Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

128. seja Vlade RS

Ljubljana, 30. 3. 2017 - Vlada je na današnji seji obravnavala 5 točk iz delovnega področja MKGP.

Vlada RS je izdala Uredbo o postopku in natančnejših pogojih za izbiro centrov za zbiranje oziroma predelavo lesa, okuženega ali z insekti napadenega, ki je predmet upravne izvršbe odločbe o sanitarni sečnji, o določitvi minimalne cene gozdnih lesnih sortimentov ter podrobnejšem postopku prodaje gozdnih lesnih sortimentov in jo objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

 

Uredba podrobneje ureja postopek prodaje gozdno lesnih sortimentov , ki so predmet izvršbe po drugi osebi, postopek izbora centrov, minimalne cene, ki se morajo upoštevati pri prodaji in podrobnejši postopek same prodaje gozdnih lesnih sortimentov. 

 

Zaradi napada podlubnikov je bilo že v letu 2015 posekanih kar 2,1 milijona m3 dreves, leto kasneje pa skoraj 2 milijona m3 dreves. Za uspešno sanacijo gozdov je najpomembneje zagotavljati pravočasen posek in odvoz neobeljenega okroglega lesa, naseljenega s podlubniki, iz gozda v predelavo na lesnopredelovalne obrate. Pri zagotavljanju učinkovitega varstva in sanacije gozdov je pomembno, da so tudi upravni postopki, ki jih v postopku izdaje odločb o poseku dreves in izvedbi drugih sanacijskih ukrepov vodi Zavod za gozdove Slovenije (Zavod), v takih razmerah čim krajši in kar najbolj učinkoviti. Zato se na podlagi spremembe Zakona o gozdovih v 2016 v primeru upravne izvršbe po drugi osebi, ki se izvaja na podlagi izvršljive odločbe o sanitarnih sečnjah, spravilu in odvozu okuženega ali z insekti napadenega, močno poškodovanega ali podrtega drevja iz gozda in izvajanju preventivnih varstvenih del po drugi osebi, se sanitarna sečnja in preventivna varstvena dela opravijo, gozdno lesni sortimenti spravijo in odpeljejo ter prodajo v imenu in za račun zavezanca. 

 

Gozdne lesne sortimente iz izvršbe po drugi osebi se proda centrom, ki jih izbere Zavod. Na podlagi Zakona o gozdovih so izbrani centri navedene gozdne lesne sortimente dolžni odkupiti vsaj po minimalni ceni.

 

Prodajo izvede izvršitelj,kupnino od prodanih gozdno lesnih sortimentov pa se deponira na poseben podračun, ki ga Zavod za ta namen odpre. Zavod v roku sedmih dni od prejema kupnine na podračun nakaže zavezancu kupnino, zmanjšano za stroške izvršbe (posek, spravilo, izvedba preventivnih varstvenih del), prevoza, vseh del, povezanih s skladiščenjem in stroške skladiščenja ter prodaje. 

 

Vlada RS je izdala Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o ukrepih kmetijsko-okoljska-podnebna plačila, ekološko kmetovanje in plačila območjem z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020.

 

Uredba se je med drugim spremenila zaradi razumljivejše opredelitve mejice in spremembe datuma veljavnosti analize tal in gnojilnega načrta pri ukrepih kmetijsko-okoljska-podnebna plačila in ekološko kmetovanje ter določitve, da mora biti gnojilni načrt petleten. Spremenjeni sta tudi prilogi 6, ki pri ukrepu ekološko kmetovanje za mešano rabo rastlin (zelenjadnice, poljščine, dišavnice, zdravilna zelišča) določa, da se plačilo dodeli za njive-poljščine, in ne za zelenjadnice (vrtnine), kot je veljalo do zdaj in priloga 16, s katero se črta kršitev, ki se nanaša na zmanjšanje dolžine ali širine mejice v okviru operacije Ohranjanje mejic znotraj ukrepa kmetijsko-okoljska-podnebna plačila. V uredbi je dopolnjena še priloga 16, ki določa kršitve in kategorije kršitev v zvezi z veljavnostjo analize tal in gnojilnega načrta za ukrepa kmetijsko-okoljska-podnebna plačila in ekološko kmetovanje.

 

Vlada RS se je seznanila z informacijo o sklenitvi Memoranduma o obveznostih, ki jih prevzameta Vlada Republike Slovenije ter organizacija Združenih narodov za prehrano in kmetijstvo (FAO) za 19. sejo Znanstvenega svetovalnega odbora za ribištvo (SAC) Generalne komisije za ribištvo v Sredozemlju (GFCM).

 

Z memorandumom je določeno, da bo zasedanje 19. seje Znanstvenega svetovalnega odbora za ribištvo GFCM v Ljubljani v obdobju 16. - 19. maja 2017. Memorandum določa odgovornosti za organizacijo SAC, ki jih morata prevzeti vlada države gostiteljice in  FAO. 

 

Vlada RS se je seznanila z informacijo o nameravanem podpisu Memoranduma o soglasju med Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije in Uradom za trgovinski in gospodarski razvoj Vlade Posebnega upravnega območja Ljudske republike Kitajske Hongkong.

 

2. aprila 2017 bo v Sloveniji povratni visoki obisk iz Hongkonga, ki ga bo vodil sekretar za trgovino in gospodarsko sodelovanje Gregory So. Ob tej priložnosti bosta z ministrom mag. Dejanom Židanom podpisala zgoraj omenjeni memorandum. 

 

Skladno z memorandumom si bosta sodelujoči strani v okviru svojih pristojnosti in pooblastil prizadevali olajševati in spodbujati trgovino z vinom ter krepili medsebojno sodelovanje, strokovne izmenjave in izmenjavo izkušenj med Republiko Slovenijo in Posebnim upravnim območjem Ljudske republike Kitajske Hongkong na področjih, ki vključujejo spodbujanje dejavnosti pospeševanja naložb, krepitev izobraževanja in kadrovskega usposabljanja, pospeševanje vinskega turizma in vinske kulture ter sodelovanje carinskih uprav v boju proti ponarejanju vina.

 

Vlada RS je sprejela Sklep o spremembi Sklepa o ustanovitvi, organizaciji, nalogah in imenovanju članov Odbora za spremljanje Programa razvoja podeželja Republike Slovenije.

 

Do predloga za spremembo imenovanja članov v Odboru za spremljanje PRP (je prišlo zaradi sprememb predstavnika člana Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije, in sicer se v sklepu imenuje nov namestnik člana.

Odgovornosti in naloge odbora za spremljanje so zlasti pregled izvajanja PRP 2014–2020 in napredka pri doseganju ciljev, potrjevanje letnih poročil, najmanj enkrat letno pa mora biti Odbor za spremljanje PRP 2014–2020 seznanjen z rezultati vrednotenj v okviru načrta vrednotenja.

 

Člani Odbora za spremljanje so predstavniki ministrstev in vladnih služb, ekonomskih in socialnih partnerjev, nevladnih organizacij, ki delujejo na področju razvoja podeželja, ter lokalnih skupnosti. V njem so zastopani tudi organi in organizacije, zadolžene za varovanje okolja in enakost spolov. 

 

*  *  *