Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

94. seja Vlade RS

Ljubljana, 30. 6. 2016 - Vlada RS je na današnji seji obravnavala štiri točke iz pristojnosti Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Vlada RS je sprejela Uredbo o začasnih izrednih ukrepih na trgu s svežim sadjem in zelenjavo.

 

Uredba določa vrsto ukrepov, upravičence, pogoje in postopke za dodelitev pomoči za nadaljnje izredne začasne ukrepe na trgu s svežim sadjem in zelenjavo na podlagi Delegirane uredbe Komisije št. 2016/921 z dne 10. junija 2016 o določitvi nadaljnjih začasnih izrednih podpornih ukrepov za proizvajalce nekaterih vrst sadja in zelenjave.

 

Omenjena Delegirana Uredba Komisije vzpostavlja nadaljnje začasne izredne ukrepe podpore za sektor sadja in zelenjave za preprečevanje in obvladovanje kriz, in sicer kot odziv na krizo zaradi podaljšanja ruskega embarga do avgusta 2016. Skupna količina pridelka, do katere je Republika Slovenija upravičena, je 3.000 ton sadja oziroma zelenjave, ki ga Republika Slovenija namenja za ukrep Umik s trga z brezplačno razdelitvijo.

 

Slovenski pridelovalci bodo tako lahko uveljavljali ukrep umik s trga:

-z brezplačno razdelitvijo dobrodelnim organizacijam in ustanovam, ki jih v ta namen odobri država (Rdeči križ Slovenije, Slovenska Karitas),

-z brezplačno razdelitvijo vzgojno-izobraževalnim zavodom (vrtci, osnovne šole, osnovne šole s prilagojenim programom, zavodi za vzgojo in izobraževanje otrok s posebnimi potrebami, domovi za učence s posebnimi potrebami, srednje šole, dijaški domovi), centrom šolskih in obšolskih dejavnosti, javnim zavodom na področju institucionalnega varstva starejših, varstveno delovnim centrom, centrom za usposabljanje, delo in varstvo, materinskim domovom in varnim hišam, zavetiščem za brezdomce,  zavodom za prestajanje kazni zapora in prevzgojnim domovom ter javnim zdravstvenim zavodom, ki opravljajo bolnišnično dejavnost ter

-brezplačno oddajo ali prodajo pridelka predelovalnim obratom

 

Pomoč po Uredbi o začasnih izrednih ukrepih na trgu  s svežim sadjem in zelenjavo se nameni za naslednje vrste sadja in zelenjave:

 

-SADJE: jabolka, hruške, slive, češplje, breskve, nektarine, kivi, kaki

-ZELENJAVA: paradižnik, korenček, belo zelje, sladka paprika, cvetača, brokoli, kumare

 

Glede na letošnjo aprilsko pozebo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ocenjuje, da se bo ta ukrep izvajal v bistveno manjšem obsegu kot lansko leto (lani so sicer glavnino umika predstavljala jabolka).

 

 

Vlada RS se je seznanila z analizo stanja dovoljenj za opravljanje dopolnilnih dejavnosti po uskladitvi z Zakonom o kmetijstvu in uredbah o dopolnilnih dejavnostih na kmetiji.

 

Vlada Republike Slovenije je na 48. redni seji konec lanskega julija sprejela sklep, da Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano pripravi analizo stanja dovoljenj za opravljanje dopolnilnih dejavnosti po uskladitvi z Zakonom o kmetijstvu in uredbah o dopolnilnih dejavnostih na kmetiji. Nosilci dopolnilne dejavnosti na kmetiji morajo uskladiti opravljanje dopolnilnih dejavnosti v skladu z Zakonom o kmetijstvu in Uredbo o dopolnilnih dejavnostih na kmetiji. Tudi po 1. januarju 2016 so dovoljenja za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetiji še vedno v veljavi, ne glede na to, na osnovi katere uredbe o dopolnilnih dejavnostih na kmetiji so bila izdana. Prilagoditev dovoljenj z določbami veljavne uredbe se je sicer izvajala počasneje, kot je bilo predvideno. Predvideva se, da bo večina nosilcev dopolnilnih dejavnosti, ki jih bodo še naprej opravljali, uredila izpolnjevanje pogojev za svoje dejavnosti.

 

Analiza stanja dovoljenj po uskladitvi z Zakonom o kmetijstvu in uredbah o dopolnilnih dejavnostih na kmetiji temelji na primerjavi števila dopolnilnih dejavnosti na presečna datuma 1. januar 2015 in 11. maj 2016 ter deležu vpisa dovoljenj v Register kmetijskih gospodarstev. 

