

-Republika Slovenja, kot edina ustanoviteljica družbe Slovenski državni gozdovi, d.o.o., v njenem imenu in za njen račun Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije, vplača v družbo Slovenski državni gozdovi d.o.o. naknadno vplačilo v  nedenarni obliki v vrednosti 129.147,00 EUR.

-Naknadno vplačilo v nedenarni obliki sestavljajo osnovna sredstva, terjatve in obveznosti Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije, ki se razdelijo v skladu z delitveno bilanco.

-Naknadno nedenarno vplačilo vplača v družbo Slovenski državni gozdovi, d.o.o. Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije v imenu in za račun Republike Slovenije, za kar skleneta Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije in družba Slovenski državni gozdovi, d.o.o. pogodbo o naknadnem vplačilu.

-Z naknadnim vplačilom se ne povečuje osnovni kapital, osnovni vložek in poslovni delež Republike Slovenije v družbi Slovenski državni gozdovi, d.o.o., povečajo pa se kapitalske rezerve družbe Slovenski državni gozdovi, d.o.o.

-Vršilec dolžnosti poslovodstva družbe Slovenski državni gozdovi, d.o.o. poskrbi za vpis teh sklepov v knjigo sklepov.

 

V skladu z 39. členom Zakona o gospodarjenju z gozdovi v lasti Republike Slovenije (Uradni list RS št. 9/2016) (ZGGLRS) se s 1. julijem 2016 na družbo Slovenski državni gozdovi, d. o. o. (SiDG) prenesejo v gospodarjenje državni gozdovi, s katerimi do tega roka gospodari Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije (Sklad). SiDG kot pravna naslednica Sklada vstopi v vsa pravna razmerja v zvezi z gozdovi iz prejšnjega odstavka. V skladu z 19. členom ZGGLRS SiDG razpolaga z državnimi gozdovi in pridobiva gozdove v imenu in za račun Republike Slovenije. Ne glede na prenos gospodarjenja z državnimi gozdovi na SiDG Sklad v skladu s 36. členom ZGGLRS do dokončanja postopkov opravlja naloge in izpolnjuje obveznosti v zvezi z:

-Postopki denacionalizacije gozdov in izplačilom odškodnin zaradi nezmožnosti uporabe vrnjenih gozdov v skladu z zakonom, ki ureja denacionalizacijo;

-Postopki vračanja premoženja in izplačila odškodnin zaradi nezmožnosti uporabe vrnjenih gozdov v skladu z zakonom, ki ureja izvrševanje kazenskih sankcij;

-Postopki vračanja premoženja članom agrarnih skupnosti v skladu z zakonom, ki ureja ponovno vzpostavitev agrarnih skupnosti ter vrnitev njihovega premoženja in pravic;

-Postopki, povezanimi z neodplačnimi prenosi lastninske pravice na gozdovih Republike Slovenije na druge pravne osebe in z drugih pravnih oseb na Republiko Slovenijo na podlagi 14. 16. in 16.a člena Zakona o Skladu kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije, 74. Člena Zakona o zadrugah, 8. člena Zakona o ponovni vzpostavitvi agrarnih skupnosti  ter vrnitvi njihovega premoženja in pravic, 5. Člena zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij, 19. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnih cestah in 64. člena Zakona o športu. Državni gozdovi iz te točke po končanju postopkov preidejo v gospodarjenje SiDG.

 

Prenos gospodarjenja z državnimi gozdovi se skladno s 40. členom ZGGLRS, s Sklada na SiDG izvede na podlagi delitvene bilance. V skladu s 40. členom ZGGLRS se iz poslovnih knjig Sklada po stanju v bilanci stanja na dan 31. maj 2016 v delitveni bilanci razdelijo osnovna sredstva, terjatve in obveznosti, ki se nanašajo na preneseno dejavnost gospodarjenja z državnimi gozdovi. Delitvena bilanca vključuje seznam državnih gozdov, ki se prenesejo v gospodarjenje SiDG. Akt o ustanovitvi družbe SiDG v 8. členu določa, da skupščina družbe lahko sprejme sklep o naknadnih vplačilih. Z naknadnimi vplačili se ne povečuje osnovni kapital, osnovni vložki in poslovni deleži.Skladno s prvim odstavkom 40. člena ZGGLRS se iz poslovnih knjig Sklada po stanju v bilanci stanja na dan 31. maj 2016 v delitveni bilanci razdelijo osnovna sredstva, terjatve in obveznosti, ki se nanašajo na preneseno dejavnost gospodarjenja z državnimi gozdovi. Sklad je ministrstvu, pristojnem za gozdarstvo, dne 13.6.2016 predložil delitveno bilanco v skladu s 40. členom ZGGLRS. V delitveni bilanci predlaga tudi prenos osnovnih sredstev, ki so priloga k temu sklepu. Skladno 8. členom Akta o ustanovitvi družbe se zato predlaga, da se ta osnovna sredstva prenesejo na SiDG v obliki naknadnega vplačila v nedenarni obliki. 

 

 

***