Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Državni zbor RS sprejel Interventni zakon za odpravo posledic žledu

Ljubljana, 14. julij 2016 – Danes je Državni zbor RS sprejel interventni Zakon o ukrepih za odpravo posledic pozebe in snega v kmetijski proizvodnji med 25. in 30. aprilom 2016. Zakon ureja nujne interventne ukrepe za odpravo posledic pozebe in snega, ki sta meseca aprila letos močno prizadela nekatera območja Slovenije.

Skupaj je bilo med aprilsko pozebo prizadetih okoli 56.500 hektarov površin, na skoraj 47.000 hektarih površin pa je škoda višja od 30%. Najbolj so prizadeti sadovnjaki in vinogradi. Po besedah ministra mag. Dejana Židana podobne pozebe nismo doživeli že zadnjih 60 let zato bo Interventni zakon med drugim omogočil nepovratno finančno pomoč kmetijam, katerih sadovnjaki ali vinogradi so bili najbolj prizadeti. Za izplačilo bo v letu 2017 tako na voljo 3,5 milijona evrov.


Izvrševanja zakona bo po besedah ministra Židana prilagojeno času, ko kmetije pridobivajo tudi prihodke iz prodaje kmetijskih pridelkov, ki jih pa sedaj zaradi zmrzali ne bo. »S tem bomo omogočili, da kmetije ohranimo pri življenju in s tem ohranimo tudi poseljenost slovenskega podeželskega prostora, je dodal Židan«

 


Zakon ureja nujne interventne ukrepe za odpravo posledic pozebe in snega, ki sta močno prizadela nekatera območja Slovenije, in sicer:


omogoča podaljšanje zakonsko predpisanega roka za vlaganje vlog za odpis ali zmanjšanje obveznosti plačila prispevka za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, za zavarovance, ki so zavarovani na podlagi opravljanja kmetijske dejavnosti. Zakon omogoča vložitev zahtevkov v roku 30 dni po sprejetju zakona;


določa podlago za znižanje ali odpis najemnin pri Skladu kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije zaradi škode na pridelkih kot posledice spomladanske pozebe v letu 2016. Na osnovi zakona lahko Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije delno ali v celoti odpiše zakupnino na podlagi končne ocene škode;


razširja določbe Zakona o vinu, z namenom zaščite pridelovalcev grozdja in vina. Zakon omogoča dokup pridelka grozdja fizičnim osebam, ki niso samostojni podjetniki posamezniki in so utrpeli škodo po pozebi in snegu, tudi iz območij izven vinorodnega okoliša pridelave grozdja zadevnega pridelovalca. S tem se pridelovalcem, ki pridelujejo grozdje na območjih, na katerih so bili vinogradi v večji meri prizadeti zaradi pozebe in snega, omogoči nakup grozdja, ki ga na podlagi veljavnih določb Zakona o vinu izven svojega vinorodnega okoliša ne bi mogli izvesti. Zakon predvideva možnost izjemnega dokupa grozdja letnika 2016. V primeru morebitnega dokupa grozdja (ne glede na to ali gre za fizične ali pravne osebe) je potrebno upoštevati veljavne določbe EU predpisov, ki določajo zlasti, da:

omora biti grozdje za vino z zaščiteno označbo porekla (kakovostno vino ZGP ali vino PTP) obvezno v celoti pridelano znotraj vinorodnega okoliša,

omora biti grozdje za vino z zaščiteno geografsko označbo (deželno vino) vsaj v 85% količine pridelano znotraj vinorodne dežele,

ona območju EU ni dovoljena pridelava vina iz grozdja, pridelanega izven EU,

ov primeru mešanja slovenskega grozdja z grozdjem iz druge države članice, se lahko tako vino označi le kot 'vino iz EU' (in ne kot kakovostno ali deželno vino s poreklom);


omogoča dodelitev finančne pomoči najbolj prizadetim kmetijskim gospodarstvom, dejavnim v sadjarstvu in vinogradništvu. Upravičena so plačila za izgubo pridelka, kadar je izpad pridelka nad 60 % v višini do 20 % stopnje pomoči oz. pol manjše za nezavarovane nasade. Kmetijska gospodarstva, ki so na podlagi ocenjene škode po pozebi in snegu najbolj prizadeta, so upravičena do pomoči v obliki nepovratnih sredstev. Pomoč za prizadete kmetijske površine se dodeli, v kolikor kmetijsko gospodarstvo izpolnjuje tudi druge s tem zakonom in predpisi EU predpisane pogoje. Pri čemer je potrebno upoštevati, da višina vseh prejetih javnih sredstev in sredstev prejetih od zavarovalnic ne presega 80 % oziroma na območjih z omejenimi dejavniki 90 % opravičljivih stroškov;


zakon določa, da se kmetijskim gospodarstvom dodeli pomoč tudi za odpravo posledic škode v večletnih nasadih in armaturah v sadovnjakih in vinogradih, kjer se je konstrukcija s protitočnimi mrežami in sadnim drevjem podrla pod težo snega Pomoč se dodeli za upravičene stroške za obnovo kmetijskega proizvodnega potenciala do ravni, kakršna je bila pred nastankom škode.


                                                                           *   *   *