 

                                                                1. 1.2015      11.5.2016   delež vpisanih

število kmetij                  4.859  1.791   37 %

število nosilcev dopolnilnih dejavnosti  4.635  1.810   39 %

število dopolnilnih dejavnosti 15.358  6.319   41 %

 

Iz primerjave je razvidno občutno zmanjšanje dopolnilnih dejavnosti na kmetij, za kar je možnih več razlogov, kot npr.: 

po veljavni uredbi ni možno pridobiti dovoljenja za dejavnosti, ki so se lahko opravljale v prehodnem obdobju; kot so perutninarstvo, vrtnarstvo, trsničarstvo itd. Skupaj je bilo v registru 730 takšnih dovoljenj. Te dejavnosti je kot druge kmetijske dejavnosti potrebno le priglasiti pri davčnem organu. Obdavčitev in vodenje knjigovodstva sta enaka; ni pa potrebno dovoljenje za opravljanje dejavnosti; 

veljavna uredba ne omogoča več opravljanja določenih dopolnilnih dejavnosti, kot so planšarije, dajanje v najem (zgradbe, mehanizacija, oprema), oddajanje športnih rekvizitov, žičnice itd; 

povečali so se stroški pavšalnega prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje za nosilce dopolnilne dejavnosti, ki niso obvezno zdravstveno zavarovani na podlagi opravljanja kmetijske dejavnosti, kar vpliva na opravljanje dopolnilne dejavnosti, ki se opravlja v manjšem obsegu npr. priprava marmelade; 

veljavna uredba določa dodatne zahteve, kot so zagotavljanje gozdnih površin v primeru predelave gozdno lesnih sortimentov in predelave zelišč, omejitve proizvedene električne energije, mesto opravljanja dejavnosti in nudenje hrane na vseh dejavnostih turizma, ki je gostinska dejavnost; 

izključevanje opravljanja enake vrste dopolnilne dejavnosti na kmetiji v obliki s.p. ali podjetja po določbah Zakona o kmetijstvu-1; 

dovoljenje si pridobijo le tisti nosilci, ki bodo dejansko opravljali dopolnilno dejavnost. 

 

 

Vlada RS se je seznanila z Načrtom za izvedbo ukrepov iz Poročila o izvedbi nadzora nad delom lovišč s posebnim namenom v upravljanju Zavoda za gozdove Slovenije (ZGS) v letih 2013 in 2014. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano o izvajanju ukrepov iz prejšnje točke poroča Vladi RS do konca decembra 2017.

 

ZGS ima v upravljanju deset lovišč s posebnim namenom (LPN), in sicer: Kozorog Kamnik, Pohorje, Fazan Beltinci, Kompas Peskovci, Prodi Razor, Jelen, Medved, Snežnik Kočevska Reka, Žitna gora in Ljubljanski vrh. V letu 2013 je večina LPN-jev (8) imela negativno razmerje med prihodki in odhodki, katerega ZGS ni mogel pokriti s svojo tržno dejavnostjo, zato je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano moralo s prerazporeditvijo zagotoviti potrebna finančna sredstva. Na podlagi navedenega je Vlada RS dne 12. 9. 2014 izdala sklep št. 47603-25/2014/11, v katerem je naložila MKGP, da pripravi predloge sprememb predpisov ali ukrepe, s katerimi se zagotovi vzdržno financiranje javne gozdarske službe, in da v obdobju od sprejetja tega sklepa do konca leta 2015 izvede nadzor nad delom LPN, analizira njihovo delo in na osnovi tega pripravi predloge sprememb predpisov ali ukrepe za njihovo učinkovitejše in smotrnejše poslovanje.

 

MKGP je nadzor nad delom LPN opravil v lanskem letu in pripravil predmetno Poročilo o izvedbi nadzora nad delom lovišč s posebnim pomenom v upravljanju ZGS v letih 2013 in 2014 ter Načrt za izvedbo posameznih ukrepov, navedenih v poročilu, nosilce ukrepov ter roke za izvedbo.  

 

 

Vlada RS je sprejela Sklep o imenovanju članov Sveta za promocijo kmetijskih in živilskih proizvodov.

 

Svet za promocijo zaključuje svoj prvi petletni mandat, zato je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v skladu z Zakonom o promociji kmetijskih in živilskih proizvodov pozvalo deležnike, da predlagajo svoje člane v svet za promocijo za naslednje petletno obdobje. Predlagani / novi člani sveta so: Janja Kokolj Prošek in Adrijana Bezeljak, predstavnici Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Aleša Kandus, dr. Tatjana Zagorc in mag. Janez Rebec, predstavniki Gospodarske zbornice Slovenije, Zbornice kmetijskih in živilskih podjetij, Danilo Potokar in Anton Jagodic, predstavnika Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije ter mag. Anita Jakuš, predstavnica Zadružne zveze Slovenije,

 

Svet za promocijo opravlja naloge, določene v Zakonu o promociji kmetijskih in živilskih proizvodov, in sicer: 

-na predlog sektorskih odborov predlaga sektorje, za katere se izvaja promocija;

-na predlog sektorskih odborov predlaga višino prispevka za promocijo po sektorjih;

-predlaga ministru usmeritve za strateški načrt promocije in usmeritve za program promocije;

-se seznani z letnim poročilom o izvajanju programa promocije, ki ga pripravi ministrstvo;

-predlaga ministru odstotek proizvodnje, odstotek površine ali delež tržne proizvodnje iz 4. člena tega zakona;

-predlaga obseg sredstev, ki se namenijo za skupno splošno promocijo in promocijo shem kakovosti oziroma prostovoljnih označb iz četrtega odstavka 8. člena tega zakona;

-spremlja izvajanje nalog, doseženih učinkov in ocenjuje uspešnost rabe sredstev za promocijo;

-sprejema poslovnik o delu sveta za promocijo.

 

 

***