Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Evropska komisija potrdila drugo spremembo Programa razvoja podeželja 2014-2020

Ljubljana, 16. 12. 2016 – Evropska komisija je v sredo, 14. 12. 2016, potrdila 2. spremembo Programa razvoja podeželja 2014–2020, ki uvaja več sprememb. Te zadevajo izvajanje 14 podukrepov, največje med njimi pa so: uvedba ukrepa za razvoj majhnih kmetij, načina prestrukturiranja kmetijskih gospodarstev ter prilagajanje obveznosti iz naslova ukrepa KOPOP in shem kakovosti.

Spremembe Programa razvoja podeželja 2014-2020, ki se nanašajo na posamezen (pod)ukrep, med drugim uvajajo naslednje spremembe:

  • ukrep 3 – Sheme kakovosti za kmetijske proizvode in živila

Pri podukrepu 3.1 – Podpora za novo sodelovanje: sistem letnega pavšalnega spodbujevalnega plačila, »skupinsko« certificiranje (upravičenec je pravna oseba, ki v postopek certificiranja prijavi vsaj tri kmetijska gospodarstva za upravičeno shemo kakovosti oziroma za določen proizvod iz upravičene sheme kakovosti) ter proizvajanje proizvodov iz shem kakovosti.

Pri podukrepu 3.2 – Podpora za dejavnosti informiranja in promocije:upravičenci so izključno skupine oz. organizacije proizvajalcev, črtano je določilo o prispevku k horizontalnim ciljem in možnost predplačil ter obstoječi seznam upravičenih stroškov se je dopolnil s stroški koordinacije.

  • ukrep 4 – Naložbe na kmetijskih gospodarstvih

Pri podukrepih 4.1 in 4.2 se sprememba nanaša na koncept prestrukturiranja kmetijskih gospodarstev ter novo opredelitev majhnih naložb- majhnih kmetij, ki jim kmetijstvo ne predstavlja poglavitnega vira dohodka, imajo nizko udeležbo na trgu ter bodo šele z naložbo postale gospodarsko vitalne. Skupna priznana vrednost naložbe se poviša s 15.000 EUR na 50.000 EUR, poenostavitev vezanih na obseg prihodka iz poslovanja kmetijskega gospodarstva pred in po naložbi ter fizični cilji naložbe. Določen je prihodkovni prag iz poslovanja kmetijskega gospodarstva. 

Pri  ukrepu Naložbe v osnovna sredstva so med splošnimi stroški upravičeni tudi stroški  arheoloških izkopavanj in arheološkega nadzora ter stroški za pripravo občinskih podrobnih prostorskih načrtov.

Upravičenci do podpore iz naslova podukrepa 4.1 so upravičeni do povečanja stopnje javne podpore za naložbe kmetijskih gospodarstev, ki so vključena v izvajanje ukrepa 14 Dobrobit živali. Pri podukrepu 4.2 pa je višja stopnja javne podpore za naložbe na kmetijah z dopolnilno dejavnostjo na območjih z naravnimi in drugimi posebnimi omejitvami. 

Pri obeh podukrepih je dodatno višja stopnja javne podpore tudi za naložbe za mlade kmete, ki so lahko fizične ali pravne osebe.

  • podukrep 6.1 – Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete

Pri podukrepu 6.1 so poleg fizičnih oseb kot upravičencev sedaj upravičenci tudi pravne osebe, ki so enoosebne gospodarske družbe., saj je takšna oblika najbolj primerljiva z opredelitvami, ki pri tem podukrepu že veljajo za mlade kmete, kadar ti nastopajo kot fizične osebe.

  • podukrep 6.3 – Pomoč za zagon dejavnosti za razvoj majhnih kmetij

Podpora podukrepa M06.3 je namenjena razvoju majhnih kmetij, katerih kmetijska zemljišča pretežno ležijo na OMD (na teh območjih imajo 50 % in več kmetijskih površin v uporabi), ki imajo v upravljanju najmanj 3 ha in ne več kot 6 ha primerljivih kmetijskih površin, skupno število živali mora biti najmanj 3 GVŽ in ne več kot 15 GVŽ ter zagotavljajo obtežbo s travojedimi živalmi (govedo, drobnica, jelenjad) v obsegu vsaj 0,7 GVŽ/ha trajnega travinja. Izjema so kmetije, vključene v kontrolo ekološkega kmetovanja, vlagatelji pa morajo priložiti poslovni načrt. Višina javne podpore, namenjene izboljšanju potenciala za pridelavo, predelavo oziroma trženje kmetijskih proizvodov, je opredeljena kot pavšalni znesek v višini 5.000 EUR na upravičenca.  

 

Spremembe PRP 2014-2020 so sprejete še pri ukrepih:9 - Ustanovitev skupin in organizacij proizvajalcev, 10 - Kmetijsko-okoljska-podnebna plačila, 11 – Ekološko kmetovanje, 13 – Plačila območjem z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami, 14 – Dobrobit živali, 19 – Podpora za lokalni razvoj v okviru pobude LEADER (lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost). Spremenjeni pa so tudi podukrepi:6.1 – Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete, 8.4 – Podpora za odpravo škode v gozdovih zaradi gozdnih požarov ter naravnih nesreč in katastrofičnih dogodkov, 16.2 – Podpora za pilotne projekte ter za razvoj novih proizvodov, praks, procesov in tehnologij

 

Podrobnejši pregled posameznih sprememb na posameznem (pod)ukrepu najdete na spletni strani razvoja podeželja in v dokumentu 2. sprememba PRP 2014–2020. Več informacij pa lahko vlagatelji pridobijo tudi v okviru INFO točk: http://www.program-podezelja.si/sl/infoteka/info-tocke.

 

*  *  *