Skoči na vsebino

NOVICA

Objava razpisov za leto 2016 za Ukrep I in za Ukrep II

Ljubljana, 15.9.2016 – Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) obvešča vse upravičence, da bo v Uradnem listu RS, predvidoma v petek, 16.9.2016, objavilo dva javna razpisa in sicer za Ukrep I: Finančna pomoč za nadomestilo škode zaradi požara ali strele na kmetijskem gospodarstvu v letu 2016 (Ukrep I) in za Ukrep II: Finančna pomoč ob smrti, invalidnosti ali nezmožnosti za delo v letu 2016 (Ukrep II).

Okvirna višina razpisanih nepovratnih sredstev za Ukrep I znaša do 15.000 evrov Predmet podpore javnega razpisa je finančna pomoč za blažitev poslabšanja ekonomskega položaja kmetijskih gospodarstev, zaradi nepredvidljivega škodnega dogodka na kmetijskem gospodarstvu.

 

Okvirna višina razpisanih nepovratnih sredstev za Ukrep II znaša do 86.500 evrov. Predmet javnega razpisa je finančna pomoč za blažitev poslabšanja ekonomskega položaja kmetijskih gospodarstev, ki so organizirane kot kmetije, zaradi škodnega dogodka, ki prizadene nosilca ali člana kmetije.

 

Rok za oddajo vlog začne teči peti dan po objavi javnega razpisa v Uradnem listu RS in traja vse do zaprtja javnega razpisa, ki bo objavljeno na spletni strani MKGP.

 

*   *   *

 

Dodatne informacije

 

Več informacij o javnem razpisu lahko zainteresirani dobijo po njegovi objavi v Uradnem listu RS:

- na spletni strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 

- na spletni strani Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja 

- na telefonski številki ARSKTRP: 01/580-77-92 od ponedeljka do četrtka od 7.30 do 15.00 ure in v petek od 7.30 do 14.00 ure

Vprašanja se lahko posredujejo tudi po elektronski pošti na naslov aktrp(at)gov.si