Skoči na vsebino

NOVICA

Objavljeni osnutki Načrtov za izvajanje ribiškega upravljanja v ribiških območjih za obdobje 2017 – 2022

Ljubljana, 1. 7. 2016 - Načrti za izvajanje ribiškega upravljanja v ribiških območjih za obdobje 2017 – 2022 so strokovne podlage za upravljanje prostoživečih rib v ribiških območjih za obdobje 6 let. Z Uredbo o določitvi meja ribiških območij in ribiških okolišev v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 52/07) je določeno 12 ribiških območji.

Strokovna podlaga za pripravo Načrtov je Program upravljanja rib v celinskih voda RS do leta 2021, ki ga je sprejela Vlada RS decembra 2015.

 

Načrti se izdelujejo prvič in so osnova za pripravo ribiško-gojitvenih načrtov, ki so konkretni izvedbeni načrti za izvajanje ribiškega upravljanja v ribiški okoliših. 

 

Skladno z ZSRib je osnutke načrtov izdelal Zavod za ribištvo Slovenije, v postopku priprave načrtov pa je MOP - sektor za celovito presojo vplivov na okolje izdal dne 2. 6. 2016 odločbo št. 35409-112/2016/6, da celovite presoje vplivov na okolje ni potrebno izvesti.

 

Vabimo vas k oddaji pripomb in predlogov na Osnutke načrtov za izvajanje ribiškega upravljanja v ribiških območjih za obdobje 2017 – 2022, ki jih lahko posredujete do srede, 20. julija 2016.

 

Zaradi letnih dopustov in interesa javnosti podaljšujemo javno obravnavo za pripombe na Osnutke Načrtov ribiškega upravljanja za 12 ribiških območij do vključno 8. avgusta 2016!

 

Prijazno vabljeni!